Špecialista riadenia kvality vo výrobe stavebných materiálov

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Špecialista riadenia kvality vo výrobe stavebných materiálov Špecialista riadenia kvality vo výrobe stavebných materiálov vypracováva plán kontroly kvality, zavádza systém spätného sledovania príčin nezhôd. Odborným posudkom spravuje analýzu zisťovania nezhôd a navrhuje nápravné opatrenia riešenia problémov kvality pre výrobu, alebo výrobok. Navrhuje technologické a organizačné opatrenia na zabezpečenie kvality stavebných materiálov a výrobkov. Zabezpečuje dohľad nad kontrolou kvality primárne na výstupe z výroby, ale aj na vstupe pri kontrole kvality dodávaných surovín, zmesí a polotovarov. Pri sofistikovanej stavebnej výrobe zabezpečuje supervíziu nad medzioperačnou (technologickou) kontrolou kvality počas výroby stavebných materiálov. Zúčastňuje sa na príprave a realizácii interných a externých auditov. Spolupracuje pri analýze a riešení reklamácií.
Sektorová rada
Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
Kód/revízia
3546/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SK Splnomocnenec pre kvalitu
EN Quality manager
SK Inžinier kvality
SK Manažér kvality
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
ISCED rozšírenie
766
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie zo systému manažérstva kvality podľa noriem EN ISO 9001:2008, STN EN ISO 9001:2009
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
Poznámka: Pre vykonávanie znaleckých posudkov sa odporúča prax min 60 mesiacov. Pre výkon súdnoznaleckých posudkov sa odporúča min 84 mesiacov.
ISCO-08
2141
SK ISCO-08
2141036
ESCO
518
SK NACE Rev. 2
C23
CPA 2015
C23
Príslušnosť k povolaniu
2141036

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Manuálna zručnosť
E
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
ekonómia
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a postupy realizácie interných a zákazníckych auditov kvality
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby merania a skúšania procesov/produktov v manažmente
Príznak: Sektorová (22) ?
Špecifikácia: Metodológia merania a skúšania procesov/výrobkov vo výrobe stavebných materiálov z cieľom dosiahnutia/zvýšenia požadovaných parametrov kvality.
Perspektíva: Aktuálna
7
manažment kvality
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady starostlivosti o zákazníkov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
fyzika materiálov
Príznak: Sektorová (20) ?
Špecifikácia: Základné fyzikálne a chemické vlastnosti stavebných materiálov, hmôt, polotovarov a výrobkov z nich.
Perspektíva: Aktuálna
7
technológia výroby silikátových materiálov
Príznak: Sektorová (9) ?
Špecifikácia: Chémia silikátov.
Perspektíva: Aktuálna
7
priemyselná ekológia
Príznak: Sektorová (13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
štatistické metódy spracovania údajov
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy, metódy a postupy využívania big data management
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady uplatňovania princípov a ochrany kybernetickej bezpečnosti
Príznak: Sektorová (17) ?
Perspektíva: Budúca
7
zásady, metódy a postupy práce s databázami
Príznak: Sektorová (17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
možnosti použitia informačných technológií a skenerov na zistenie množstva a kvality suroviny a výrobkov
Príznak: Sektorová (5) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
suroviny na výrobu stavebných materiálov
Príznak: Sektorová (9) ?
Špecifikácia: Základné technologické vlastnosti stavebných surovín, hmôt, polotovarov a výrobkov z nich.
Perspektíva: Aktuálna
7
systémy, normy a štandardy kvality vo výrobe stavebných materiálov
Príznak: Sektorová (9) ?
Špecifikácia: STN, ISO 9000, súvisiace normy platné v stavebnom odvetví, politika, príručku kvality, technicko-organizačné postupy, pracovné a technologické inštrukcie pre zabezpečenie kvality, vstupné/výstupné/medzioperačné testy a merania parametrov kvality podľa STN, alebo ISO 9000/14000/18000.
Perspektíva: Aktuálna
7
inštrumentálne analytické metódy a prístroje na ich vykonávanie vo výrobe stavebných materiálov
Príznak: Sektorová (9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systémy riadenia kvality vo výrobe stavebných materiálov
Príznak: Sektorová (9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a základné pojmy vo výrobe stavebných materiálov
Príznak: Sektorová (9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy zabezpečovania interných a zákazníckych auditov a certifikačných overovaní vo výrobe stavebných materiálov
Príznak: Sektorová (9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a techniky hodnotenia kvality výstupov vo výrobe stavebných materiálov
Príznak: Sektorová (9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
stavebné materiály, ich druhy, vlastnosti a spôsoby použitia
Príznak: Sektorová (14) ?
Špecifikácia: Základné technologické vlastnosti stavebných materiálov a výrobkov z nich.
Perspektíva: Aktuálna
7
technológia výroby stavebných hmôt, zmesí a polotovarov
Príznak: Sektorová (14) ?
Špecifikácia: Štandardné technologické postupy pri výrobe stavebných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy a metódy ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová (13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Príznak: Sektorová (13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Normy a štandardy v BOZP a PO a environmente.
Perspektíva: Aktuálna
6
3D tlač a materiály na priemyselné aplikácie
Príznak: Sektorová (6) ?
Perspektíva: Budúca
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v technických normách súvisiacich s vlastnosťami a skúšaním stavebných materiálov
Príznak: Sektorová (9) ?
Špecifikácia: Orientácia v technických normách v prípade skúšok, reklamácií, nových výrobkov a technológie stavebných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v platnej legislatíve vo výrobe stavebných materiálov
Príznak: Sektorová (9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
tvorba cieľov a koncepcie kvality v organizácii, vrátane kontroly ich plnenia
Príznak: Sektorová (22) ?
Špecifikácia: Definovanie ročných cieľov kvality z dôvodov dlhodobej koncepcie a zvyšovania úrovne kvality pri interných/externých auditoch.
Perspektíva: Aktuálna
7
stanovovanie metód hodnotenia kvality v organizácii
Príznak: Sektorová (22) ?
Špecifikácia: Na základe výsledkov interného/certifikovaného/zákazníckeho auditu kvality aktualizovať/ modernizovať používané metódy hodnotenia kvality vo výrobe stavebných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
7
uplatňovanie princípov kybernetickej bezpečnosti
Príznak: Sektorová (17) ?
Perspektíva: Budúca
7
nastavovanie systému kontroly kvality vo výrobe stavebných materiálov
Príznak: Sektorová (9) ?
Špecifikácia: Početnosť a typ skúšok, odberné miesta vzoriek a spôsob ich archivácie. Zamestnanec dbá o to, aby skúšky boli nastavené tak, aby pri minimálnej prácnosti bolo čo najskôr zaručené najvyššie vysledovanie nedostatkov tovaru v procese výroby.
Perspektíva: Aktuálna
7
navrhovanie skúšok kontroly kvality, metód jej merania a ich početnosti vo výrobe stavebných materiálov
Príznak: Sektorová (9) ?
Špecifikácia: Pri implementácii nového výrobku, novej technológie, pracovného alebo výrobného postupu.
Perspektíva: Aktuálna
7
stanovovanie a optimalizácia procesov riadenia kvality s využitím techník zameraných na zlepšovanie kvality vo výrobe stavebných materiálov
Príznak: Sektorová (9) ?
Špecifikácia: Aplikácia nových technologických testov, digitálnych testovacích prístrojov a testovacieho softvéru zameraných na dlhodobo udržateľnú kvalitu vo výrobe stavebných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhodnocovanie reklamácií, zisťovanie príčin nekvality, hľadanie spojitostí s výrobným procesom a ich eliminácia vo výrobe stavebných materiálov
Príznak: Sektorová (9) ?
Špecifikácia: Riešenie chýb výrobkov smerom von (po stránke odbornej) - k zákazníkovi a smerom dovnútra spoločnosti - smerom k výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
7
overovanie účinnosti procesov vo výrobe stavebných materiálov na dosiahnutie cieľov kvality
Príznak: Sektorová (9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie a realizácia auditu kvality zameraného na kontrolu dodržiavania kvality výrobnej technológie, alebo na kontrolu kvality parametrov hotových výrobkov/polotovarov z oblasti stavebných materiálov
Príznak: Sektorová (9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kvalitatívne skúšky surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov vo výrobe stavebných materiálov
Príznak: Sektorová (9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technické skúšky stavebných materiálov
Príznak: Sektorová (9) ?
Špecifikácia: S vysokým stupňom inovácie.
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza vplyvov pôsobiacich na úžitkové vlastnosti surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov vo výrobe stavebných materiálov
Príznak: Sektorová (9) ?
Špecifikácia: V rámci získavaných informácií z dB vykonávať analýzu príčin a vplyvov pôsobiacich na kvalitu vyrábaných stavebných surovín, hmôt, polotovarov a výrobkov.
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza a monitoring inovatívnych a vývojových trendov v oblasti riadenia kvality vo výrobe stavebných materiálov
Príznak: Sektorová (9) ?
Špecifikácia: Napr. sledovanie vývoja v analytických postupoch a nových systémoch merania vlastností stavebných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
7
zavádzanie systémov kvality vo výrobe stavebných materiálov
Príznak: Sektorová (9) ?
Špecifikácia: Participácia na implementácii a udržiavaní systému kvality radu ISO 9000, Environment 14000, BOZP a PO 18000.
Perspektíva: Aktuálna
7
používanie metodických nástrojov na zostavovanie modelov a konštrukčných riešení s využitím 3D počítačových programov vo výrobe stavebných materiálov
Príznak: Sektorová (9) ?
Perspektíva: Budúca
7
spracovávanie databázových/textových súborov, vytváranie tabuliek, grafov a pod.
Príznak: Sektorová (17) ?
Špecifikácia: Práca s kontingenčnými tabuľkami, makrosúbormi, databázovými súbormi s viacparametrovými štatistickými ukazovateľmi. Tvorba a udržiavanie veľkoobjemovej databázy (databázového skladu) z rôznych existujúcich zdrojov informačných systémov vo výrobe, z jednotlivých bodov kontroly kvality (vstupná, medzioperačná, výstupná) a z rôznych auditov kvality (interný, certifikačný, recertifikačný, zákaznícky). Tvorba a udržiavanie červenej databázy informácií o príčinách porúch, nezhôd, haváriách, reklamáciách a požiadaviek zákazníkov na kvalitu pracovného procesu, výrobnej technológie a finálneho výrobku. Databáza nápravných opatrení použitých na odstránenie nezhody a vylepšenia kvality vo výrobe stavebných materiálov, polotovarov a hotových výrobkov.
Perspektíva: Aktuálna
6
spracovávanie a vedenie dokumentácie kvality vo výrobe stavebných materiálov
Príznak: Sektorová (9) ?
Špecifikácia: Participácia na tvorbe základných dokumentov kvality v spolupráci s manažérom kvality, napr. pracovný manuál, interné metodiky, smernice, normy kvality, inštrukcie na zabezpečenie kvality a skúšky jej kontroly a pod. Vedenie dokumentácie kvality vo výrobe stavebných materiálov podľa predpísanej výrobnej dokumentácie a dokumentov na zabezpečenie kvality analyzovať reálnu nezhodu výrobku a príčiny jej vzniku a dosahu.
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca s ďalšími oddeleniami organizácie
Príznak: Sektorová (22) ?
Špecifikácia: Podpora oddelenia nákupu pri stanovení vhodných dodávateľov z hľadiska kvality kupovaných surovín. Spravovanie dokumentov kvality pre obchodný úsek pri vyjednávaniach so zákazníkmi v prípade ich požiadaviek, sťažností, reklamácií, požadovaných testov, atestácií a certifikátov.
Perspektíva: Aktuálna
7
zadávanie výrobkov na certifikáciu do nezávislých skúšobní
Príznak: Sektorová (9) ?
Špecifikácia: Zodpovednosť, že výrobky budú mať všetky certifikáty, ktoré sú požadované legislatívou. V súvislosti s tým vyjednáva také vlastnosti výrobkov a ich hodnoty, ktoré poskytujú porovnateľnú výhodu oproti konkurencii (nad rámec STN).
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia inovatívnych systémov počítačom riadených procesov v riadení kvality vo výrobe stavebných materiálov
Príznak: Sektorová (9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie procesu budovania, udržiavania a rozvoja systému riadenia kvality v organizácii
Príznak: Sektorová (22) ?
Špecifikácia: Participácia na tvorbe a aktualizácii základných dokumentov systému kvality vo výrobe stavebných materiálov (politika a ciele kvality, príručka kvality, technicko - organizačné postupy, inštrukcie pre zabezpečenie kvality, technologické a bezpečnostné predpisy).
Perspektíva: Aktuálna
7
metodické riadenie vstupnej, medzioperačnej a výstupnej kontroly v organizácii
Príznak: Sektorová (22) ?
Špecifikácia: Pri spustení výroby nového výrobku, jeho postupného vylepšovania (updating), alebo jeho úplnej modernizácie (upgrading) metodicky aj dokumentačne podporovať jednotlivé stupne kontroly kvality (na vstupe, v medzioperačnom procese aj na výstupe).
Perspektíva: Aktuálna
7
používanie nástrojov big data management (BDM)
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metodické riadenie a koordinácia tvorby plánov kvality vo výrobe stavebných materiálov
Príznak: Sektorová (9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?