Kontrolór tovaru v logistike

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Kontrolór tovaru v logistike vykonáva priebežné (medzioperačné) a výstupné kontroly tovaru. Kontroluje tovar v rámci dopravných a prepravných procesov, uskladnenia a vyskladnenia. Monitoruje výrobné procesy a zabezpečuje zhodu technických parametrov tovaru s výrobnou (výkresovou a technickou) dokumentáciou.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Alternatívne názvy
Kontrolór kvality
Operátor kontroly kvality
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08
7543 - Kvalitári a kontrolóri výrobkov (okrem potravín a nápojov)
SK ISCO-08
7543017 - Kontrolór tovaru v logistike
Divízia SK NACE Rev. 2
Skladové a pomocné činnosti v doprave
Príslušnosť k povolaniu
Kvalitár a kontrolór výrobkov

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
informačná gramotnosť
P
kultivovaný písomný prejav
P
matematická gramotnosť
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
fyzická zdatnosť
E
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
komunikácia v cudzom jazyku
E
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
E
manuálna zručnosť
E
organizovanie a plánovanie práce
E
tímová práca
E
tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
logistika vo výrobe
4
logistika v skladovom hospodárstve a riadení zásob
4
tovaroznalectvo
4
postupy skladovania a ochrany tovaru
Špecifikácia:
Postupy skladovania potravín s riadenou teplotou, postupy ochrany nebezpečného tovaru a pod.
4
spôsoby balenia tovaru
4
predpisy na upevnenie nákladu na dopravných a prepravných prostriedkoch
4
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľa
Špecifikácia:
Postupy reklamácie a reklamačné lehoty podľa Dohovoru CMR, Dohovoru COTIF, podľa Všeobecných zasielateľských podmienok Zväzu logistiky a zasielateľstva SR a pod.
4
pravidlá evidencie korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
Špecifikácia:
Zmluvné dokumenty ako podklad ku kontrole tovaru.
4
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
systémy, normy a štandardy kvality v logistike
Špecifikácia:
Normy a štandardy kvality tovaru v logistike.
4
postupy kontroly tovaru v logistike
4
výrobná dokumentácia tovaru v logistike
Špecifikácia:
Výkresová a technická dokumentácia tovaru.
4
metódy merania technických parametrov tovaru v logistike
Špecifikácia:
Vrátane druhov meradiel a spôsobov ich používania a bežnej údržby.
4
čiarové kódy tovarov a spôsoby používania rádio frekvenčnej identifikácie (RFID)
4
informačné systémy v logistike
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4
kontrola tovaru v logistike
Špecifikácia:
Kontrola tovaru v rámci dopravných a prepravných procesov, uskladnenia a vyskladnenia. Priebežné a výstupné kontroly podľa výrobnej (výkresovej a technickej) dokumentácie tovaru. Vykonávanie kontrol v požadovanej frekvencii.
4
meranie technických parametrov tovaru v logistike
Špecifikácia:
Vrátane zápisu nameraných hodnôt / výsledkov do inšpekčných kariet. Používanie a bežná údržba príslušných meradiel.
4
vypracovávanie protokolov o výsledkoch kontrol tovaru v logistike
Špecifikácia:
Príprava podkladov a evidencie pre nadriadených pracovníkov, vrátane informovania nadriadených o nezrovnalostiach (odchýlkach) zistených pri kontrole tovaru.
4
jednoduché opravy dielov kontrolovaného tovaru
4
komunikácia s dodávateľmi a zákazníkmi
4
spolupráca pri reklamáciách tovaru a navrhovanie nápravných opatrení
4
používanie informačných systémov v logistike
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Preukaz obsluhy motorových vozíkov (preukaz na vysokozdvižný vozík) podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.