Odborný pracovník na úseku kontrolnej činnosti vo verejných službách zamestnanosti, sociálnych vecí a rodiny

    Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
    v rámci operačného programu ľudské zdroje.