Riadiaci pracovník (manažér) právneho útvaru

Riadiaci pracovník (manažér) právneho útvaruRiadiaci pracovník (manažér) právneho útvaru riadi, koordinuje a organizuje právnu agendu v rámci príslušnej organizácie/inštitúcie. Kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov a pokynov. Pripravuje vnútorné predpisy organizácie. Vykonáva školenia pre zamestnancov o interných predpisoch. Vedie, motivuje a kontroluje zamestnancov právneho útvaru. Riadiaci pracovník právneho útvaru zodpovedá za právnu agendu organizácie, za jej bezproblémový chod v súlade s právnymi predpismi. Koordinuje vnútroorganizačné vzťahy a ich zmluvné podklady, najmä formou prípravy zamestnaneckých zmlúv. Zadáva podriadeným zamestnancom príslušné úlohy, kontroluje a schvaľuje nimi navrhované postupy. V súlade s právnymi predpismi realizuje úlohy stanovené vedením organizácie, v rámci ktorej riadi právny útvar. Koordinuje spoluprácu organizácie s externými advokátmi. Schvaľuje prípadné mimosúdne dohody alebo zmiery do výšky istiny určenej vedením organizácie.
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Kód/revízia
7757/3
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
ENChief legal officer
ENGeneral counsel
ENHead of the legal department
SKRiaditeľ právneho oddelenia
SKVedúci právneho oddelenia
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Poznámka: V prípade riadiaceho pracovníka v advokátskej kancelárii, exekútorského úradu alebo notárskeho úradu môže túto činnosť vykonávať len v súlade s príslušnou legislatívou.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Certifikát Master business administration (MBA)
Poznámka: Ide o certifikat, ktorý napomáha orientovať sa pri riadení ľudí.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 48 mesiacov.
ISCO-08
1219
SK ISCO-08
1219001
ESCO
269
SK NACE Rev. 2
M69
CPA 2015
M69
Príslušnosť k povolaniu
1219001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
podniková ekonomika
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Formy podnikania, podnikateľskej činnosti a pod.
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy vedenia porád
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia v manažmente
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
7
právne vedy, právne princípy a zásady
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Napr. Občianske právo, Obchodné právo, Trestné právo, Správne právo, Medzinárodné právo, Pracovné právo a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
mediačné postupy a pravidlá pri uzatváraní dohôd o náhrade škody
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Spôsoby, metódy mimosúdneho riešenia sporov a ich mediácia.
Perspektíva: Aktuálna
7
medzinárodné právo
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
náležitosti právnych úkonov, listín a dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy vedenia a archivácie súdnych spisov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy Slovenskej republiky (súkromné a verejné právo)
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
exekútorské postupy a pravidlá, vrátane realizácie dražieb
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Túto vedomosť musí poznať z hľadiska zastupovania záujmov svojich klientov.
Perspektíva: Aktuálna
7
legislatíva EÚ
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Základná orientácia v európskej legislatíve z hľadiska druhov prameňov práva, ich právnej záväznosti a účinnosti vo vzťahu k vnútroštátnemu právu SR.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online vzdelávanie
7
druhy právnych aktov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Jedinec musí mať prehľad o hierarchii právnych predpisov a jednotlivých prameňoch práva na vnútroštátnej, medzinárodnej a európskej úrovni. Musí poznať ich právnu záväznosť a účinnosť. Musí vedieť, kedy ktorú normu aplikovať.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v oblasti vymáhania pohľadávok
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy z oblasti ochrany osobných údajov v informačných systémoch
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia pracovného miesta
7
legislatíva v oblasti účtovníctva a daní
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
etika v právnych službách
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy mimosúdneho riešenia sporov a ich mediácia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy vedenia a archivácie právnych dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Túto vedomosť realizuje z hľadiska kontrolnej právomoci.
Perspektíva: Aktuálna
6
spôsoby a postupy vymáhania pohľadávok
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy vedenia a archivácie spisov k regresnému konaniu
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pravidlá evidovania korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Túto vedomosť realizuje z hľadiska kontrolnej právomoci.
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy využitia spisovej služby
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátové úložiská a cloudové systémy
7
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady digitalizácie dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Ovládanie portálu verejnej správy (slovensko.sk) a ďalšia elektronizácia právnej agendy. Elektronická komunikácia s orgánmi verejnej správy. Digitalizácia dokumentov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
Inteligentné zmluvy
7
postupy a metódy vedenia a spracovávania registrov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
7
zásady spravovania spisovej agendy a jej archivácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a pravidlá mimosúdneho riešenia sporov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Ako alternatívnu formu riešenia sporov musí mať elementárnu vedomosť o možnosti ich riešenia mimo súdnou cestou. Ide najmä o mediáciu, prípadne iné mimosúdne dohody, zmier a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
základy komunikácie, komunikačné zručnosti, metódy alternatívnej komunikácie
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
7
zásady zabezpečenia dodržiavania zásad ochrany utajovaných skutočností a ochrany osobných údajov v rámci organizačnej zložky, zodpovednosti za schvaľovanie výberu osôb na prácu s utajovanými skutočnosťami
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v oblasti mzdovej legislatívy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sledovanie platnej legislatívy a kontrola jej uplatňovania v súlade s internými predpismi organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sledovanie platnosti a zmien predpisov súvisiacich s právnickou činnosťou
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Monitoring právnych predpisov na národnej a európskej úrovni.
Perspektíva: Aktuálna
7
sledovanie legislatívnych zmien v SR, EÚ a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
dodržiavanie zásad mlčanlivosti a ochrany osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
7
orientácia v náležitostiach úradnej a obchodnej korešpondencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
implementácia stratégie do praxe
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Aplikovanie dohodnutých postupov v právnych otázkach do praxe.
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava návrhu príslušných strategických rozhodnutí
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba a úprava interných, vnútroorganizačných predpisov súvisiacich s právnymi službami
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
stanovovanie koncepčných a strategických cieľov právneho útvaru
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba, posudzovanie, kontrola a úprava právnych dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Napr.: Kontrola náležitostí právnych dokumentov dôležitých pre ich platnosť, vrátane kontroly dodržiavania lehôt z týchto dokumentov vyplývajúcich alebo súvisiacich s poskytovanými právnymi službami. Tvorba, posudzovanie, úprava a ukončovanie všetkých druhov zmlúv, ich aktualizácia podľa legislatívnych zmien. Vyhotovovanie písomného podania (žaloby, odvolania, dovolania a pod.) na súd alebo na iný orgán alebo protistrane.
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola dodržiavania predpisov v oblasti hygieny, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, používania ochranných pracovných prostriedkov a pomôcok
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
vypracovanie právnych rozborov, právnych stanovísk a analýz, navrhovanie možných riešení
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza a právne rozbory
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Napr. sporných prípadov, návrhov zmlúv, obchodných podmienok a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
zhodnotenie problému klienta a poskytnutie právneho poradenstva a právnej pomoci na základe platných právnych predpisov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava a kompletizácia podkladov na uzatváranie obchodných zmlúv, príp. na rokovanie s obchodnými partnermi
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
uplatňovanie právnych predpisov pri nakladaní s osobnými údajmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vybavovanie a vedenie právnej agendy v organizácii
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zverejňovanie zmlúv v centrálnom registri zmlúv a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie súdnej dokumentácie, spisov, evidencie, korešpondencie, registrov a pod., ich príprava na archiváciu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
príprava podkladov na rokovania
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovanie podkladov na rokovania, porady
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava podkladov a dokladov potrebných na uskutočnenie dražby či aukcie
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhotovovanie návrhov zmlúv a ďalších listín a dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Implementácia legislatívnych zmien do obchodných a pracovných zmlúv, obchodných podmienok, vnútorných predpisov a ďalších dokumentov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inteligentné zmluvy
7
spisovanie zmlúv, právnych podaní, žalôb, odvolaní, prípadne iných dokumentov alebo ich návrhov v súvislosti s hospodárskou činnosťou organizácie a jej ekonomickými vzťahmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhotovovanie, spisovanie a kompletizácia zmlúv, listín, zápisov, dokumentov, noriem, podaní, odvolaní, vyrozumení, rozhodnutí a pod.
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Napr. zmlúv, listín, zápisov, dokumentov, noriem, podaní, odvolaní, vyrozumení, rozhodnutí a pod.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
7
podávanie návrhov, dovolaní, odvolaní, odôvodnení, podnetov, resp. sťažností
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne poradenstvo a konzultácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Poskytovanie súčinnosti a právneho poradenstva manažmentu organizácie a jej zamestnancom v súlade s platnými právnymi predpismi.
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Vo veciach právnych otázok, interných dokumentov a vedenia rokovaní a sporov navonok.
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava a organizovanie konferencií a seminárov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zastupovanie organizácie pri správnych konaniach a rokovaniach
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sprostredkovanie mimosúdneho riešenia sporu, ktorý vznikol zo zmluvného vzťahu alebo iného právneho vzťahu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie procesu mediácie, ako mimosúdnej činnosti v civilnom práve
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zastupovanie klienta v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia a korešpondencia s príslušnými orgánmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia pracovného miesta
6
spolupráca pri postupovaní nevymožených pohľadávok súdnym exekútorom a mandátnym spoločnostiam
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia s príslušnými úradmi a inštitúciami
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Komunikácia so súdmi, štátnymi orgánmi na národnej a nadnárodnej úrovni, súkromnými subjektmi, verejnoprávnymi inštitúciami.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
7
mimosúdne vymáhanie pohľadávok, vrátane spolupráce s ostatnými útvarmi finančnej inštitúcie pri ich vymáhaní
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca s orgánmi štátnej správy v rámci právneho útvaru
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
7
vybavovanie podaní zo súdov, od súdnych exekútorov a správnych orgánov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
podávanie opravného prostriedku proti rozhodnutiu súdu v súdnom konaní
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zastupovanie organizácie v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Presadzovanie ich záujmov v rámci zákonom povolených možností na súdnych pojednávaniach.
Perspektíva: Aktuálna
7
riešenie obchodno-právnych, občiansko-právnych, pracovno-právnych a ostatných právnych záležitostí organizácie/príslušného úradu, vrátane vymáhania pohľadávok
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
správa majetku a zastupovanie účastníkov v súvislosti so správou ich majetku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie nástrojov koučingu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Líderstvo a manažment
7
riadenie a koordinácia činností právneho útvaru
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Riadenie, vedenie, motivovanie a hodnotenie podriadených zamestnancov právneho útvaru.
Perspektíva: Aktuálna
7
výber zamestnancov do tímu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie a motivovanie zamestnancov, aktívna komunikácia s nimi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
7
zabezpečovanie aplikácie právnych predpisov EÚ a judikatúry Súdneho dvora EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online vzdelávanie
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Iná kancelárska technika inde neuvedená
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Práce v oblasti verejnej ochrany a bezpečnostných služieb ?
Odborné nemanuálne práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.