Daňový špecialista

Daňový špecialistaDaňový špecialista zabezpečuje a koordinuje konania v oblasti daní a jednotlivé úkony na splnenie daňových povinností organizácie a daňovej optimalizácie. Zabezpečuje správnu aplikáciu daňových zákonov v praxi, zabezpečuje a koordinuje súvisiace činnosti, vrátane sporov a odstránenia pochybností u správcu dane pomocou dôkazových prostriedkov. Efektívne plánuje a kontroluje daňové povinnosti spoločnosti. Zodpovedá za vývoj stratégií na optimalizáciu daňového zaťaženia v rámci požiadaviek právnych predpisov. Zodpovedá za všetky druhy daní organizácie a tiež za osobitné odvody v špecifických prípadoch.
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Kód/revízia
9427/3
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
ENTax expert
SKDaňový analytik
SKDaňový expert
SKKonzultant v oblasti daňového poradenstva
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o spôsobilosti na výkon daňového poradenstva podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov v znení neskorších predpisov (§ 5) Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
ISCO-08
2411
SK ISCO-08
2411007
ESCO
784
SK NACE Rev. 2
M69
CPA 2015
M69
Príslušnosť k povolaniu
2411007

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
Online interná a externá komunikácia
7
právne predpisy a pojmy v oblasti zaobchádzania s osobnými údajmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
matematické a štatistické metódy
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: V oblasti daňovníctva.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
7
výsledok hospodárenia
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Podstata, význam hospodárenia. Faktory ovplyvňujúce výsledok hospodárenia a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
majetok podnikateľského subjektu/organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
účtovné doklady, ich spracovanie a evidencia
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Druhy účtovných dokladov a ich náležitosti, zásady dokladovania a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy daňovej evidencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
účtovná závierka
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Súvaha, Cash flow, výkaz ziskov a strát a poznámky.
Perspektíva: Aktuálna
7
odpisy
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Druhy odpisov, metódy oceňovania, rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
daňový poriadok
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
daňová optimalizácia
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Súbor postupov zameraných na rozloženie daňového zaťaženia v čase, minimalizácia daňových nákladov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti daní
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy daňovej sústavy, druhy daní
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
daňová sústava vo vzťahu k účtovníctvu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Daňové pojmy: subjekt dane, základ dane, zdaňovacie obdobie a pod. Daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty, spotrebné dane, správa daní (daňový poriadok), účtovníctvo, cestovné náhrady a pod. Medzinárodné zdaňovanie.
Perspektíva: Aktuálna
7
účtovné systémy (sústavy)
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Podvojné účtovníctvo (podstata a forma účtov, vznik, účtovanie, uzatváranie súvahových účtov a pod.), jednoduché účtovníctvo.
Perspektíva: Aktuálna
7
účtovné programy
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Podnikové účtovné systémy, ekonomické informačné systémy.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
Digitalizácia pracovného miesta
7
metodika a postupy účtovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Napr. slovenské účtovné postupy, medzinárodné štandardy finančného výkazníctva (IFRS) a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
daňové konanie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Práva a povinnosti účastníkov daňového konania, lehoty na rozhodnutie, prerušenie a zastavenie postupu daňového konania a pod.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: FinTech
7
účtovné zápisy a účtovné knihy
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Účtovné knihy (denník, hlavná kniha) a ich náležitosti.
Perspektíva: Aktuálna
7
systém a zásady organizácie účtovníckych prác
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
daňové aspekty medzinárodného podnikania
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Dovoz, vývoz, clo, transferové oceňovanie a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
pravidlá evidovania korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pravidlá a postupy skartácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy evidencie a archivácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Analytická a syntetická evidencia a pod., evidencia a archivácia dokladov v súlade s účtovnými, daňovými a internými predpismi účtovných dokladov.
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
sledovanie platnej legislatívy a kontrola jej uplatňovania v súlade s internými predpismi organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: V oblasti daňovej problematiky.
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
spracovávanie daňových modelov optimalizujúcich daňové zaťaženie v rôznych časových horizontoch
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: FinTech
7
spolupráca na tvorbe daňovej stratégie organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Na účely maximalizácie daňových príležitostí a minimalizácie daňových rizík.
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba koncepcie dlhodobého auditu a daňového poradenstva
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
dohľad nad daňovou činnosťou a tvorbou daňových hlásení v organizácii
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: S cieľom zabezpečenia povinných a efektívnych daňových plnení a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
účasť na auditoch organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Príprava podkladov pre audítora v oblasti daní.
Perspektíva: Aktuálna
7
sledovanie daňovej štruktúry spoločnosti, vrátane odporúčania zmien na optimalizáciu riešenia daňovej situácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
daňové kontroly jednotlivých druhov daní v organizácii
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
výpočty odpisov a daní, vrátane zisťovania daňovej povinnosti
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie príslušnej evidencie v administratíve
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia pracovného miesta
4
zabezpečovanie starostlivosti o doklady (ich triedenie, ukladanie, archivácia)
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava správ a reportov o daniach
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Na schválenie vrcholovému manažmentu, resp. vedeniu organizácii.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
7
vyplňovanie formulárov a hlásení o daniach pre verejné orgány
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Oznamovacia povinnosť, daňové formuláre a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia so subjektmi správy daní
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
Digitalizácia, softverizácia
7
metodické usmerňovanie a poskytovanie poradenstva na implementáciu daňových predpisov v organizácii
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie a kontrola daňového výkazníctva
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Kontrola daňových priznaní, vrátane ich príloh.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Rutinné kancelárske práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.