Studniar

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Studniar zakladá, zriaďuje, rekonštruuje a oživuje studne všetkých profilov a hĺbok. Vykonáva opravy alebo výmeny chybného plášťa studne a jeho izolácie. Čistí a dezinfikuje studne, obsluhuje príslušné mechanizačné prostriedky.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
Alternatívne názvy
Studniar betonár
Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
NKR
3
EKR
3
ISCED
353
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08
8113 - Studniari, vŕtači a podobní pracovníci
SK ISCO-08
8113001 - Studniar
Divízia SK NACE Rev. 2
Iná ťažba a dobývanie
Špecializované stavebné práce
Príslušnosť k povolaniu
Vŕtač, ťažiar, studniar

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
fyzická zdatnosť
P
manuálna zručnosť
P
matematická gramotnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E
rozhodovanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi v stavebníctve
Špecifikácia:
Poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci. Osobné ochranné pracovné prostriedky a spôsoby ich použitia.
3
spôsoby nakladania s odpadmi
Špecifikácia:
Spôsoby nakladania so vzniknutým odpadom.
3
technické normy a predpisy v stavebníctve
Špecifikácia:
Normy a predpisy súvisiace s hĺbením studní.
3
stroje a zariadenia v stavebníctve
Špecifikácia:
Spôsoby obsluhy strojov a zariadení na stavbu studní, napr. mechanizačných prostriedkov na spúšťanie plášťa studne, zariadení na razenie alebo vŕtanie sond v spolupráci s vŕtačom a pod.
3
stavebné a technické výkresy
Špecifikácia:
Výkresy a technické náčrty týkajúce sa projektovania studní.
3
stavebné konštrukcie
Špecifikácia:
Konštrukcie studní, základný prehľad o jednotlivých druhoch stavebných konštrukcií.
3
stavebné materiály, ich druhy, vlastnosti a spôsoby použitia
Špecifikácia:
Druhy a vlastnosti materiálov na stavbu studní (betónu, ocele a pod.).
3
geológia
Špecifikácia:
Základy geológie.
3
technológia betónovania
Špecifikácia:
So zameraním na betónovanie stien studní.
3
technológie trhacích prác
Špecifikácia:
So zameraním na hĺbenie studní.
3
technológia hĺbenia a stavby studní
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
3
obsluha a údržba strojov a zariadení v stavebníctve
Špecifikácia:
Obsluha mechanizačných prostriedkov na spúšťanie plášťa studne, zariadení na razenie alebo vŕtanie sond v spolupráci s vŕtačom a pod. pri zakladaní, zriaďovaní a rekonštrukcii studní.
3
čistenie a dezinfekcia studní pri ich zriaďovaní, rekonštrukcii a obnovení
3
povrchové úpravy plášťa studne vykonávaním izolácií, utesňovaním vodných horizontov, vybetónovaním, rovnaním plášťa, domurovaním
Špecifikácia:
Opravy alebo výmeny chybného plášťa studne, povrchové úpravy plášťa vykonávaním izolácií, utesňovaním vodných horizontov a pod.
3
rúbľovanie, vymurovanie a betónovanie studní
3
ručné zakladanie a hĺbenie studní všetkých profilov v súdržných horninách
3
voľba postupu práce, náradí, pomôcok a materiálov na zakladanie, zriaďovanie a rekonštrukciu studní všetkých profilov a hĺbok
3
orientácia v normách a v podkladoch na zakladanie, zriaďovanie a rekonštrukciu studní všetkých profilov a hĺbok
Špecifikácia:
Orientácia v technických normách na stavbu studní, vo výkresovej dokumentácii a technických náčrtoch.
3
spolupráca s vŕtačom a hydrogeológom
3
participácia na vykonávaní čerpacích skúšok
Špecifikácia:
Účasť na overovaní prítokov studní čerpacím pokusom v súčinnosti s kvalifikovaným hydrogeológom.
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa