Pestovateľ poľných plodín a zeleniny

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Pestovateľ poľných plodín a zeleniny kompletne realizuje pracovné postupy a pracovné úkony pri pestovaní poľných plodín a zeleniny. Zabezpečuje evidenciu o zdravotnom stave, chemickej ochrane a výžive rastlín. Zabezpečuje zber vypestovaných poľných plodín a zeleniny a vedie evidenciu o produkcii a predaji rastlín.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Požadovaný stupeň vzdelania
Nižšie stredné odborné vzdelanie
NKR
2
EKR
2
ISCED
253
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08
6111 - Pestovatelia poľných plodín a zeleniny
SK ISCO-08
6111000 - Pestovateľ poľných plodín a zeleniny
Divízia SK NACE Rev. 2
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Príslušnosť k povolaniu
Pestovateľ poľných plodín

Kompetencie

fyzická zdatnosť
P
manuálna zručnosť
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
analyzovanie a riešenie problémov
E
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
matematická gramotnosť
E
organizovanie a plánovanie práce
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E
rozhodovanie
E
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
spôsoby pestovania poľnohospodárskych plodín, zberu, pozberovej úpravy a skladovania
Špecifikácia:
Spôsoby pestovania poľných plodín a zeleniny.
2
spôsoby obsluhy poľnohospodárskych strojov v rastlinnej výrobe
2
metódy údržby, diagnostiky a opravy poľnohospodárskych strojov
2
zásady správnej poľnohospodárskej praxe pri pestovaní poľnohospodárskych plodín
Špecifikácia:
V tejto časti odborných vedomostí treba klásť dôraz hlavne na pracovné postupy pri pestovaní poľných plodín a zeleniny. Menšie nároky môžeme požadovať v oblasti plánovania a riadenia.
2
metódy ochrany rastlín proti škodcom a likvidácie chorôb
Špecifikácia:
Poľných plodín a zeleniny.
2
osevné postupy
2
metódy výživy rastlín
Špecifikácia:
Hnojenie poľných plodín a zeleniny.
2
princípy a metódy ochrany pôdy
Špecifikácia:
Vrátane spôsobov prípravy pôdy.
2
integrovaná ochrana poľných plodín
2
zásady, metódy a postupy dezinfekcie a sterilizácie
2
marketing
Špecifikácia:
Základné vedomosti z marketingu.
2
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
obsluha traktorov, poľnohospodárskych strojov a liniek
Špecifikácia:
Zariadenia na pestovanie, zber úrody a pozberovú úpravu poľných plodín a zeleniny.
2
posudzovanie vhodnosti pôdy a klimatických podmienok na pestovanie poľnohospodárskych plodín
Špecifikácia:
Posudzovanie kvality pôdy na pestovanie poľných plodín a rôznych druhov zeleniny. Príprava pôdy na pestovanie poľných plodín a zeleniny, orba. Predsejbová príprava a sejba plodín. Sledovanie procesu rastu a zretia poľných plodín a zeleniny.
2
hnojenie a ochrana rastlín
Špecifikácia:
Posudzovanie a rozdeľovanie hnojív. Strojové hnojenie a výživa poľných plodín a zeleniny.
2
zber, triedenie, skladovanie a expedícia zeleniny a jej úpravy pre predaj
Špecifikácia:
Vrátane poľných plodín.
2
rozmnožovanie zeleniny, vrátane predpestovania sadzby
2
pestovane zeleniny v poľných podmienkach aj krytých priestoroch
Špecifikácia:
Vrátane pestovania zeleniny v skleníkoch a fóliovníkoch.
2
základná údržba, nastavovanie a jednoduché opravy poľnohospodárskych strojov, traktorov a liniek
Špecifikácia:
Vrátane techniky a náradia na pestovanie poľných plodín a zeleniny.
2
ošetrovanie poľnohospodárskych plodín počas vegetácie
Špecifikácia:
Poľných plodín a zeleniny.
2
siatie a sadenie poľnohospodárskych plodín
Špecifikácia:
Ručné a strojové siate a sadenie poľných plodín a zeleniny.
2
aplikácia chemických prípravkov na ochranu rastlín pod dozorom
Špecifikácia:
Aplikácia organických a anorganických hnojív. Ošetrovanie poľných plodín a zeleniny, likvidácia rôznych druhov burín a škodcov.
2
pestovanie a zber poľných plodín
Špecifikácia:
Rastliny pestované na poliach - obilniny, krmoviny, olejniny, okopaniny.
2
zavlažovanie poľných plodín a zeleniny
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a s toxickými látkami a zmesami, ktoré vydáva regionálny úrad verejného zdravotníctva podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 3 písm. a)
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny T podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov