Strojársky špecialista technológ

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Strojársky špecialista technológ zabezpečuje komplexnú tvorbu technologických postupov, overenie nových technologických postupov a nových technológii v procese výroby. Vykonáva technologické skúšky, realizuje zmenové konania, stanovuje výrobné časy pri tvorbe kalkulácií, vypracúva odchýlky od výrobného procesu a navrhuje investície. Riadi racionalizáciu technológie a inovácií v oblasti konštrukčných návrhov. Zúčastňuje sa prijímacích pohovorov pri prijímaní nový zamestnancov z oblasti technológie výroby. Je zodpovedný za benchmarkingové údaje a výsledky závodu. Podieľa sa na preberaní strojov, rieši operatívne problémy vo výrobe. Optimalizuje procesy výroby z pohľadu znižovania nákladov, t. j. znižovania času, nákladov na náradie a nezhodné diely. Spolupracuje na kooperáciách, ktoré sa uskutočňujú vo firme a mimo firmy. Koordinuje činnosť technológov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Alternatívne názvy
Strojný inžinier technológ špecialista
Špecialista technickej prípravy výroby
Špecialista technológ v automobilovej výrobe
Špecialista technológ v strojárskej výrobe
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
SKKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08
2144 - Strojárski špecialisti
SK ISCO-08
2144002 - Strojársky špecialista technológ (okrem zvárania)
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista strojárskej (automobilovej) výroby

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
V
informačná gramotnosť
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
kultivovaný písomný prejav
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
matematická gramotnosť
V
organizovanie a plánovanie práce
V
osobnostný rozvoj
V
prezentovanie
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
technická gramotnosť
V
tímová práca
V
tvorivosť (kreativita)
V
vyjednávanie
V
finančná a ekonomická gramotnosť
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
manuálna zručnosť
P
motivovanie ľudí
P
vedenie ľudí
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
fyzická zdatnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
automatizované systémy riadenia výroby CAD/CAM
7
ekonomika a riadenie v strojárstve a kovovýrobe
7
konštrukčné časti strojov
7
nástroje, prípravky a meradlá v strojárstve
7
spôsoby obsluhy priemyselných robotov a manipulátorov
7
parametre polotovarov a súčastí strojov
7
číslicovo riadené výrobné stroje a pružné výrobné systémy
7
strojné mechanizmy
7
súčasti a mechanizmy jemnej mechaniky
7
systémy, normy a štandardy kvality v strojárstve a kovovýrobe
7
technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
7
technické parametre strojárskych výrobkov
7
technológia galvanického pokovovania
Špecifikácia:
Nutná pre technológa galvaniky.
7
technológia obrábania kovov
Špecifikácia:
Nutná pre technológa sústruženia, valcovania, vyvŕtavania, frézovania.
7
technológia povrchových úprav kovov
Špecifikácia:
Nutná pre technológa povrchových úprav, brúsenia.
7
technológia tavenia kovov
Špecifikácia:
Nutná pre technológa zlievania.
7
technológia tvárnenia kovov
Špecifikácia:
Nutná pre technológa kovania, lisovania.
7
technológia valcovania kovov
Špecifikácia:
Nutná pre technológa valcovania.
7
technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
7
technológia pre tepelné spracovanie kovov
Špecifikácia:
Nutná pre technológa kalenia.
7
užitková hodnota a cena výrobku
7
vlastnosti kovových materiálov a zliatin
7
zásady tvorby technologických postupov výroby z kovu
7
technológia sústruženia
Špecifikácia:
Nutná pre technológa trieskového obrábania
7
technológia frézovania
Špecifikácia:
Nutná pre technológa trieskového obrábania
7
technológia brúsenia
Špecifikácia:
Nutná pre technológa brúsenia
7
technológia vŕtania a vyvrtávania
Špecifikácia:
Nutná pre technológa trieskového obrábania
7
technológia zhotovovania rezných a ďalších nástrojov
Špecifikácia:
Nutná pre technológa výroby náradia
7
výkresová dokumentácia v oblasti strojárstva
7
technická dokumentácia, návody a schémy v strojárskej výrobe
7
technologický postup montáže, demontáže skupín a celkov a zásady pri použití súčiastok do celkov
7
riadiace systémy CNC strojov
7

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách a v technických podkladoch na vykonávanie obrábacích operácií
7
voľba postupu práce a technologických podmienok sústruženia, potrebných nástrojov, pomôcok a materiálu
7
voľba postupu práce a technologických podmienok brúsenia
7
voľba postupu práce a technologických podmienok obrábania na rôznych druhoch vŕtačiek a súradnicových vyvrtávačiek
7
modifikácie programu pre cnc sústruhy a vyvrtávačky
Špecifikácia:
Nutná pre technológa sústruženia.
7
modifikácie programu pre cnc frézky, hobľovačky, obrážačky a preťahovačky
7
modifikácie programu pre cnc brúsky
Špecifikácia:
Nutná pre technológa brúsenia.
7
modifikácie programu pre cnc vŕtačky a súradnicové vyvrtávačky
Špecifikácia:
Nutná pre technológa sústruženia.
7
posudzovanie snímok mikroštruktúr tepelne spracovaného materiálu, posudzovanie chýb tepelného spracovania
7
orientácia v strojárskych normách a v technickej dokumentácii strojov, prístrojov a zariadení
7
orientácia v normách kvality v strojárstve
7
vykonávanie technických skúšok v strojárskej výrobe
7
spracovanie pokladov pre cenové kalkulácie strojárskych výrobkov
7
posudzovanie technológie konštrukcie
7
koordinácia priebehu a väzieb výrobných činností v strojárskej výroby
7
operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov v strojárskej výrobe
7
určovanie optimálneho využívania výrobných a pracovných kapacít na pracoviskách strojárskej výroby
7
riadenie technologických postupov v strojárskej výrobe s vysokým stupňom inovácie
7
koordinácia operatívnych plánov strojárskej výroby s ostatnými útvarmi organizácie
7
koordinácia prác na riešení výskumných a vývojových úloh v strojárstve
7
koordinácia spracovávania investičných zámerov v oblasti strojov, zariadení a strojárskych pracovísk a systémov
7
obsluha číslicovo riadených výrobných strojov, liniek a priemyselných robotov
7
obsluha nastavovaných a nastavených výrobných strojov a liniek v strojárstve
7
kontrola odladených výrobných programov, porovnanie parametrov
7
vykonávanie technologických skúšok v strojárskej výrobe
7
tvorba alternatívnych plánov v strojárskej výrobe
7
optimalizácia procesov strojárskej výroby z pohľadu znižovania nákladov
7
zisťovanie odchýlok od výrobného procesu
7
riešenie operatívnych problémov v strojárskej výrobe
7
stanovenia výrobných časov pri tvorbe kalkulácií v strojárskej výrobe
7
spolupráca pri výbere a prijímaní technológov v strojárskej výrobe
7
zisťovanie odchýlok od výrobného procesu v strojárstve
7

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa