Lektor v oblasti bezpečnostných služieb

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Lektor v oblasti bezpečnostných služieb vykonáva výučbu a praktický výcvik v akreditovaných odborných kurzoch v odbore súkromnej bezpečnosti (príprava na výkon strážnej služby, príprava na výkon detektívnej služby).
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Alternatívne názvy
Školiteľ SBS
Odborný inštruktor v oblasti SBS
Security Trainer
Tútor
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: 6 alebo viac rokov
ISCO-08
2359 - Pedagogickí a odborní pracovníci vo výchove a vzdelávaní inde neuvedení
SK ISCO-08
2359008 - Lektor v oblasti bezpečnostných služieb
Divízia SK NACE Rev. 2
Bezpečnostné a pátracie služby
Vzdelávanie
Príslušnosť k povolaniu
Lektor ďalšieho vzdelávania

Kompetencie

komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
kultivovaný písomný prejav
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
organizovanie a plánovanie práce
V
osobnostný rozvoj
V
prezentovanie
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
samostatnosť
V
analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
matematická gramotnosť
P
rozhodovanie
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
tvorivosť (kreativita)
P
vedenie ľudí
P
vyjednávanie
P
fyzická zdatnosť
E
informačná gramotnosť
E
manuálna zručnosť
E
motivovanie ľudí
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metodika vzdelávania odborných predmetov
7
sociálna psychológia
7
zásady poskytovania prvej pomoci
7
štandardizované postupy v rámci výkonu strážnej služby
7
metódy pátrania, vyšetrovania a práce s informáciami
7
metódy a princípy ochrany a stráženia objektov, osôb a majetku
7
osobná ochrana, ozbrojený sprievod
7
ochrana a stráženie bankových objektov a transportov
7
technické bezpečnostné systémy
7
súkromné detektívne služby
7
formy, metódy a prostriedky súkromnej detektívnej činnosti
7
zásady súčinnosti s jednotkami Policajného zboru Slovenskej republiky a vymedzenými osobami
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti bezpečnostnej činnosti
7
formy, metódy a postupy vzdelávacej a lektorskej činnosti
7
metódy a princípy sebaobrany
7
pravidlá sebaochrany a vzájomnej pomoci
7
princípy držania, nosenia a používania strelných zbraní
7
oznamovacia a zabezpečovacia technika a systémy
7
zásady BOZP a PO
6

Stupeň EKR:

1
nižšie stredné vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
vykonávanie lektorskej činnosti
Špecifikácia:
Postup pracovníkov fyzickej ochrany pri overovaní signálu o narušení chráneného objektu. Vykonávanie kontrolnej činnosti prevádzkovateľa a osoby vykonávajúcej fyzickú ochranu, pátranie, odbornú prípravu a poradenstvo.
7
vykonávanie základnej a zdokonaľovacej odbornej prípravy, rekvalifikácie a výcviku, zaučenia a zácviku zamestnancov
7
výučba a výcvik v streľbe na získanie zbrojného preukazu
7
navrhovanie opatrení na zlepšenie činnosti zmien a hliadok
7
analýza potrieb v oblasti prípravy bezpečnostných pracovníkov
7
navrhovanie metód vyučovania v oblasti ďalšieho profesijného vzdelávania
7
koncipovanie kurzov ďalšieho profesijného vzdelávania
7
projektovanie vzdelávacích akcií ďalšieho profesijného vzdelávania, stanovovanie a plánovanie personálneho a materiálno-technického zabezpečenia kurzov
7
analyzovanie účinnosti vzdelávania
7
spracovávanie vzdelávacích projektov, metodík výučby a výcviku, vedenie ich realizácie
7
dodržiavanie zásad BOZP a PO
6

Stupeň EKR:

1
nižšie stredné vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Ustanovenie Úradu súkromných bezpečnostných služieb Prezídia Policajného zboru
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • Preukaz odbornej spôsobilosti pre osoby poverené výkonom fyzickej ochrany a pátrania (typu „S“) alebo pre osoby poverené výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva a pre prevádzkovateľov (typu „P“) podľa zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o súkromnej bezpečnosti) (§ 16)
    viac...
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Zbrojný preukaz skupiny A (nosenie zbrane a streliva na ochranu osoby a majetku) podľa zákona č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 15)
    viac...
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.