Farbiar textílií v umelecko-remeselnej tvorbe

Farbiar textílií v umelecko-remeselnej tvorbeFarbiar textílií v umelecko-remeselnej tvorbe podľa výtvarných návrhov, ručne alebo pomocou špeciálnych strojových zariadení a pracovných nástrojov, farebne upravuje rôzne druhy textílií z rôznych materiálov – ľan, konope, vlna, bavlna, polyamid, polyester, organza a i. Navrhuje a vytvára vzory – dezény látok, ktoré pomocou tradičných i súčasných technologických postupov farbenia – batikovanie, tónovanie, patinovanie manganistanom draselným a i. – nanáša na látky. Pripravuje farbivá, farbiace kúpele, roztoky a chemikálie podľa vzorcov vhodných na jednotlivé typy látok. Osobitným typom farbiarstva je modrotlač, pri ktorom sa ľanové, konopné a bavlnené látky s tlačenými vzormi farbia za studena v indigovom roztoku. Modrotlačiar docieľuje negatívne vzorovanie tlačou rezervy nanesenej na modrotlačiarsku formu.
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Kód/revízia
64425/2
Garant
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Alternatívne názvy
SKFarbiar
SKModrotlačiar
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
7318
SK ISCO-08
7318001
ESCO
2643
SK NACE Rev. 2
R90
CPA 2015
R90
Príslušnosť k povolaniu
7318001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Podnikavosť
E
Manuálna zručnosť
P
Talent
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
druhy farbív
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy, vlastnosti a chyby textilných a odevných materiálov a produktov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia farbenia a bielenia textílií
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
žehliaca a fixačná technika
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
normy a predpisy na farbenie a bielenie tkanín a odevov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy farbiacich a bieliacich prostriedkov na textílie
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
normy a štandardy kvality v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
inovatívne metódy a postupy v procese farbenia a bielenia textilu a odevov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ekologické aspekty farbenia a bielenia textilu a odevov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Uplatňovanie princípov trvalej udržateľnosti a adresovanie cieľov udržateľného rozvoja (SDGs)
4
história módy
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
tradičné postupy farbenia látok
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Znalosť tradičných postupov farbenia látok – tónovanie, batikovanie, patinovanie manganistanom draselným, modrotlač a i.
Perspektíva: Aktuálna
4
prírodné a syntetické farbivá a pigmenty
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Znalosť prírodných a syntetických farbív a pigmentov, vzhľadom na ich použitie pre farbenie rôznych druhov látok a materiálov - ľan, konope, vlna, bavlna, polyamid, polyester, organza a i.
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby nakladania s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Zásady narábania s odpadmi, vrátane chemikálií, ktoré vznikajú v rámci procesu farbenia textílií.
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
výtvarné techniky
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
história výtvarného umenia
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Prehľad v historických slohoch v kontexte textilných aplikácií v odevnej výrobe a architektúre.
Perspektíva: Aktuálna
4
základy výtvarnej tvorby
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby a postupy umelecko-remeselného spracovávania textilu
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technické výkresy a dielenské náčrty umelecko-remeselných výrobkov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
teória farieb
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách a v technických podkladoch v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v textilných etiketách o spôsoboch pracieho postupu odevov, bielizne a iných textílií
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v normách kvality v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Vrátane dodržiavania požiadaviek bezpečnostných predpisov pri manipulácii s odpadmi.
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia operatívnych riešení technologických problémov farbenia
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
posudzovanie kvality a vhodnosti textilného materiálu na farbenie textílií
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
posudzovanie kvality farbením upravených textílií
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
dodržiavanie a sledovanie ekologických aspektov a parametrov v procese farbenia a bielenia textilu a odevov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Uplatňovanie princípov trvalej udržateľnosti a adresovanie cieľov udržateľného rozvoja (SDGs)
4
výkon technologických skúšok v procese farbenia
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava farbiacich postupov rôznych druhov materiálov, vrátane výpočtov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
fixácia materiálu
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Žehlenie a fixácia látok a materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
4
používanie prírodných a syntetických farbív a pigmentov na farbenie rôznych druhov látok a materiálov
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Vrátane farbenia látok a materiálov, ako sú ľan, konope, vlna, bavlna, polyamid, polyester, organza a i.
Perspektíva: Aktuálna
4
farbenie látok tradičnými postupmi – tónovanie, batikovanie, patinovanie manganistanom draselným, modrotlač a i.
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ručné a strojové farbenie látok na scénické a kostýmové použitie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Umelecké nástroje, pomôcky a materiály
Výtvarné nástroje, pomôcky a materiály
Remeselnícke nástroje, pomôcky a materiály (rezbárstvo, krajčírstvo, šperkárstvo...)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.