Strojársky špecialista konštruktér, projektant

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Strojársky špecialista konštruktér, projektant

Strojársky špecialista konštruktér, projektant riadi konštrukčné práce, navrhuje a realizuje nové konštrukčné riešenia výrobkov a ich častí a nové modely, vzory a typy výrobkov v strojárskej výrobe (od začiatku vývojového projektu až po sériovú výrobu). Zodpovedá za prípravu kusovníkov výrobkov, výkresov a permanentnú starostlivosť o ne.

Sektorová rada Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Alternatívne názvy Hlavný konštruktér v strojárstve
Vedúci konštruktér v strojárstve
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 2144 - Strojárski špecialisti
SK ISCO-08 2144003 - Strojársky špecialista konštruktér, projektant
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Príslušnosť k povolaniu Špecialista strojárskej (automobilovej) výroby

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na vysokej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
  Špecifikácia:
  Konvenčné a digitálne.
 • stupeň EKR 7 zásady a postupy konštruovania z kovu
 • stupeň EKR 7 technická dokumentácia, návody a schémy v strojárskej výrobe
 • stupeň EKR 7 vlastnosti kovových materiálov a zliatin
  Špecifikácia:
  Vrátane kompozitov, horčíka.
 • stupeň EKR 7 plastové a termoplastové materiály a ich vlastnosti
 • stupeň EKR 7 zásady tvorby technologických postupov výroby z kovu
 • stupeň EKR 7 nástroje, prípravky a meradlá v strojárstve
 • stupeň EKR 7 technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
 • stupeň EKR 7 systémy, normy a štandardy kvality v strojárstve a kovovýrobe
 • stupeň EKR 7 fyzika
 • stupeň EKR 7 technológia zvárania kovov
 • stupeň EKR 7 technológia tvárnenia kovov
 • stupeň EKR 7 softvér pre konštrukciu 3D modelov modelových zariadení
 • stupeň EKR 7 technické parametre strojárskych výrobkov
  Špecifikácia:
  Podľa technických noriem a predpisov v strojárstve.
 • stupeň EKR 7 sledovanie inovácií a vývojových trendov v zlievarenstve
 • stupeň EKR 7 sledovanie najnovších stavov a trendov vývoja techniky a technológie výroby v hutníckej výrobe
 • stupeň EKR 7 stroje a zariadenia v hutníckej výrobe
  Špecifikácia:
  Kalenie, popustenie, nitrídovanie, cementovanie atď.
 • stupeň EKR 7 stroje na výrobu odliatkov, foriem, modelov a jadrovníkov
 • stupeň EKR 7 technológia zlievania
 • stupeň EKR 7 ekonomické aspekty vývoja produktov, technické a ekonomické hodnotenie konštrukcií
  Špecifikácia:
  V strojárstve.
 • stupeň EKR 7 technológie obrábania kovov i nekovov
  Špecifikácia:
  Frézovanie, sústruženie, vŕtanie, výroba závitov, výroba ozubenia, hobľovanie, obrážanie, brúsenie.
 • stupeň EKR 7 metodika konštruovania a jej princípy
 • stupeň EKR 5 ekonomika a riadenie v strojárstve a kovovýrobe
 • stupeň EKR 6 konštrukčné riešenia výrobkov z hľadiska technológie obrábania, výrobných nákladov, materiálu, prácnosti, réžie montáže, prevádzky, spoľahlivosti, životnosti a likvidácie

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 využitie priestorového modelovania na konštruovanie strojov a ich častí vzhľadom na kinematické a dynamické analýzy navrhovaných strojov
 • stupeň EKR 7 zabezpečenie dodržiavania termínov, funkčnosti a realizovateľnosti pri príprave konštrukčných zostáv
 • stupeň EKR 7 technické výpočty, analýza navrhovaných riešení pomocou výpočtovej techniky a porovnávania s technickým zadaním
 • stupeň EKR 7 spracovanie konštrukčných riešení strojárskych výrobkov, prípravkov, nástrojov a náradí
  Špecifikácia:
  Spracovanie podkladov na výrobu nástrojov a náradia.
 • stupeň EKR 7 posudzovanie dodávateľov a vhodnosti ich produktov podľa projektu, výkresu
 • stupeň EKR 7 koordinácia spolupracovníkov pri výrobe nultej série a funkčných skúškach vozidiel
 • stupeň EKR 7 návrhy konštrukcie jednotlivých dielcov/skupín s ohľadom na ich funkciu, náklady, hmotnosť a montáž
 • stupeň EKR 7 riešenie výskumných a vývojových úloh v strojárstve, spolupráca pri vývoji nových technológií
  Špecifikácia:
  Definovanie technických podmienok pri zadaných vývojových úlohách.
 • stupeň EKR 7 používanie CAD softvéru
 • stupeň EKR 5 spracovanie postupov, návodov a ďalších podkladov na testovanie, používanie a technické podmienky strojárskeho výrobku
  Špecifikácia:
  Vypracovanie technických popisov a návodov na používanie výrobkov v strojárskej výrobe.
 • stupeň EKR 7 tvorba finančného rozpočtu návrhu konštrukčného riešenia strojárskych výrobkov, prípravkov, nástrojov a náradí
 • stupeň EKR 7 používanie metód DoE, QFD a FMEA v konštrukcii
  Špecifikácia:
  DoE - Design of Experiment, QFD - Quality Function Deployment, FMEA - Failure Mode Effect Analysis
 • stupeň EKR 7 realizácia technických výpočtov na všeobecné, rozmerové a geometrické tolerancie na strojné súčiastky a akosť povrchu
 • stupeň EKR 7 definovanie a realizácia technických výpočtov na všeobecné, rozmerové a geometrické tolerancie na strojné súčiastky a akosť povrchu
 • stupeň EKR 7 používanie PLM systémov (životný cyklus technických systémov) a počítačovej podpory CAx technológií pri návrhovaní prototypov
 • stupeň EKR 7 používanie systémov a metód na počítačovú podporu výpočtov
  Špecifikácia:
  Metódy MKP v CAD/CAE systémoch.
 • stupeň EKR 7 uplatňovanie noriem ISO, EN a STN a ich použitie v technických výkresoch

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie