Právny asistent

Právny asistentPrávny asistent vykonáva odborné činnosti na podporu plnenia úloh právnika, advokáta, exekútora alebo notára. Vyhľadáva a spracováva informácie, pripravuje alebo kontroluje základné a jednoduché právne dokumenty a právne texty, komunikuje so štátnymi orgánmi, klientmi a súdmi. Vykonáva asistenčné a administratívne úkony podľa pokynov nadriadeného, rešerše právnych dokumentov a judikatúry, podieľa sa na vedení spisovej agendy a vedení korešpondencie.
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Kód/revízia
7839/3
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
ENParalegal
SKAdvokátsky asistent
SKAsistent právneho oddelenia
SKExekútorský asistent
SKNotársky asistent
Odporúčaná úroveň vzdelania
M
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
3411
SK ISCO-08
3411001
ESCO
1666
SK NACE Rev. 2
M69
CPA 2015
M69
Príslušnosť k povolaniu
3411001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
cudzí jazyk
Príznak: Špecifická
Špecifikácia: Vzhľadom na aktuálny medzinárodný kontext odporúčame znalosť minimálne jedného cudzieho jazyka.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online vzdelávanie
4
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
Online interná a externá komunikácia
4
právne vedy, právne princípy a zásady
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Napr. Občianske právo, Obchodné právo, Trestné právo, Správne právo, Pracovné právo, Medzinárodné právo, Pracovné právo, Finančné právo a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
mediačné postupy a pravidlá pri uzatváraní dohôd o náhrade škody
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
medzinárodné právo
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
náležitosti právnych úkonov, listín a dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inteligentné zmluvy
Elektronizácia dokumentov
4
metódy vedenia a archivácie súdnych spisov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pravidlá, podmienky a spôsoby vedenia súdneho pojednávania, výsluchu svedkov, znalcov a účastníkov konania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy Slovenskej republiky (súkromné a verejné právo)
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
exekútorské postupy a pravidlá, vrátane realizácie dražieb
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Exekútorské postupy a pravidlá, vrátane realizácie dražieb.
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy právnych aktov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
notárstvo
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Súdneho nahradiť notárskeho pojednávania. Zahŕňa: príprava podkladov a základy vedenie notárskych pojednávaní; komunikácia s dedičmi; súpis majetku.
Perspektíva: Aktuálna
4
etika v právnych službách
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právna dokumentácia a jej náležitosti
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby a postupy vymáhania pohľadávok
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
práca s dátami príslušného charakteru
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Zbierka zákonov, judikatúra. Práca s odborným programom obsahujúcim judikatúru, zákony a komentáre (napr. aspi.)
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia pracovného miesta
Dátové úložiská a cloudové systémy
4
pravidlá evidovania korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
pravidlá a postupy skartácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
aplikovanie pravidiel etikety
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v právnych spisoch
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Napr. právnych prípadov, návrhov zmlúv, obchodných podmienok, ponúk a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia zásad a pravidiel registratúrneho poriadku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola náležitostí právnych dokumentov podľa pokynov nadriadeného
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia pracovného miesta
Inteligentné zmluvy
4
posudzovanie, úprava a aktualizácia rôznych druhov zmlúv podľa platného právneho stavu podľa pokynov nadriadeného
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola správnosti údajov, opravy nesprávne zapísaných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Kontrola súladu zmlúv s platnými právnymi predpismi.
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca pri analýze a právnych rozboroch
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Napr. právnych prípadov, návrhov zmlúv, obchodných podmienok, ponúk a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava podkladov a dokladov potrebných na uskutočnenie dražby či aukcie
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátové úložiská a cloudové systémy
4
príprava právnych podkladov a písomností podľa pokynov nadriadeného
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Podklady na spracovanie žalôb, odvolaní, súdnych rozhodnutí, závetov, zmlúv a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca pri tvorbe, posudzovaní, kontrole a úprave právnych dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Napr.: Kontrola náležitostí právnych dokumentov dôležitých pre ich platnosť, vrátane kontroly dodržiavania lehôt z týchto dokumentov vyplývajúcich alebo súvisiacich s poskytovanými právnymi službami. Spolupráca pri tvorbe, posudzovaní, úprave a ukončovaní všetkých druhov zmlúv, ich aktualizácia podľa legislatívnych zmien. Spolupráca pri vyhotovovaní písomného podania (žaloby, odvolania, dovolania a pod.) na súd alebo na iný orgán alebo protistrane.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
4
spolupráca pri vypracovávaní návrhov stanovísk pri aplikácii právnych noriem
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne poradenstvo a konzultácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Poskytovanie právnej podpory podnikovým právnikom, advokátskym koncipientom a advokátom.
Perspektíva: Aktuálna
4
zhromažďovanie a posudzovanie dôkazového materiálu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Overovanie pravdivosti alebo úplnosti skutkových informácií poskytnutých klientom. Vyhľadávanie dôkazov (svedkovia, listiny, znalecké posudky).
Perspektíva: Aktuálna
4
komunikácia a korešpondencia s príslušnými orgánmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Napr. súdy, exekútorské úrady, štátne a iné orgány.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
4
ústna a písomná komunikácia v cudzom jazyku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
Online vzdelávanie
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Rutinné kancelárske práce ?
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.