Audítor

AudítorAudítor overuje individuálnu účtovú závierku alebo konsolidovanú účtovnú závierku klienta a súlad výročnej správy s účtovnou závierkou. Zabezpečuje pre klienta súvisiace služby podľa medzinárodných usmernení pre audit, uisťovacie služby a etiku, vykonáva najmä nezávislé posúdenie správnosti a vierohodnosti finančných údajov klienta. Overuje správnosť vedenia účtovníctva organizácie v súlade s osobitnými predpismi a medzinárodnými účtovnými štandardmi. Vypracováva správu o priebehu a výsledkoch auditu. Vedie, motivuje a hodnotí podriadených, kontroluje dodržiavanie metodických postupov, právnych predpisov a interných noriem. Audítor vykonáva audit vo svojom mene, alebo ako spoločník, štatutárny orgán, alebo ako zamestnanec audítorskej spoločnosti v jej mene, alebo ako zamestnanec audítora v jeho mene.
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Kód/revízia
9423/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
ENAuditor
DEWirtschaftsprüfer
SKExterný audítor
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o spôsobilosti na výkon štatutárneho auditu podľa zákona č. 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (§ 3 ods. 1)
Poznámka: Povinné členstvo v komore auditorov, ktorá vydáva osvedčenie podľa zákona č. 423/2015 Z. z.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 60 mesiacov.
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Zákon č. 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
ISCO-08
2411
SK ISCO-08
2411003
ESCO
789
SK NACE Rev. 2
M69
CPA 2015
M69
Príslušnosť k povolaniu
2411003

Kompetencie

Digitálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy vedenia porád
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
projektový manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Metódy riadenia projektov, ich výhody a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy hodnotenia výkonnosti organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy hodnotenia riadenia rizík v organizácii
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
medzinárodne dohodnuté obchodné a etické štandardy
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne vedy, právne princípy a zásady
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Napr. občianske právo, obchodné právo, finančné právo, pracovné právo a iné právne odvetvia ustanovené v skúšobnom poriadku.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy súvisiace s finančnou kontrolou a vnútorným auditom
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
matematické a štatistické metódy
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Využívané pri auditu a účtovníctve.
Perspektíva: Aktuálna
7
umelá inteligencia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
7
digitálne spracovanie dát
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
7
princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
finančná analýza, ekonomické bilancie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Výpočty a vyhodnocovanie ekonomických ukazovateľov.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy financovania organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Vrátanie metód riadenia obežného kapitálu (zásoby, pohľadávky, záväzky a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy finančnej analýzy
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
informačné systémy riadenia
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: V oblasti auditu, účtovníctva, vrátane riadenia organizácie (prevádzkové, zákaznícke a pod.). Systémy implementácie, prevádzky a riadenia bezpečnosti informačných systémov.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy riadenia rizika a vnútornej kontroly
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
výsledok hospodárenia
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Podstata, význam hospodárenia. Faktory ovplyvňujúce výsledok hospodárenia a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy interných kontrol organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
majetok podnikateľského subjektu/organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Dlhodobý majetok, zásoby, ceniny, pohľadávky, záväzky, vlastné imanie, úvery a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
účtovné doklady, ich spracovanie a evidencia
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Druhy účtovných dokladov a ich náležitosti.
Perspektíva: Aktuálna
7
finančné účtovníctvo
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Účtovníctvo v rozsahu potrebnom na výkon auditu.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti auditu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
účtovná závierka
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Súvaha - podstata, obsah, formy a druhy súvah, vplyv hospodárskych operácií na súvahu (účtovné prípady a výsledky hospodárenia, zisťovanie výsledku hospodárenia a pod.); Výkaz ziskov a strát; Poznámky; Overovanie individuálnej účtovnej závierky alebo konsolidovanej účtovnej závierky a overovanie súladu individuálnej výročnej správy s individuálnou účtovnou závierkou alebo súladu konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou.
Perspektíva: Aktuálna
7
medzinárodné účtovné štandardy
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Medzinárodné štandardy pre finančné výkazníctvo.
Perspektíva: Aktuálna
7
etický kódex audítora
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
audítorské štandardy, predpisy, normy
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Medzinárodné audítorské štandardy vydané Medzinárodnou federáciou účtovníkov (IFAC), s nimi súvisiace vyhlásenie a štandardy vzťahujúce na výkon auditu za podmienok ustanovených zákonom.
Perspektíva: Aktuálna
7
typy auditov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Finančný audit, audit zhody, audit výkonnosti a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
audítorská dokumentácia a jej pravidlá/náležitosti
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Priebeh vykonaného auditu podľa medzinárodných audítorských štandardov, zmluva o audite, plán a program auditu, správa audítora, hodnotenie rizika, nezávislosti a ďalšie dokumenty súvisiace s priebehom vykonaného auditu.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti účtovníctva
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, Zákon č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy daňovej sústavy, druhy daní
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Vrátane právnych predpisov a pojmov.
Perspektíva: Aktuálna
7
daňová sústava vo vzťahu k účtovníctvu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Správa daní a poplatkov, daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty, miestne dane, spotrebné dane, cestovné náhrady, daňový poriadok a pod. Daňové pojmy: subjekt dane, základ dane, zdaňovacie obdobie a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
účtovné systémy (sústavy)
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Podvojné účtovníctvo (podstata a forma účtov, vznik, účtovanie, uzatváranie súvahových účtov a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
7
fázy procesu vykonávania auditu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Metódy a techniky audítorských postupov.
Perspektíva: Aktuálna
7
finančné inovácie
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: FinTech
7
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy evidencie a archivácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Postupy analytickej a systematickej evidencie, princípy evidencie a archivácie dokladov v súlade s účtovnými, daňovými a internými predpismi účtovných dokladov.
Perspektíva: Aktuálna
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby využívania dokumentov v elektronickej podobe
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
7
metódy a postupy inventarizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Druhy inventúry: dokladová a fyzická inventúra; druhy inventarizácie: riadna a mimoriadna. Inventarizačný rozdiel: prebytok, manko. Náležitosti inventúrneho súpisu a inventarizačného zápisu.
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v právnych spisoch
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava programu auditu, plánu auditu v oblasti manažmentu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovanie plánu a harmonogramu auditu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: V súlade so všeobecnými programovými pravidlami auditu.
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba vnútorných predpisov a smerníc
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava návrhov opatrení z auditu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zavádzanie pracovných noriem a postupov určených pre audit
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vymedzenie rozsahu vykonaného auditu a stanovenie priorít auditu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Stanovenie podrobných fáz auditu s cieľom zabezpečiť efektívnosť a účinnosť procesu.
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie výsledkov analýz finančných trhov a ďalších skutočností ovplyvňujúcich situáciu na finančných trhoch
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: FinTech
7
kontrola dodržiavania právnych predpisov a účtovných štandardov v auditovanej organizácii
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Priamy výkon auditu.
Perspektíva: Aktuálna
7
overovanie správnosti vedenia účtovníctva
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Kontrola účtovnej závierky (individuálnej alebo konsolidovanej) a súladu výročnej správy. Overovanie účtovných výkazov na základe účtovania prvotných účtovných dokladov. Kontrola dodržiavania rozpočtových pravidiel, stanovísk a postupov pri tvorbe rozpočtov, správnosti údajov v účtovných dokladov a pod. Posudzovanie predpokladov na tvorbu prognóz v oblasti účtovníctva. Kontrola účtovného systému (kontrola dodržiavania obehu dokladov a ich formálnej a vecnej správnosti).
Perspektíva: Aktuálna
7
overenie rozsahu prijatých nápravných opatrení od vykonania auditu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
realizácia audítorských činností v súlade s plánom a harmonogramom auditu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie odporúčaní vyplývajúcich z auditu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
účasť pri inventarizácii majetku a záväzkov auditovanej organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Vrátane kontroly inventarizačného súpisu, zistených nedostatkov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
monitorovanie a analýza dát, práca s databázami
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
7
hodnotenie efektívnosti interných kontrol organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
hodnotenie priebehu realizovaného auditu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava reportov a správ zo zistení z kontrol
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
evidencia a archivácia dokumentov súvisiacich s realizáciou auditu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zhromažďovanie a príprava dokladov a dokumentácie súvisiacej s auditom
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Audítorská dokumentácia auditovanej spoločnosti: účtovná závierka (individuálna alebo konsolidovaná) výročná správa, alebo konsolidovaná výročná správa. Analýza rizík a príležitostí (SWOT analýza a pod.), politiky a celkového strategického smerovania spoločnosti.
Perspektíva: Aktuálna
7
získavanie, aplikácia a odosielanie dokumentov v elektronickej podobe
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
7
spracovanie záverečnej správy z auditu v oblasti manažmentu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Hodnotenie realizovaného auditu na základe poskytnutej dokumentácie v súlade s osobitným predpisom alebo medzinárodnými účtovnými štandardmi. Návrh opatrení na elimináciu slabých stránok a posilnenie silných stránok.
Perspektíva: Aktuálna
7
poradenstvo v oblasti auditu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca s príslušnými odborníkmi a inštitúciami v oblasti overenia auditovaných dokumentov organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Daňový poradca, IT špecialista, poistný matematik, právnik a pod. Banky, pobočky zahraničnej banky, príslušné úrady, inštitúcie a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
odborná príprava asistenta audítora
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Pod podmienkou absolvovania minimálne trojročnej praxe v profesii audítora (podľa Zákona č. 540/2007 Z.z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov).
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia audítorských tímov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Riadenie, koordinácia a kontrola výsledkov prác.
Perspektíva: Aktuálna
7
výber zamestnancov do tímu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)

Profil práce

Charakter činností
Rutinné kancelárske práce ?
Odborné nemanuálne práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu v administratíve (napr. oddelenia, referátu, koordinácia projektu a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.