Strojársky špecialista konštruktér, projektant

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Strojársky špecialista konštruktér, projektant riadi konštrukčné práce, navrhuje a realizuje nové konštrukčné riešenia výrobkov a ich častí a nové modely, vzory a typy výrobkov v strojárskej výrobe (od začiatku vývojového projektu až po sériovú výrobu). Zodpovedá za prípravu kusovníkov výrobkov, výkresov a permanentnú starostlivosť o ne.
Sektorová rada
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Alternatívne názvy
Hlavný konštruktér v strojárstve
Vedúci konštruktér v strojárstve
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
SKKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08
2144 - Strojárski špecialisti
SK ISCO-08
2144003 - Strojársky špecialista konštruktér, projektant
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista strojárskej (automobilovej) výroby

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
V
matematická gramotnosť
V
osobnostný rozvoj
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
samostatnosť
V
technická gramotnosť
V
tímová práca
V
tvorivosť (kreativita)
V
informačná gramotnosť
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
organizovanie a plánovanie práce
P
prezentovanie
P
finančná a ekonomická gramotnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
Špecifikácia:
Konvenčné a digitálne.
7
zásady a postupy konštruovania z kovu
7
technická dokumentácia, návody a schémy v strojárskej výrobe
7
vlastnosti kovových materiálov a zliatin
Špecifikácia:
Vrátane kompozitov, horčíka.
7
plastové a termoplastové materiály a ich vlastnosti
7
zásady tvorby technologických postupov výroby z kovu
7
nástroje, prípravky a meradlá v strojárstve
7
technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
7
systémy, normy a štandardy kvality v strojárstve a kovovýrobe
7
fyzika
7
technológia zvárania kovov
7
technológia tvárnenia kovov
7
softvér pre konštrukciu 3D modelov modelových zariadení
7
technické parametre strojárskych výrobkov
Špecifikácia:
Podľa technických noriem a predpisov v strojárstve.
7
sledovanie inovácií a vývojových trendov v zlievarenstve
7
sledovanie najnovších stavov a trendov vývoja techniky a technológie výroby v hutníckej výrobe
7
stroje a zariadenia v hutníckej výrobe
Špecifikácia:
Kalenie, popustenie, nitrídovanie, cementovanie atď.
7
stroje na výrobu odliatkov, foriem, modelov a jadrovníkov
7
technológia zlievania
7
ekonomické aspekty vývoja produktov, technické a ekonomické hodnotenie konštrukcií
Špecifikácia:
V strojárstve.
7
technológie obrábania kovov i nekovov
Špecifikácia:
Frézovanie, sústruženie, vŕtanie, výroba závitov, výroba ozubenia, hobľovanie, obrážanie, brúsenie.
7
metodika konštruovania a jej princípy
7
ekonomika a riadenie v strojárstve a kovovýrobe
5
konštrukčné riešenia výrobkov z hľadiska technológie obrábania, výrobných nákladov, materiálu, prácnosti, réžie montáže, prevádzky, spoľahlivosti, životnosti a likvidácie
6

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
využitie priestorového modelovania na konštruovanie strojov a ich častí vzhľadom na kinematické a dynamické analýzy navrhovaných strojov
7
zabezpečenie dodržiavania termínov, funkčnosti a realizovateľnosti pri príprave konštrukčných zostáv
7
technické výpočty, analýza navrhovaných riešení pomocou výpočtovej techniky a porovnávania s technickým zadaním
7
spracovanie konštrukčných riešení strojárskych výrobkov, prípravkov, nástrojov a náradí
Špecifikácia:
Spracovanie podkladov na výrobu nástrojov a náradia.
7
posudzovanie dodávateľov a vhodnosti ich produktov podľa projektu, výkresu
7
koordinácia spolupracovníkov pri výrobe nultej série a funkčných skúškach vozidiel
7
návrhy konštrukcie jednotlivých dielcov/skupín s ohľadom na ich funkciu, náklady, hmotnosť a montáž
7
riešenie výskumných a vývojových úloh v strojárstve, spolupráca pri vývoji nových technológií
Špecifikácia:
Definovanie technických podmienok pri zadaných vývojových úlohách.
7
používanie CAD softvéru
7
spracovanie postupov, návodov a ďalších podkladov na testovanie, používanie a technické podmienky strojárskeho výrobku
Špecifikácia:
Vypracovanie technických popisov a návodov na používanie výrobkov v strojárskej výrobe.
5
tvorba finančného rozpočtu návrhu konštrukčného riešenia strojárskych výrobkov, prípravkov, nástrojov a náradí
7
používanie metód DoE, QFD a FMEA v konštrukcii
Špecifikácia:
DoE - Design of Experiment, QFD - Quality Function Deployment, FMEA - Failure Mode Effect Analysis
7
realizácia technických výpočtov na všeobecné, rozmerové a geometrické tolerancie na strojné súčiastky a akosť povrchu
7
definovanie a realizácia technických výpočtov na všeobecné, rozmerové a geometrické tolerancie na strojné súčiastky a akosť povrchu
7
používanie PLM systémov (životný cyklus technických systémov) a počítačovej podpory CAx technológií pri návrhovaní prototypov
7
používanie systémov a metód na počítačovú podporu výpočtov
Špecifikácia:
Metódy MKP v CAD/CAE systémoch.
7
uplatňovanie noriem ISO, EN a STN a ich použitie v technických výkresoch
7

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa