Riadiaci pracovník (manažér) v textilnej a odevnej výrobe

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Riadiaci pracovník (manažér) v textilnej a odevnej výrobe Riadiaci pracovník (manažér) v textilnej a odevnej výrobe plánuje, organizuje, riadi, vedie, kontroluje a koordinuje činnosť hierarchicky nižšie postavených manažérov prostredníctvom verbálnej a písomnej komunikácie. Presadzuje a zabezpečuje dôsledné napĺňanie strategických cieľov organizácie. Efektívnymi metódami riadenia, stimulácie a motivácie jednotlivých pracovníkov a tímov zabezpečuje prijímanie operatívnych, priebežných a dlhodobých opatrení a úloh s cieľom dosahovania požadovanej kvantity a kvality vyrábanej produkcie v stanovených a zákazníkmi požadovaných termínoch.
Sektorová rada
Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Kód/revízia
23938/2
Garant
Konfederácia odborových zväzov SR
Alternatívne názvy
SK výrobný riaditeľ
EN production manager
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 60 mesiacov.
ISCO-08
1321
SK ISCO-08
1321002
ESCO
106
SK NACE Rev. 2
C13,C14
CPA 2015
C13,C14
Príslušnosť k povolaniu
1321002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
manažment
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy vedenia porád
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy normovania práce a pracovného výkonu
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manažérstvo bezpečnostných rizík
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
hodnotiace a motivačné systémy zamestnancov
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kariérny rast zamestnancov, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy plánovania ľudských zdrojov
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy tvorby technickej dokumentácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v oblasti pracovnoprávnych vzťahov
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
stroje a zariadenia v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy materiálov, polotovarov a produktov v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
normy a štandardy kvality v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
normy a technické podklady v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby manipulácie s materiálom, skladovania, baliaceho a adjustačného procesu
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológie textilnej a odevnej výroby
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ekonomika a riadenie textilnej a odevnej výroby
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy strategického plánovania v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
inovatívne materiály, polotovary a produkty v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Budúca
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
navrhovanie metód kontroly kvality v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová (4) ?
Špecifikácia: Priebežné zavádzanie a praktické uplatňovanie kontrolných mechanizmov v systéme prípravy a realizácie výrobného procesu v textilnej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
7
hodnotenie podriadených pracovníkov v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová (4) ?
Špecifikácia: Zabezpečovanie a realizácia napĺňania spravodlivého systému odmeňovania a oceňovania zamestnancov.
Perspektíva: Aktuálna
7
implementovanie, plnenie a vyhodnotenie plánov v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadiaca, koordinačná, priebežná a náhodná kontrolná činnosť podriadených pracovníkov v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia priebehu a väzieb výrobných činností v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie výrobnej činnosti v celom komplexe textilnej a odevnej výroby
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava, koordinácia a riadenie zmeny alebo riešenia krízy v organizácii
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
priebežná realizácia a zabezpečovanie uplatňovania napĺňania obsahu všeobecne záväzných a interných predpisov v organizácii
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie a realizácia hodnotiacich - motivačných rozhovorov s podriadenými zamestnancami
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia operatívnych plánov textilnej a odevnej výroby s ostatnými útvarmi organizácie
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia činností textilnej a odevnej výroby s ostatnými útvarmi organizácie
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metodické riadenie vstupnej, výstupnej a medzioperačnej kontroly v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metodické riadenie predvýrobných a výrobných činností v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zavádzanie inovatívnych technológií, postupov, procesov a metód riadenia v textilnej a odevnej výrobe s dôrazom na realizáciu žiaducich zmien v sektore
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Budúca
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?