Riadiaci pracovník (manažér) prevádzky informačných technológií

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Riadiaci pracovník (manažér) prevádzky informačných technológií riadi identifikáciu a analýzu prevádzkových problémov v oblasti prevádzky informačných technológií a výber a inštaláciu prostriedkov informačných a komunikačných technológií.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
SKKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 5 rokov
ISCO-08
1330 - Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti informačných a komunikačných technológií
SK ISCO-08
1330002 - Riadiaci pracovník (manažér) prevádzky informačných technológií
Divízia SK NACE Rev. 2
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Príslušnosť k povolaniu
Manažér v IT a telekomunkaciách

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
informačná gramotnosť
V
rozhodovanie
V
technická gramotnosť
V
vyjednávanie
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
organizovanie a plánovanie práce
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
samostatnosť
P
vedenie ľudí
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
matematická gramotnosť
E
motivovanie ľudí
E
osobnostný rozvoj
E
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
ekonomika podnikateľského subjektu
7
manažment
7
hospodárska informatika
7
zásady vedenia pracovného kolektívu
7
postupy a metódy vedenia porád
7
metódy a postupy hodnotenia výkonu zamestnancov
7
manažment rizík
7
metódy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti investícií a projektov
7
princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
7
cenové analýzy, cenová politika, stanovenie ceny
7
postupy finančného plánovania
7
manažment pre stredných manažérov
7
manažment veľkého podniku/spoločnosti
7
informatika
7
princípy programovania
7
softvérové prostredie, operačné systémy
7
vlastnosti informačných systémov
7
analýzy užívateľských požiadaviek, podmienok, prostredí
7
zásady, metódy a postupy projektovania informačného systému
7
zásady, metódy a postupy testovania softvérov
7
metódy zaisťovania prevádzkyschopnosti počítačov
7
správa počítačovej siete
7
sieťový softvér
7
ochrana dát, ochrana proti počítačovým vírusom
7
marketing
6

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
kontrola a rozhodovanie o úpravách komplexného interného/externého projektu v záujme splnenia jeho cieľov
7
riadenie nákladov a financovania interného/externého projektu
7
vedenie odborných tímov
7
posudzovanie a schvaľovanie koncepcií informačných systémov a informačných technológií organizácie
7
posudzovanie a schvaľovanie interných smerníc v oblasti informačných technológií a systémov organizácie
7
posudzovanie a formulácia požiadaviek na softvér, hardvér, štruktúru a zabezpečenie informačného systému v rámci riadenia fungovania informačných technológií organizácie
7
spracovávanie strategických plánov a vízií informačných technológií v rámci riadenia a fungovania informačného systému organizácie
7
získavanie a spracovávanie informácií v oblasti primárnych a sekundárnych informačných zdrojov, vrátane zvládnutia a využitia moderných informačných technológií
7
spracovávanie interných smerníc a metodík pre oblasť politiky informačných technológií
7
analýza a monitoring vývojových trendov v oblasti informačných technológií
7
riadenie časového priebehu interného/externého projektu
7
koordinácia spolupráce medzi oblasťami technológie, hospodárnosti výroby, tvorby cien a riadenia kvality
7
koordinácia spolupráce s ďalšími úsekmi organizácie
7
kontrola a udržiavanie prevádzkyschopnosti databáz
7
kontrola autorských práv k používanému softvéru
7
kontrola dodržovania prevádzkových štandardov a noriem v oblasti administrácie počítačových aplikácií
7

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa