Koncertný majster

Koncertný majsterKoncertný majster koordinuje, profiluje a reprezentuje orchestrálne teleso. Zodpovedá za umelecký prejav a pracovnú disciplínu celého orchestra na jeho skúškach, koncertoch a nahrávaniach. Vedie spravidla sláčikovú skupinu a hrá orchestrálne sóla. Spolupracuje s dirigentmi pri naštudovaní a tvorivej interpretácii orchestrálnych diel. Je zodpovedný za pochopenie myšlienok dirigenta a ich sprostredkovanie členom orchestra. Ako zástupca orchestra komunikuje s vedením inštitúcie pri riešení organizačno-technických a hudobno-technických problémov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Kód/revízia
64341/2
Garant
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Alternatívne názvy
ENConcertmaster
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
ISCED rozšírenie
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
Poznámka: Tri roky sú postačujúce na umelecké vyprofilovanie mimoriadne talentovaného hudobníka, aby mohol zastávať post koncertného majstra.
ISCO-08
2652
SK ISCO-08
2652009
ESCO
1109
SK NACE Rev. 2
R90
CPA 2015
R90
Príslušnosť k povolaniu
2652009

Kompetencie

Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Technická gramotnosť
6
Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Manuálna zručnosť
V
Talent
V
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základy manažmentu umeleckého diela
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
teória hudby
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
hudobná literatúra nástroja
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orchestrálna literatúra
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
teoreticko-praktické problémy interpretácie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
interpretačné štýly
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Znalosť rôznorodých interpretačných štýlov.
Perspektíva: Aktuálna
7
nástrojové zloženie orchestra
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Orientácia v nástrojovom zložení orchestra.
Perspektíva: Aktuálna
6
hudobná história
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Orientácia v dejinách hudby a v jej historických súvislostiach.
Perspektíva: Aktuálna
6
spôsoby aplikácie digitálnych technológií v realizačnom procese umeleckej produkcie
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Poznanie možností inovatívneho využitia technológií v rámci umeleckej produkcie a skúšobného procesu orchestra.
Perspektíva: Budúca
6
špecifiká umeleckej a organizačno-technickej spolupráce s dirigentom, hudobným režisérom a ďalšími umeleckými a riadiacimi pracovníkmi hudobnej inštitúcie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
hodnotenie umeleckej úrovne realizovaných diel
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Podieľanie sa na internom zhodnotení priebehu a výsledku realizácie umeleckého diela.
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia a sprostredkovanie požiadaviek umeleckého telesa vedeniu a organizačno-technickým zložkám pri zabezpečení umeleckej produkcie a chodu umeleckého telesa
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
používanie digitálnych technológií v rámci umeleckej produkcie
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Inovatívne využitie technológií pri naštudovaní hudobných diel a skúškach orchestra, napr. používanie elektronických hudobných programov, metronómov, softvérov na ladenie a pod.
Perspektíva: Budúca
6
individuálna príprava a naštudovanie skladieb
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
štýlová analýza interpretovaného diela
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
koordinácia kolektívneho naštudovania skladieb
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
interpretácia sólových úsekov orchestrálnych skladieb
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia s vedúcimi nástrojových skupín
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
hra na hudobnom nástroji
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Majstrovské zvládnutie hry na hudobnom nástroji.
Perspektíva: Aktuálna
7
voľba adekvátneho interpretačného prístupu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca s dirigentom a hudobníkmi v rámci umeleckej činnosti orchestra
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Umelecké nástroje, pomôcky a materiály
Hudobné nástroje a pomôcky
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Sluch (hudobné nadanie alebo citlivý sluch používaný vo vyššej miere, než je bežné, napr. zvukár, hudobník, ladič nástrojov)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.