Supervízor prevádzkových a upratovacích služieb

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Supervízor prevádzkových a upratovacích služieb riadi a vedie tím chyžných, ďalšieho upratovacieho personálu a pracovníkov práčovne. Komunikuje s hosťami zariadenia a rieši ich požiadavky. Spolupracuje s recepciou, eviduje a vykonáva inventarizáciu zvereného majetku, tovaru a prostriedkov.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Alternatívne názvy
Manažér housekeepingu
Supervízor housekeepingu
Vedúci prevádzkových a upratovacích služieb
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
SKKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08
5151 - Prevádzkari (supervízori) upratovacích a prevádzkových služieb v kanceláriách, hoteloch a podobných zariadeniach
SK ISCO-08
5151002 - Supervízor prevádzkových a upratovacích služieb
Divízia SK NACE Rev. 2
Činnosti v oblasti nehnuteľností
Príslušnosť k povolaniu
Prevádzkar ubytovacieho, stravovacieho zariadenia

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
manuálna zručnosť
P
motivovanie ľudí
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
tímová práca
P
vedenie ľudí
P
vyjednávanie
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
fyzická zdatnosť
E
informačná gramotnosť
E
komunikácia v cudzom jazyku
E
matematická gramotnosť
E
technická gramotnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
právne prepisy a základné pojmy v oblasti zaobchádzania s osobnými údajmi
Špecifikácia:
Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
zásady a postupy inventarizácie
Špecifikácia:
Mesačná inventarizácia čistiacich, pracích prostriedkov, posteľnej bielizne, doplnkov a vybavenia kúpeľní.
4
skladovanie a ochrana materiálu, strojov a zariadení
4
dodávateľsko-odberateľské vzťahy
4
metódy a postupy zostavovania harmonogramu práce
Špecifikácia:
chyžných, upratovacieho personálu, pracovníkov práčovne atď.
4
postupy a metódy vedenia a evidencie
Špecifikácia:
dochádzky, podkladov pre mzdy, nedostatkov na izbách atď.
4
princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
Špecifikácia:
v oblasti ubytovacieho úseku
4
personálny manažment
Špecifikácia:
výber, prijímanie, prepúšťanie personálu
4
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľa
4

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
spolupráca s recepciou a vedením zariadenia
4
prijímanie sťažností, ich prešetrovanie a zabezpečovanie ich riešenia
4
monitorovanie technického stavu izieb, upratovacích a čistiacich strojov a zariadení
4
vedenie pracovného kolektívu
4
komunikácia s hotelovými hosťami a inými oddeleniami zariadenia
4
vybavovanie sťažností a reklamácií zákazníkov
4
vykonávanie rozborov príčin reklamácií a ich vyhodnocovanie
4
kontrola a hodnotenie pracovných výkonov zamestnancov
4
vedenie dokumentácie o prehliadkach, zistených chybách, navrhnutých opatreniach
Špecifikácia:
Prehliadky hotelových izieb, evidencia nedostatkov vo funkčnosti zariadení.
4
preberanie materiálu
Špecifikácia:
Preberanie bielizne, vybavenia a doplnkov kúpeľní, čistiacich a pracích prostriedkov.
4
spolupráca pri výbere, prijímaní a prepúšťaní zamestnancov
4
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4
organizovanie a riadenie činnosti pracovníkov zverených úsekov v ubytovacej oblasti
4
spolupráca pri vypracovávaní ročného rozpočtu
Špecifikácia:
v oblasti ubytovacieho úseku
4
realizácia školení pre nových zamestnancov
4
vypracovávanie harmonogramu práce zamestnancov jednotlivých úsekov
Špecifikácia:
Služby chyžných, upratovacieho personálu, pracovníkov práčovne, plánovanie upratovania hotelových izieb.
4
evidencia a inventarizácia zvereného majetku, tovaru a prostriedkov
4
vedenie požadovaných evidencií
Špecifikácia:
Vedenie pokladničnej evidencie, prehľadu a spôsobu vybavenia objednávok, vedenie evidencie o reklamáciách, sťažnostiach zákazníkov.
4

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa