Technik bezpečnostných meraní rádiometrie a spektrometrie

Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu

Vnútorná strategická analýza

O sektore

Charakteristika vývojových tendencií v sektorovej štruktúre NSP/SRI v oblasti:

Charakteristika a poslanie sektora v horizonte do roku 2030

Energetika je kľúčovým odvetvím národného hospodárstva SR, ktoré je zamerané na výrobu, získavanie, premenu a využitie jednotlivých foriem energie. Poslaním sektora energetiky je vytvárať podmienky na poskytovanie bezpečných, spoľahlivých, nákladovo efektívnych a environmentálne akceptovateľných energetických služieb a produktov pre všetky odvetvia na udržateľnom základe. Napĺňaním poslania bude energetický sektor prispievať k rozvoju národného hospodárstva , sociálnemu rozvoju a k minimalizácii a odstráneniu energetickej chudoby. Poslaním sektora je taktiež zabezpečiť rýchlu a udržateľnú transformáciu celého energetického sektora, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie cieľov v oblasti eliminácie negatívnych klimatických vplyvov. Slovensko a jeho energetický sektor bude vynakladať úsilie na prehĺbenie spolupráce s kľúčovými ekonomikami a na posilnenie spolupráce v rámci inovácií sektora, pričom sa bude podporovať rozvoj a implementácia takých energetických technológií, ktoré budú prispôsobené národným podmienkam, zdrojom a cieľom.

Kľúčové inovačné a technologické zmeny ovplyvňujúce sektor v určenom horizonte, ktoré budú mať dopad na ľudské zdroje


Novinky zo sektora

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.