Strojársky špecialista v oblasti kvality

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Strojársky špecialista v oblasti kvality zodpovedá za riadenie procesu kvality určitej skupiny výrobkov počas vývojového a výrobného cyklu a vykonáva systémové, procesné a výrobkové audity. Vypracováva analýzy a zodpovedá za riešenia nedostatkov z hľadiska kvality, spolupracuje s dodávateľmi pri riešení kvality dodávaných dielov, stanovuje a vypracováva metodiky na hodnotenie zákazníkov. Zabezpečuje reporting a eskaláciu dosiahnutej úrovne kvality s využívaním moderných metodík.
Sektorová rada
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Alternatívne názvy
Inšpektor kvality, j
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
SKKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08
2144 - Strojárski špecialisti
SK ISCO-08
2144005 - Strojársky špecialista v oblasti kvality
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista strojárskej (automobilovej) výroby

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
organizovanie a plánovanie práce
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
systémy, normy a štandardy kvality v strojárstve a kovovýrobe
7
zásady kontroly a nastavovania meradiel
Špecifikácia:
Základy vektorovej geometrie pre vyhodnocovanie odchýlok pomocou súradnicových meracích strojov.
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
7
nástroje, prípravky a meradlá v strojárstve
Špecifikácia:
Dotykové 3D meracie CNC stroje, optické scannery pre tvorbu meracích protokolov.
7
technická dokumentácia, návody a schémy v strojárskej výrobe
Špecifikácia:
Vrátane výpočtu tolerancií.
7
technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
6
technické parametre strojárskych výrobkov
6
8D
Špecifikácia:
Failure Mode and Effects Analysis - Metóda analýzy spoľahlivosti systémov. Súbor doporučených postupov na identifikáciu potenciálnych chýb. Je to systémový nástroj, ktorý slúži na odhaľovanie chýb v procesoch, ktoré majú rozhodujúci vplyv na kvalitu výrobkov.
6
FMEA
Špecifikácia:
Failure Mode and Effects Analysis - Metóda analýzy spoľahlivosti systémov. Súbor doporučených postupov na identifikáciu potenciálnych chýb. Je to systémový nástroj, ktorý slúži na odhaľovanie chýb v procesoch, ktoré majú rozhodujúci vplyv na kvalitu výrobkov.
6
metódy na zlepšovanie procesov a výrobkov
Špecifikácia:
Kaizen, Kanban a pod.
6

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
vypracovanie technicko-ekonomického rozboru kvality v strojárskej výrobe
7
orientácia v normách kvality v strojárstve
7
vypracovávanie podkladov a správ pre vedenie organizácie v rámci riadenia a plánovania kontroly kvality
7
spracovanie plánov riadenia kvality nových výrobkov a procesov v strojárskej výrobe
7
navrhovanie metód kontroly kvality strojárskych výrobkov
7
určovanie opotrebenia či nefunkčnosti nástrojov, náradia, prípravkov, meradiel a ich častí a rozhodovanie o spôsobe ich opravy či renovácie
7
diagnostikovanie porúch strojov, zariadení a výrobných liniek
7
zisťovanie príčin zníženej kvality strojárskych výrobkov a navrhovanie opatrení na dosiahnutie požadovanej kvality
Špecifikácia:
Vrátane tvorby nápravných opatrení.
7
vyhodnocovanie systému riadenia kvality v organizácii strojárskej výroby
7
vypracovanie podkladov pre zavedenie systému manažérstva kvality a pre získanie certifikácie výrobkov
7
spolupráca pri výskume, vývoji a príprave nových výrobkov, zavedení nových výrob a technológií v strojárskej výrobe
7
vyhodnotenie ekonomických strát v prípade nekvalitnej výroby
7
orientácia v strojárskych normách a v technickej dokumentácii strojov, prístrojov a zariadení
5
vypracovanie protokolov o výsledkoch kontrol v strojárskej výrobe
5

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie podľa zákona č. 142/2000 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2004 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 142/2000 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 29)