Domov
ESF
Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Centrum vzdelávania

Výhody pre zamestnávateľov

  • získanie aktuálneho prehľadu požiadaviek na pracovnú silu na základe vlastného aktívneho zapojenia do monitorovania potrieb trhu práce a zlepšenia vzájomnej spolupráce subjektov,
  • zvýšenie právomocí pri rozhodovaní o druhu a obsahu požadovaných kvalifikácií a spôsobe ich overovania,
  • zvýšená schopnosť predvídania zmien na trhu práce a konkurenčné výhody v získavaní pracovnej sily schopnej čeliť neustále sa zvyšujúcej konkurencii,
  • zlepšenie napojenia sveta práce na vzdelávaciu sféru prostredníctvom účinného zapojenia tejto cieľovej skupiny do formovania obsahu a metód pre ďalšie vzdelávanie vo väzbe na potreby trhu práce v regiónoch,
  • flexibilné a efektívne napĺňanie potrieb trhu práce,
  • inšpirácia pre zamestnávateľov ako nástroj strategického riadenia ľudských zdrojov.

« späť na Informácie o NSP


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.