Štvrté rokovanie Sektorovej rady pre energetiku, plyn a elektrinu

04.05.2020

Štvrté rokovanie Sektorovej rady sa z dôvodu pretrvávajúcej pandémie spôsobenej koronavírusom realizovalo prostredníctvom aplikácie Webex. Návrh použitia spomínanej aplikácie vyjadril člen Sektorovej rady, pán prof. Ing. Roman Cimbala, PhD.:  

„Dovoľujem si navrhnúť rokovanie videokonferenciou, ale niektorým z nástrojom, ktorý je na to určený. Skype má len veľmi obmedzené možnosti. Cez Zoom alebo Webex je možné efektívne riadiť diskusiu a čo je najhlavnejšie je možné zdieľať obrazovku pre všetkých. Prístupné je aj četovanie  medzi účastníkmi a online hlasovanie k jednotlivým bodom“ 

S uvedeným návrhom sa stotožnil aj predseda Sektorovej rady a tajomník oslovil s návrhom všetkých členov.  

Rozhranie aplikácie Webex, ako aj jej funkcionality boli členom Sektorovej rady vysvetlené na spoločnom teste aplikácie dňa 16. apríla 2020. S pripojením do aplikácie nemali členovia Sektorovej rady problém a 4. rokovanie sa mohlo bez technických problémov konať prostredníctvom tejto aplikácie.   

Pán prof. Ing. Roman Cimbala, PhD. sa ako člen Sektorovej rady zhostil úlohy organizátora a  technickej podpory na 4. rokovaní prostredníctvom aplikácie Webex.  

Virtuálne rokovania sa konala dňa 5. mája 2020 a zúčastnilo sa ho 19 z 27 členov Sektorovej rady, čo predstavuje približne 70 % účasť. 

Hlavným bodom rokovania bolo predstavenie podkladu Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov a zapracovanie pripomienok od členov Sektorovej rady a realizačného tímu SRI. Členovia Sektorovej rady si uvedený podklad prešli a na rokovaní zapracovali pripomienky. Po zapracovaní pripomienok nasledovalo interaktívne hlasovanie na základe ktorého bola Sektorová stratégia jednohlasne schválená.  

Stratégia za sektor energetiky ponúka strategický zámer a akčný plán, ktorý vyplynul zo vzájomnej spolupráce sociálnych partnerov z radov zamestnávateľov, vzdelávacích inštitúcií, ale aj orgánov územnej samosprávy, či orgánov štátnej správy. Medzi hlavné odporúčania patrí propagácia a „pozitívna diskriminácia“ technického vzdelávania, zadefinovanie nových vzdelávacích štandardov z oblasti energetiky so zameraním na využívanie nových inteligentných technológií. Kráčať tempom zelenej vlny a v rámci vzdelávania sa venovať obnoviteľným zdrojom, ale aj ďalším technológiám, ako napr. power to gas, výroba biometánu, zachytávanie a skladovanie CO2 a pod. Dôležité je pripraviť odborníkov, ktorí budú schopní v podmienkach SR bilancovať, projektovať, realizovať a efektívne prevádzkovať tieto technológie (zariadenia). 

Členovia Sektorovej rady taktiež kontrolovali zoznam národných štandardov zamestnaní (ďalej len „NŠZ“), ktorý spadá pod ich gesciu. V rámci tohto bodu došlo k doplneniu autorstva pre zatiaľ neurčené NŠZ. Následne vyplynula diskusia a ďalšie podnety na úpravy, presuny a vyradenia v zozname NŠZ.   

Sektorová rada absolvovala tento rok už dve rokovania distančnou, virtuálnou formou. Pevne veríme, že ďalšie rokovanie, ktoré sa bude konať 24. septembra sa už uskutoční osobným stretnutím.

 

  

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.