Technik radiačnej kontroly v jadrovej elektrárni

Technik radiačnej kontroly v jadrovej elektrárniTechnik radiačnej kontroly v jadrovej elektrárni meria úroveň rádioaktivity a kontaminácie v sledovaných priestoroch a príslušných zariadeniach, stanovuje podmienky výkonu prác a kontroluje radiačné príkazy.
Sektorová rada
Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu
Kód/revízia
8175/3
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 541/2004 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 596/2002 Z. z. o ochrane zdravia ľudí
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie pracovných činností, ktoré majú vplyv na jadrovú bezpečnosť jadrových zariadení podľa zákona č. 541/2004 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 24 ods. 3)
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa druhu vykonávanej činnosti pre pracovníkov, ktorí riadia práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia podľa zákona č. 596/2002 Z. z. o ochrane zdravia ľudí (§ 17p ods. 1 písm. b)
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
3113
SK ISCO-08
3113024
ESCO
1147
SK NACE Rev. 2
D35
CPA 2015
D35
Príslušnosť k povolaniu
3113024

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
E
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
právne predpisy a pojmy v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: V oblasti radiačnej kontroly v jadrovej elektrárni.
Perspektíva: Aktuálna
4
dozimetria žiarenia
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikovaná jadrová fyzika
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
rádioaktivita a rozpady
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
typy a štruktúra expertných systémoch založených na umelej inteligencii
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Využívanie umelej inteligencie pre simuláciu neštandardných a krízových stavov v energetike
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
4
metódy a formy organizovania školení, seminárov a iných vzdelávacích aktivít
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
elektrotechnika
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zariadenia a systémy na výrobu a rozvod tepla a ich prevádzka
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
reaktorové bloky a ďalšie zariadenia a systémy v jadrových elektrárňach a zásady ich prevádzky
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
systémy, normy a štandardy kontroly a riadenia kvality v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: V oblasti radiačnej kontroly v jadrovej elektrárni.
Perspektíva: Aktuálna
4
bezpečnostné a prevádzkové predpisy v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrolné analytické metódy merania rádioaktivity
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy radiačnej bezpečnosti v jadrovej elektrárni
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy radiačnej kontroly v jadrovej elektrárni
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príčiny a riešenia havarijných situácií v jadrovej elektrárni
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
systémy a zariadenia v oblasti jadrovej energie a ich prevádzka
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
jadrová bezpečnosť
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
radiačná ochrana
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
smart technológie v procese výroby elektrickej energie
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Smart oblečenie
Smart zariadenia a technológie
4
nové trendy automatizácie a možnosti ich uplatnenia vo výrobe elektrickej energie
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
4
princípy a metódy ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a základné pojmy týkajúce sa ochrany zdravia a bezpečnosti pred účinkami ionizujúceho žiarenia
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy ochrany pred nežiaducimi účinkami ionizujúceho žiarenia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
radiačná hygiena s dôrazom na ochranu pred ionizujúcim žiarením
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie stanovených postupov, metód merania a vyhodnocovania výsledkov
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
dodržiavanie platných právnych predpisov a rozhodnutí v oblasti ochrany ovzdušia, ochrany vôd a ochrany prírody a krajiny
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
stanovovanie podmienok výkonu prác na základe radiačného príkazu
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia princípov ALARA pri výkone služby
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: ALARA (As Low as Reasonably Achievable) kritérium minimalizácie radiačného rizika, odporúčané Medzinárodnou komisiou pre radiačnú ochranu.
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola a dodržiavanie limitov a podmienok z hľadiska radiačnej ochrany, vrátane hodnotenia ich porušenia
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola automatických riadiacich systémov energetických zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
4
kontrola radiačnej situácie na území a objektoch podľa monitorovacieho plánu v jadrovej elektrárni
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Kontrola radiačnej situácie (mapovanie) v pridelených priestoroch alebo na území a v objektoch podľa monitorovacieho plánu.
Perspektíva: Aktuálna
4
vyhodnocovanie údajov v prevádzke poskytovaných umelou inteligenciou
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Využívanie umelej inteligencie pre simuláciu neštandardných a krízových stavov v energetike
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
4
monitoring radiačnej situácie v jadrovej elektrárni
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
meranie elektrických a neelektrických veličín a parametrov, vrátane vyhodnocovania nameraných hodnôt
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie, vyhodnocovanie výsledkov meraní rádioaktivity súvisiacich s radiáciou v jadrovej elektrárni
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
meranie kontaminácie, rádioaktivity a dávok ionizujúceho žiarenia
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
analýza a spracovanie nameraných údajov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie analýz, prevádzkových predpisov, vrátane vyhodnotenia radiačného merania
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
navrhovanie postupov a techník riešenia problémov v odbore dozimetria
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia vedeckých poznatkov pri použití, výskume a vývoji nových postupov a metód v nukleárnej oblasti
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
inštruktáž k výkonu prác
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie školení zamestnancov spoločnosti
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha, údržba a kontrola systémov a zariadení radiačnej kontroly
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha a starostlivosť o prístroje a zariadenia na výkon dozimetrickej činnosti
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
využitie a uplatnenie smart zariadení a technológií v technologickej praxi
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Smart oblečenie
Smart zariadenia a technológie
4
metodické usmerňovanie riešenia technických a technologických problémov pri prevádzke a údržbe jadrovej elektrárne
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie prevádzky prístrojov radiačnej kontroly
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Signalizácia prítomnosti nebezpečných látok (prenosné osobné zariadenia – napr. osobný dozimeter, detektor plynu CO)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.