Pracovník reprografie

Pracovník reprografiePracovník reprografie vykonáva reprografické, skenovacie, ofsetové práce a práce súvisiace s kopírovaním a rozmnožovaním textových dokumentov, technickej dokumentácie, výkresov, fotografií, obrázkov, tlačovín a iných plošných predlôh. Realizuje jednoduché počítačové spracovanie tlače a nastavenie jej formátov. Digitálnou úpravou zvyšuje kvalitu výstupov skenovacích zariadení. Zodpovedá za kvalitu výstupných produktov, vykonáva kontrolu a bežnú údržbu obsluhovaných zariadení.
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Kód/revízia
6306/3
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
DEReprograf/in
ENReprographics specialist
ENReprographics technician
FREmployé de reprographie
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
4415
SK ISCO-08
4415002
ESCO
2350
SK NACE Rev. 2
N82
CPA 2015
N82
Príslušnosť k povolaniu
4415002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Analytické myslenie
E
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
autorské právo, priemyselná právna ochrana
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Základná znalosť právnych predpisov v oblasti autorského práva pri zhotovovaní reprodukcií, úprave, kopírovaní alebo rozmnožovaní autorského diela.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
Elektronizácia dokumentov
Elektronické portály s vyhľadávačmi noriem a predpisov umožňujú rýchlejšiu orientáciu v povinnostiach
3
zásady digitalizácie dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
Online interná a externá komunikácia
3
princípy a metódy ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie (postup pri uskladňovaní, prípadne zneškodňovaní zvyškov farieb a ďalších materiálov používaných v reprografickej výrobe).
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové druhy tlačových papierov
Znižovanie odpadu v digitálnej tlači
Nové tlačové farby (na vodnej báze a biodegradovateľné)
Trvalo udržateľný ekologický rozvoj
3
skladové hospodárstvo
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
3
princípy a postupy tlače na polygrafických strojoch
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia procesov tlače a dokončujúceho spracovania
Inovatívne výrobné postupy v oblasti vydavateľstiev, médií a audiovízie
Robotická procesná automatizácia (RPA) - Nevýrobná robotika
Digitalizácia procesov tlače a dokončujúceho spracovania
Nové tlačiarenské stroje a techniky tlače vrátane dokončujúceho spracovania
Nové tlačové farby (na vodnej báze a biodegradovateľné)
3
metódy a postupy počítačovej sadzby
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
Dátové úložiská a cloudové systémy
3
postupy počítačového spracovania obrazových a textových podkladov
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
3
postupy počítačového spracovania digitálnej fotografie
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
Smart zariadenia a technológie
Elektronizácia dokumentov
3
stroje a zariadenia v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Tlačové stroje: flexografické, hĺbkotlačové, ofsetové, sieťotlačové stroje, stroje pre digitálnu a tampónovú tlač.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia procesov tlače a dokončujúceho spracovania
IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
IoT zariadenia v prediktívnej údržbe
Digitalizácia procesov tlače a dokončujúceho spracovania
Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu funkčnosti strojov
3
druhy a vlastnosti polygrafických materiálov
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové druhy tlačových papierov
3
funkcionalita tlačiarenských strojov a postupy ich údržby
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia procesov tlače a dokončujúceho spracovania
IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
IoT zariadenia v prediktívnej údržbe
Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu funkčnosti strojov
Nové tlačové farby (na vodnej báze a biodegradovateľné)
3
technológia elektronickej hárkovej montáže a zhotovenia tlačových foriem
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
3
metódy a postupy retuše
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
3
princípy reprografických zariadení
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
IoT zariadenia v prediktívnej údržbe
Dátové úložiská a cloudové systémy
Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu funkčnosti strojov
3
typografické pravidlá úpravy textov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Úprava obrazu/textu a zalamovanie.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
Automatizovaná kontrola digitálnych tlačových dát
Úprava digitálnych tlačových dát
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
dodržiavanie technologických postupov a bezpečnostných predpisov v reprografii
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
uplatňovanie pravidiel a dodržiavanie autorského zákona pri reprodukcii diel a kontrola porušenia autorského zákona
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronické portály s vyhľadávačmi noriem a predpisov umožňujú rýchlejšiu orientáciu v povinnostiach
3
kontrola kvality výstupov digitalizovaných predlôh v dátových súboroch a ich následná úprava v softvéri
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
Robotická procesná automatizácia (RPA) - Nevýrobná robotika
Automatizovaná kontrola digitálnych tlačových dát
Úprava digitálnych tlačových dát
3
monitoring a udržiavanie optimálneho stavu zásob na sklade
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Kontrola zásob papiera, tonerov, tlačových farieb, pomocných a čistiacich materiálov v reprografii.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
3
dodržiavanie ekologických požiadaviek na používanie chemických látok a zneškodnenie určeného odpadu
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: V tlačiarenskej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie odpadu v digitálnej tlači
Trvalo udržateľný ekologický rozvoj
3
výstupná kontrola kvality tlačovej formy tlačovín
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia procesov tlače a dokončujúceho spracovania
3
prijímanie dát/dátových súborov a ich spracovanie do tlačovej formy
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Vyradenie strán podľa konkrétneho technologického postupu výroby tlačovej formy.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
Dátové úložiská a cloudové systémy
Automatizovaná kontrola digitálnych tlačových dát
Úprava digitálnych tlačových dát
Znižovanie odpadu v digitálnej tlači
3
kontrola, obsluha, údržba a čistenie tlačovej techniky
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Tlačové stroje: flexografické, hĺbkotlačové, ofsetové, sieťotlačové stroje, stroje pre digitálnu a tampónovú tlač.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT zariadenia v prediktívnej údržbe
Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu funkčnosti strojov
3
príprava tlače a nastavenie tlačových strojov
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Tlačové stroje: flexografické, hĺbkotlačové, ofsetové, sieťotlačové stroje, stroje pre digitálnu a tampónovú tlač.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia procesov tlače a dokončujúceho spracovania
Digitalizácia, softverizácia
Inovatívne výrobné postupy v oblasti vydavateľstiev, médií a audiovízie
Dátové úložiská a cloudové systémy
Digitalizácia procesov tlače a dokončujúceho spracovania
Automatizovaná kontrola digitálnych tlačových dát
Nové tlačiarenské stroje a techniky tlače vrátane dokončujúceho spracovania
3
príprava tlačových farieb a ďalších materiálov, prípravkov a pomôcok v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové druhy tlačových papierov
Nové tlačové farby (na vodnej báze a biodegradovateľné)
Trvalo udržateľný ekologický rozvoj
3
obsluha maloformátových tlačiacich a rozmnožovacích strojov
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Tlačové stroje: flexografické, hĺbkotlačové, ofsetové, sieťotlačové stroje, stroje pre digitálnu a tampónovú tlač.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Smart zariadenia a technológie
3
obsluha fotomechanického a elektronického zariadenia
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Stroje: skenery, kamery, zväčšovacie a kopírovacie prístroje.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Smart zariadenia a technológie
3
elektronická montáž tlačových hárkov a nastavenie parametrov osvitu
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
Digitalizácia procesov tlače a dokončujúceho spracovania
Automatizovaná kontrola digitálnych tlačových dát
3
úpravy digitálnych obrazových záznamov
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Zmena kontrastu, jasu, farebná korekcia, retuš, digitálna montáž, iné obrazové úpravy. Príprava obrazu na ďalšie spracovanie tlačou alebo na digitálnom minilabe. Digitálne záznamy: negatívy, diapozitívy a fotografie z čiernobieleho a farebného negatívneho a inverzného filmu na automatických a poloautomatických linkách.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
Dátové úložiská a cloudové systémy
Automatizovaná kontrola digitálnych tlačových dát
Úprava digitálnych tlačových dát
3
obsluha kancelárskej, výpočtovej a komunikačnej techniky
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Smart zariadenia a technológie
3
obsluha skenovacích zariadení za účelom digitalizácie plošných predlôh (tlačených dokumentov, obrázkov, fotografií alebo iných predlôh)
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Smart zariadenia a technológie
Elektronizácia dokumentov
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?
Montážne práce a obsluha strojov ?
Rutinné kancelárske práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.