Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti cenotvorby

Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti cenotvorbyRiadiaci pracovník (manažér) v oblasti cenotvorby riadi, kontroluje, metodicky usmerňuje a podporuje procesy kalkulácií, tvorby cien tovarov a služieb. Zastrešuje organizáciu a koordinuje činnosti útvaru zodpovedajúceho za tvorbu kalkulácií a za návrhy cien výrobkov a služieb, za cenovú dokumentáciu. Zodpovedá za kvalitné plnenie úloh, za efektívne hospodárenie riadeného útvaru. Vedie, motivuje a hodnotí podriadených pracovníkov a kontroluje dodržiavanie metodík, právnych predpisov a interných noriem organizácie.
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Kód/revízia
9419/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
ENPrice strategy specialist
SKVedúci útvaru kalkulácií, cien a nákladov
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
ISCO-08
1211
SK ISCO-08
1211005
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
N82
CPA 2015
N82
Príslušnosť k povolaniu
1211005

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
podniková ekonomika
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Tvorba a kontrola podnikových plánov, cieľov podniku a vyhodnocovanie ich efektívnosti a súladu.
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy vedenia porád
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manažment rizík
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
projektový manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
personálny manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Postupy výberu a plánovania zamestnancov, hodnotiace a motivačné systémy, formy odmeňovania, personalistika, mzdy, platové predpisy, kariérny rast, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a formy organizovania interných školení zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby analýz informácií a ich aplikácia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online vzdelávanie
7
právne predpisy a pojmy v oblasti stanovovania cien
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách znení neskorších predpisov, Zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
matematické a štatistické metódy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy, metódy a postupy využívania big data management
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
7
terminológia z oblasti virtuálnych výpočtových prostriedkov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Superpočítače
7
softvéry a odborné aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy tvorby cenových analýz, cenovej politiky, stanovenia ceny
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Cena a jej tvorba (faktory ovplyvňujúce cenu, prístupy smerujúce k určovaniu ceny, postupy určovania cien, stratégie cenových úprav a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy kalkulácie nákladov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Druhy kalkulácií, kalkulačné metódy, princípy tvorby kalkulácií, kalkulačný vzorec, rozvrhová základňa, členenie nákladov, kalkulačné jednotky a výkony a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy prípravy plánov a prognóz
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady cenotvorby
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
účtovné doklady, ich spracovanie a evidencia
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Druhy účtovných dokladov a ich náležitosti, zásady dokladovosti.
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy daňovej sústavy, druhy daní
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Daňová problematika v zmysle koncových cien a DPH sadzieb, znalosť špeciálnych spotrebných daní.
Perspektíva: Aktuálna
7
účtovné systémy (sústavy)
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Podvojné účtovníctvo (podstata a forma účtov, vznik, účtovanie, uzatváranie súvahových účtov a pod.); jednoduché účtovníctvo.
Perspektíva: Aktuálna
7
účtovné programy
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Podnikové účtovné systémy, ekonomické informačné systémy.
Perspektíva: Aktuálna
7
metodika a postupy účtovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Napr. slovenské účtovné postupy, medzinárodné štandardy finančného výkazníctva (IFRS) a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
pravidlá evidovania korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy evidencie a archivácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Účtovných dokladov.
Perspektíva: Aktuálna
6
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby využívania dokumentov v elektronickej podobe
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
7
dodávateľsko-odberateľské vzťahy
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Vzťahy medzi dodávateľom a odberateľom, ich pohľadávky a záväzky.
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch v organizácii
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
dodržiavanie predpisov vyplývajúcich z daňových zákonov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, zákony o spotrebných daniach.
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba analýz a správ o vývoji cenových relácií konkurenčných spoločností na trhu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba metodických postupov v oblasti cenotvorby
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
určenie metód kalkulácií a kalkulačných vzorcov v oblasti stanovenia cien výrobkov/služieb
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Tvorba cenových normatívov, kalkulačných vzorcov, cenových katalógov a ich aktualizácia pri zmene podmienok, za ktorých boli stanovené.
Perspektíva: Aktuálna
7
zostavovanie cenovej stratégie výrobkov/služieb
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola a vyhodnocovanie analýz vývoja nákladov súvisiacich so stanovovaním ceny výrobkov/služieb
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola a vyhodnocovanie návrhov cien výrobkov/služieb
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Napr. cenovej ponuky výrobkov/služieb, vrátane určenia ziskovej marže, vnútropodnikových cien (napr. materiál, služby práce, nedokončená výroba, výroky, služby, tovar a jednotlivé investičné celky), režijné náklady a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola nákladových a ďalších kalkulačných podkladov súvisiacich s cenotvorbou výrobkov/služieb
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola dodržiavania predpisov v oblasti hygieny, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, používania ochranných pracovných prostriedkov a pomôcok
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
uplatňovanie právnych predpisov a pojmov v oblasti stanovovania cien
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca s príslušnými oddeleniami organizácie v oblasti stanovenia kalkulácií, cien a nákladov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aktualizácia cenových kalkulácií v súvislosti so zmenou skutočných nákladov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aktualizácia cenových ponúk výrobkov/služieb v súlade s aktualizáciou cenovej kalkulácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca pri bilančnej analýze hospodárskych výsledkoch organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
porovnávanie plánovaných a skutočných nákladov, vrátane kontroly dodržiavania stanovených nákladov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
migrovanie dát medzi softvérovými aplikáciami
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Superpočítače
7
navrhovanie aplikácií nových kalkulačných systémov v oblasti nákladov a cien
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhľadávanie, analýza a overovanie informácií, dokumentov a informačných zdrojov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovanie dát pomocou výpočtovej techniky, kontrola dát a formulácia správnosti výsledkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie príslušnej dokumentácie súvisiacej s tvorbou kalkulácií, cien a nákladov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava podkladov na analýzy a štatistiky týkajúce sa kalkulácií, cien a nákladov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie evidencie a archivácie dokladov v súlade s účtovnými, daňovými a internými predpismi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
získavanie, aplikácia a odosielanie dokumentov v elektronickej podobe
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
7
spolupráca na príprave a aktualizácii interných predpisov v oblasti kalkulácií nákladov a určovania cien
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca s príslušnými inštitúciami v oblasti stanovenia kalkulácií, cien a nákladov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Príslušné ministerstvo, regulačný úrad a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
riešenie vzniknutých nezrovnalostí súvisiacich s tvorbou cien tovarov/služieb
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
používanie nástrojov big data management (BDM)
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
7
riadenie rizík a príležitostí v internom/externom projekte
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie tímu odborných pracovníkov pre tvorbu kalkulácií, cien a vyhodnocovania nákladov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
plánovanie a riadenie projektov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
výber zamestnancov do tímu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Rutinné kancelárske práce ?
Odborné nemanuálne práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu v administratíve (napr. oddelenia, referátu, koordinácia projektu a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.