Odborný pracovník v oblasti pomoci v hmotnej núdzi a štátnych sociálnych dávok

    Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
    v rámci operačného programu ľudské zdroje.