Strojársky technik kontroly kvality

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Strojársky technik kontroly kvality

Strojársky technik kontroly kvality zabezpečuje požadovanú kvalitatívnu úroveň vstupov, procesov a výstupov v priebehu výroby. Vyhodnocuje kvalitu výrobkov, výkonov, služieb a iných výstupov. Zisťuje príčiny zníženej kvality, vyhodnocuje ekonomické straty z nekvality a spracováva stanoviská k zistenýn nedostatkom ako i k priebehu jednotlivých procesov vo výrobe.

Sektorová rada Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Alternatívne názvy Technik kontroly
Technik kvality
Požadovaný stupeň vzdelania Vyššie odborné vzdelanie
NKR 5
EKR 5
ISCED 554
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 3115 - Strojárski technici
SK ISCO-08 3115003 - Strojársky technik kontroly kvality
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Príslušnosť k povolaniu Technik strojárskej výroby

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 5 zásady kontroly a nastavovania meradiel
 • stupeň EKR 5 parametre polotovarov a súčastí strojov
 • stupeň EKR 5 zásady tvorby technologických postupov výroby z kovu
 • stupeň EKR 5 technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
 • stupeň EKR 5 systémy, normy a štandardy kvality v strojárstve a kovovýrobe
 • stupeň EKR 4 metódy tvorby technickej dokumentácie
 • stupeň EKR 3 nástroje, prípravky a meradlá v strojárstve
 • stupeň EKR 3 technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 5 kvalitatívne skúšky surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov v strojárskej výrobe
 • stupeň EKR 5 metodické riadenie vstupnej, výstupnej a medzioperačnej kontroly v strojárskej výrobe
 • stupeň EKR 5 koordinácia vstupnej, výstupnej a medzioperačnej kontroly v strojárskej výrobe
 • stupeň EKR 5 vypracovanie posudkov a protokolov o výsledkoch kontrol v strojárskej výrobe
 • stupeň EKR 3 kontrola kompletnosti a funkčnosti strojárskych výrobkov
 • stupeň EKR 3 uplatňovanie a vybavovanie reklamácií v strojárskej výrobe (vrátane zisťovania porúch)
 • stupeň EKR 3 kontrola účinnosti nápravných opatrení u nezhodných výrobkov a činností
 • stupeň EKR 3 orientácia v normách kvality v strojárstve

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

 • Doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie podľa zákona č. 142/2000 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2004 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 142/2000 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 29)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie