Informátor

InformátorInformátor prijíma, ohlasuje a zabezpečuje osobný, telefonický alebo emailový kontakt s klientmi alebo obchodnými partnermi. Podáva návštevníkom základné informácie o činnosti organizácie, o príslušných útvaroch alebo oddeleniach a pracovníkoch na účely kontaktu. Eviduje návštevy, kontroluje vstup a výstup návštevníkov a usmerňuje ich orientačne v objekte. Poskytuje informácie o zariadeniach a prevádzkach podľa orientačného plánu. Dbá na ochranu osobných údajov. Obsluhuje jednoduché zariadenia kancelárskej techniky a vstupné systémy. Zabezpečuje poskytovanie služieb napríklad telefonovanie a kopírovanie. Napomáha riešeniu krízových situácií v spolupráci so správcom objektov – požiar, poruchy, krádeže, prístup do uzamknutých priestorov a podobne.
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Kód/revízia
6286/3
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
DEInformant
ENInformant
ESInformante
FRInformateur
HUTájékoztató
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
ISCED rozšírenie
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Poznámka: Je potrebné poučenie zamestnanca pre prácu s osobnými údajmi a informačným systémom zamestnávateľa (prevádzkovateľ informačného systému) za účelom zabezpečenie ochrany osobných údajov v zmysle zákona.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
4225
SK ISCO-08
4225000
ESCO
1825
SK NACE Rev. 2
N82
CPA 2015
N82
Príslušnosť k povolaniu
4225000

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Používanie technológie 5G sietí
Digitálna komunikácia
Automatizácia komunikácie so zákazníkmi - chatboty
Real-Time zákaznícka centricita (Real-Time Customer Centricity)
3
normy, štandardy a metódy spracovania informačných zdrojov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Robotická procesná automatizácia (RPA) - Nevýrobná robotika
3
postupy práce so špecializovaným softvérom
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Práca so softvérovými modulmi – evidencie návštev, dochádzka, čítačka identifikačných preukazov
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
2
pravidlá evidovania korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
Elektronizácia dokumentov
3
postupy obsluhy telefónnej ústredne
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady správneho telefonovania a elektronickej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
3
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
kancelárska technika
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Znalosť základnej práce s počítačom, operačným systémom, základnými kancelárskymi softvérmi a periférnymi zariadeniami (tlačiareň, skener, čítacie zariadenia a pod.)
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Budovanie technických zručností
IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
3
metódy organizácie práce na recepcii
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
pravidlá evidovania vstupu a pohybu osôb, vjazdu a výjazdu vozidiel do a z objektu
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Biometria
3
poznanie objektu z hľadiska vnútorného usporiadania budov, organizácií, kontaktných mien a telefónnych čísel
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technické bezpečnostné systémy
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: kamerový systém, zabezpečovací systém (alarm)
Perspektíva: Aktuálna
2
zásady a požiadavky protipožiarnej ochrany stavieb/objektov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: súčinnosť pri incidente požiaru, hlásenie požiaru, pomoc pri evakuácii, znalosť evakuačného plánu objektu
Perspektíva: Aktuálna
2
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
automatizované spracovanie a záznam osobných údajov v informačnom systéme
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Obsluha vstupných zariadení do objektov (turnikety, automatické bránky, parkovacie rampy). Evidencia a vydávanie čipových kariet pre návštevníkov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
3
vedenie požadovanej prevádzkovej dokumentácie, agend, evidencie, štatistík a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
3
vedenie knihy návštev
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
poskytovanie informácií o telefónnych linkách pracovísk a pracovníkov, vrátane vybavovania krátkych odkazov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
3
poskytovanie všeobecných informácií o spoločnosti
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Robotická procesná automatizácia (RPA) - Nevýrobná robotika
Automatizácia komunikácie so zákazníkmi - chatboty
Real-Time zákaznícka centricita (Real-Time Customer Centricity)
3
poskytovanie informácií a osobných služieb (nosenie kufrov, parkovanie motorového vozidla) hosťom
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
3
prijímanie a ohlasovanie návštev
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vybavovanie telefonických hovorov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Používanie technológie 5G sietí
Automatizácia komunikácie so zákazníkmi - chatboty
3
obsluha automatických zariadení objektov, hlásenie porúch správe objektu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Obsluha vstupných zariadení do objektov (turnikety, automatické bránky, parkovacie rampy).
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Biometria
IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
3
obsluha výpočtovej a kancelárskej techniky
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Budovanie technických zručností
3
obsluha jednoduchých mechanických a elektronických zabezpečovacích zariadení, poplachových a požiarnych signalizácií a kamerových systémov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Prevádzkové práce v službách a obchode ?
Práce v oblasti verejnej ochrany a bezpečnostných služieb ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.