Fotoreportér

FotoreportérFotoreportér realizuje autorskú činnosť pri tvorbe fotoreportáží a ilustračných fotografií k textovým a audiovizuálnym novinárskym prejavom v masovom médiu – v tlači, tlačovej agentúre, televízii a v internetových periodických tituloch. Pripravuje a publikuje rôzne druhy fotoreportáží a aktuálne autentické fotografie, resp. komunikuje obrazové príbehy prostredníctvom fotografickej techniky a moderných komunikačných technológií. Jeho úlohou je najmä spoluvytváranie spravodajstva z miesta udalosti a zároveň prispievať svojou činnosťou k jedinečnej prezentácii daného média a tým aj jeho odlíšeniu od konkurencie. Pri tvorbe aktuálnych autentických fotografií zachytáva dôležité udalosti v ich podstatných aspektoch zohľadňujúc dôležitosť časového faktora. V rámci prípravy obrazových príbehov k textovým a audiovizuálnym novinárskym prejavom zabezpečuje vizuálnu atraktívnosť objektu, zmysluplný obsah a výtvarné kvality zobrazenia. Zverejňuje rôzne novinárske fotografické žánre, ako sú obraz...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Kód/revízia
64368/2
Garant
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Alternatívne názvy
SKFotožurnalista
Odporúčaná úroveň vzdelania
R
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
665
ISCED rozšírenie
655
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
3431
SK ISCO-08
3431001
ESCO
1719
SK NACE Rev. 2
R90
CPA 2015
R90
Príslušnosť k povolaniu
3431001

Kompetencie

Matematická gramotnosť
5
Zdravotná gramotnosť
5
Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
E
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady žurnalistickej tvorby
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy v oblasti médií
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy, spôsoby a postupy publikovania v médiách
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
teória masovej komunikácie a žurnalistiky
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
význam a spôsoby mediálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové formy prezentačných, marketingových a propagačných aktivít v oblasti sprístupňovania kultúrneho dedičstva, umeleckej produkcie a ďalších kultúrnych obsahov a hodnôt
6
žurnalistická etika
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
nástroje a aplikácie na odhaľovanie propagandy, dezinformácií a manipulácie
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Nástroje a aplikácie odhaľujúce falošné a zmanipulované fotografie.
Perspektíva: Aktuálna
6
formy a nástroje propagandy a dezinformácií
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Orientácia v oblasti najčastejších foriem manipulácie a propagandy a nástrojov na ich šírenie v médiách a virtuálnom priestore.
Perspektíva: Aktuálna
6
autorské právo, priemyselná právna ochrana
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Autorskoprávna a priemyselnoprávna ochrana fotografického diela.
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy práce so špecializovaným softvérom
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Postupy práce s počítačovým softvérom na zhotovenie finálnych fotografií.
Perspektíva: Aktuálna
6
pravidlá gramatiky a pravopisu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základy sociológie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spôsoby a postupy riešenia krízových situácií a mimoriadnych udalostí
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Príprava na výkon povolania v mimoriadnych situáciách (konfliktné zóny, vojna, autoritárske režimy) a prírodné katastrofy
Perspektíva: Aktuálna
5
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
základy výtvarnej tvorby
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Základné pravidlá kompozície a náuky o farbe pri tvorbe fotografie.
Perspektíva: Aktuálna
4
fotografia v grafickom dizajne a komunikácii
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
druhy reportážnych fotografií
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy počítačového spracovania digitálnej fotografie
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívne výrobné postupy v oblasti vydavateľstiev, médií a audiovízie
6
fotografické materiály
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
fotografické prístroje a technika
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy a metódy úpravy fotografií
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy a zásady fotografovania
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Zásady žurnalistickej fotografickej tvorby.
Perspektíva: Aktuálna
6
žurnalistické fotografické žánre
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
osvetľovacie postupy
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Pri tvorbe reportážnej fotografie.
Perspektíva: Aktuálna
5
klasické a moderné spôsoby postprodukčného spracovania obrazových záznamov z fotografického prístroja
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
princípy a postupy ošetrovania a údržby fotografických prístrojov a vybavenia
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v druhoch fotografických prístrojov a videokamier, voľba adekvátneho druhu techniky na reportážnu fotografiu
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
voľba vhodného osvetlenia pri fotografovaní, rozlíšenie rozdielov prirodzeného a umelého svetla a práce so svetlom v exteriéri a interiéri
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
počítačové spracovanie obrazových a textových podkladov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava príslušných textov doplňujúcich informácie k fotografiám
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
aplikácia postupov a metód pri investigatívnej novinárskej činnosti
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
finálna úprava, adjustácia fotografických diel
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ošetrovanie a údržba fotografického vybavenia
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
používanie digitálnych technológií a nových médií v rámci žurnalistickej činnosti
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívne výrobné postupy v oblasti vydavateľstiev, médií a audiovízie
Nové formy prezentačných, marketingových a propagačných aktivít v oblasti sprístupňovania kultúrneho dedičstva, umeleckej produkcie a ďalších kultúrnych obsahov a hodnôt
6
ovládanie softvéru na detekovanie falošných fotografií
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
obsluha fotografických prístrojov, technológií
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Práca s vyspelou fotografickou technikou.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívne výrobné postupy v oblasti vydavateľstiev, médií a audiovízie
6
vizuálne prerozprávanie príbehu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
tvorba novinárskej fotografie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
technická príprava digitálneho obrazu na tlačiarenské spracovanie a publikovanie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
elektronické úpravy nasnímaných obrazových podkladov
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Ovládanie softvérových nástrojov na úpravu fotografie.
Perspektíva: Aktuálna
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Svetelná technika (osvetľovanie prostredia - filmári, baníci...)
Audio, video a filmová technika
Fotografická a video technika
Telo ako pracovný prostriedok
Zrak (používaný vo vyššej miere, než je bežné, napr. vizuálna kontrola výrobkov, napr. pilot)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.