Technik pre ťažbovú činnosť v lesníctve

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Technik pre ťažbovú činnosť v lesníctve usmerňuje a organizuje ťažbovú činnosť na zverenom úseku hospodárenia v rámci komplexného spracovania dreva vykonávaného motomanuálne a lesnými ťažbovými a dopravnými prostriedkami.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Alternatívne názvy
Ťažbár
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08
3143 - Technici v lesníctve a akvakultúre
SK ISCO-08
3143005 - Technik pre ťažbovú činnosť v lesníctve
Divízia SK NACE Rev. 2
Lesníctvo a ťažba dreva
Príslušnosť k povolaniu
Lesnícky technik

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
matematická gramotnosť
P
motivovanie ľudí
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
tvorivosť (kreativita)
P
vedenie ľudí
P
vyjednávanie
P
prezentovanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
technologické postupy spracovania dreva
7
metódy, princípy, postupy plánovania a realizácie hospodárskych opatrení v lese
7
hospodárska úprava lesov
7
metódy projektovania lesných ciest, hradenia bystrín a lesníckej meliorácie
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti poľovníctva a lesného hospodárstva
7
ekonomika lesného hospodárstva
Špecifikácia:
Princípy, plánovanie a riadenie lesného hospodárstva.
7
normy a normatívy v lesnom hospodárstve
Špecifikácia:
Technologické postupy vypracované pre ťažbovú činnosť, základné vedomosti o používaných technológiách, technických postupov a normách týkajúcich sa spracovania dreva.
7
projektový manažment
Špecifikácia:
Metódy a postupy tvorby projektov.
7
štruktúra lesného hospodárstva
7
ochrana prírody a ekológia životného prostredia
Špecifikácia:
Vedomosti z ochrany lesných ekosystémov na chránených územiach s rozličným stupňom ochrany.
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
metódy organizácie, riadenia, evidencie a kontroly poľovníckeho a lesného hospodárstva
6
postupy plánovania a riadenia lesného hospodárstva
6
geografické informačné systémy, postupy a metódy spracovania údajov
6
ochrana lesa
Špecifikácia:
Postupy ochrany lesa proti biotickým a abiotickým škodlivým činiteľom a odstraňovanie následkov kalamít.
6
mechanizačné prostriedky v lesnom hospodárstve
6
stroje a zariadenia v lesnom hospodárstve
5
lesná doprava a mechanizácia
5
kategorizácia lesov
5
sortimentácia a druhovanie dreva
5
geológia
Špecifikácia:
V oblasti lesníctva.
4
postupy výchovy a obnovy lesných porastov
4
pedológia
Špecifikácia:
V oblasti lesníctva.
4
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Špecifikácia:
Právne a vnútropodnikové predpisy v oblasti nakladania s odpadmi na skladoch dreva (napr. oleje, znečistené manipulačné zvyšky, kôra, piliny a pod.).
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
riadenie a kontrola optimálneho využívania výrobných a pracovných kapacít v určenom lesnom obvode
Špecifikácia:
Ťažbová činnosť za lesnú správu alebo polesie.
7
tvorba výrobno-prevádzkových plánov v lesníckej výrobe a tvorba operatívnych výrobných plánov
Špecifikácia:
Spracovanie výrobno-prevádzkových plánov ťažbovej za zverený úsek hospodárenia, kontrola a dodržiavanie plnenia plánovaných úloh, tvorba operatívnych plánov ťažbovej činnosti za organizačnú jednotku a ich rozdelenie na nižšie organizačné jednotky (lesné obvody).
7
zabezpečenie úloh v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a protipožiarnej ochrany
7
kontrola a preberanie vyťaženého dreva
7
kontrola dodržiavania technologických, technických a bezpečnostných predpisov na zverenom úseku v lesníckej výrobe
7
zabezpečenie a koordinácia technologickej prípravy pracovísk
7
kontrola dodržiavania pracovnej a technologickej disciplíny podriadených zamestnancov a dodávateľov prác
Špecifikácia:
Kontrola kvality dokončených prác v ťažbovej činnosti.
7
obsluha osobného dopravného prostriedku v lesníckej výrobe
Špecifikácia:
Zabezpečenie výrobných úloh na zverenom úseku.
7
zabezpečovanie realizácie opatrení proti vzniku škôd v lesných ekosystémoch a lesným škodcom
7
operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov v lesníckej výrobe
Špecifikácia:
Riešenie problémov na zverenom úseku riadenia a v priamej nadväznosti na organizačnú jednotku (lesná správa, polesie) a priameho nadriadeného.
7
vedenie evidencie lesného hospodárstva
Špecifikácia:
Vedenie lesnej hospodárskej evidencie za lesnú správu a kontrola vyhotovovaných výkazov o práci (v oblasti ťažbovej činnosti).
7
sledovanie vývoja stavu lesa a návrh úpravy programu starostlivosti o les
Špecifikácia:
Ťažbová činnosť za zverený úsek hospodárenia (lesná správa, polesie).
7
riadenie a organizácia komplexnej ťažbovej činnosti na zverených pracoviskách
Špecifikácia:
Lesná správa, polesie.
7
riadenie činností v lesníctve
6
orientácia v geometrických plánoch a mapách používaných v lesnom hospodárstve
Špecifikácia:
Zisťovanie taxačných veličín stromov a porastov.
6
orientácia v normách a technických podkladoch v lesníckej výrobe
6
orientácia v technickej dokumentácii a normách v oblasti lesných strojov, ručných strojov a strojných zariadení
6
zabezpečovanie plnenia operatívnych plánov v lesníckej výrobe
6
zabezpečovanie spolupráce s orgánmi štátnej správy v oblasti lesného hospodárstva
6
obsluha strojov a technologických zariadení v lesníckej výrobe
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti odborného lesného hospodára podľa zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov (§ 47 ods. 4)