Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti prekladateľstva, tlmočníctva

    Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
    v rámci operačného programu ľudské zdroje.