Vyberač predajných automatov

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Vyberač predajných automatov plní predajné automaty tovarom a vyberá z nich peniaze. Pri každom výbere kontroluje, či suma vybraných peňazí zodpovedá množstvu predaného tovaru. Kontroluje či automaty nie sú poškodené, nemajú skrytú poruchu alebo či neboli na nich robené neoprávnené zásahy. Robí ich bežnú prevádzkovú údržbu.
Sektorová rada
Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
Požadovaný stupeň vzdelania
Nižšie stredné odborné vzdelanie
NKR
2
EKR
2
ISCED
253
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
9623 - Odpočtári z meracích prístrojov a vyberači predajných automatov
SK ISCO-08
9623002 - Vyberač predajných automatov
Divízia SK NACE Rev. 2
Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Príslušnosť k povolaniu
Pomocný pracovník v službách

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
E
finančná a ekonomická gramotnosť
E
fyzická zdatnosť
E
manuálna zručnosť
E
matematická gramotnosť
E
organizovanie a plánovanie práce
E
rozhodovanie
E
samostatnosť
E
technická gramotnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
všeobecné zásady a postupy starostlivosti o stroje a zariadenia
Špecifikácia:
základné vedomosti o fungovaní predajného automatu
2
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
2
metódy a postupy manipulácie s tovarom v predajných automatoch
2
zásady a postupy bežnej údržby predajných automatov
2
metódy a postupy manipulácie s peňažnou hotovosťou z predajných automatov
2
metódy a postupy kontroly peňažnej hotovosti a tovaru v predajných automatoch
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
evidencia skladového tovaru, vrátane evidencie pohybu zásob a spracovania prehľadu o zásobách
Špecifikácia:
v prípade, ak plní predajné automaty viacerými tovarmi nápoje, potraviny a pod.
2
preberanie dodaného tovaru, vrátane kontroly správnosti cien a dokladov o dodanom tovare
Špecifikácia:
v prípade, ak plní predajné automaty viacerými tovarmi ako napr. nápoje, potraviny a pod.
2
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
2
kontrola stavu zásob a hotovosti v predajných automatoch
2
čistenie, opravy a údržba predajných automatov
2
kontrola prevádzkového stavu predajných automatov
2
manipulácia s peňažnou hotovosťou z predajných automatov
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel podskupiny B1 podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov