Operátor linky tiesňového volania

Operátor linky tiesňového volaniaOperátor linky tiesňového volania prijíma volania od občanov v stavoch tiesne alebo núdze na účely pomoci volajúcemu. Zisťuje základné informácie o zdravotnom stave osôb alebo stavoch núdze. Vyhodnocuje situáciu a zapája do komunikácie príslušnú zložku integrovaného záchranného systému (ďalej len „IZS") – záchrannú zdravotnú službu, políciu, hasičský a záchranný zbor, ktorú si daný stav tiesne alebo mimoriadna udalosť vyžaduje. Iniciuje zásah záchranných zložiek v mieste udalosti. Komunikuje s volajúcim, poskytuje telefonickú krízovú intervenciu a inštruktáž k poskytovaniu prvej pomoci do príchodu profesionálnej záchrannej zložky na miesto udalosti. Zisťuje presnú polohu a lokalitu, kde nastala tiesňová situácia alebo udalosť a kam je potrebné vyslať zásahové zložky IZS. Je prvopríjmateľom informácie o ohrození ľudského života a zdravia alebo majetku, životného prostredia a verejného poriadku.
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Kód/revízia
6277/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
DENotruf-Operator, -in
ENEmergency call operator
ENEmergency service dispatcher
FROpérateur, -ice d'appel d'urgence
Odporúčaná úroveň vzdelania
N ?
Legislatívny rozsah úrovní vzdelania
?
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
454
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 74/2019 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka
Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 579/2004 Z.z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra
Zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 10548/2009 - OL, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osobitná odborná spôsobilosť príslušníkov Hasičského a záchranného zboru podľa zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov (§ 24)
Poznámka: Neplatí v prípade zdravotníckeho záchranára

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 2 ods. 7)
Poznámka: Doklad o absolvovaní postgraduálneho kvalifikačného špecializačného študijného programu ďalšieho vzdelávania s názvom Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby uvedené v NV 296/2010 § 33 ods (3) bod a) a príloha 3 K.

Špecializačné odbory s minimálnou dĺžkou trvania jeden rok po získaní vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe urgentná zdravotná starostlivosť v študijnom odbore zdravotnícke vedy.

Potvrdenie o absolvovaní akreditovaného kurzu prvej pomoci podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 398/2010 Z. z. o minimálnych požiadavkách na kurz prvej pomoci a kurz inštruktora prvej pomoci (§ 1) Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o absolvovaní kurzu krízová komunikácia
Osvedčenie o absolvovaní kurzu stres manažment
Certifikát absolvovania psychotechnickej skúšky
Poznámka: Pravidelné absolvovanie psychotestov.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom
Poznámka: Ak pracovnú činnosť vykonáva zdravotnícky záchranár operačného strediska záchrannej zdravotnej služby, vyžaduje sa odborná prax v rozsahu potrebnom na získanie diplomu o špecializácii špecializačným štúdiom v požadovanom špecializačnom odbore podľa Prílohy č. 3, časti K bodu 1. nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 2 ods. 8), ktorým sa preukazuje odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 33 ods. 4) a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 2 ods. 8).

Podľa nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov: Špecializačné štúdium v jednotlivých zdravotníckych povolaniach sa uskutočňuje v špecializačných odboroch s minimálnou dĺžkou trvania uvedenou v prílohe č. 3. Špecializačné štúdium sa uskutočňuje v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času; pri kratšom ako ustanovenom týždennom pracovnom čase sa dĺžka špecializačného štúdia primerane predlžuje (§ 72 ods. 1 a 2).“
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
ISCO-08
4222
SK ISCO-08
4222002
ESCO
1671
SK NACE Rev. 2
N82
CPA 2015
N82
Príslušnosť k povolaniu
4222002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
psychológia
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Zásady krízovej intervencie a psychosociálnej prvej pomoci s cieľom upokojiť volajúceho a pomôcť mu racionálne zvládnuť stresovú situáciu
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zásady krízovej komunikácie
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej, vrátane neodkladnej zdravotnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy v oblasti BOZP a PO, bezpečnosti a plynulosti dopravy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy v oblasti ochrany osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
geografické mapy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy práce so špecializovaným softvérom
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady správneho telefonovania a elektronickej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Evidencia údajov o volaniach
Perspektíva: Aktuálna
4
znalosť úloh a pôsobnosti orgánov štátnej správy, samosprávnych krajov, obcí, práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri zabezpečovaní civilnej ochrany obyvateľstva
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: V zmysle zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva.
Perspektíva: Aktuálna
4
automatizované systémy prevádzkovej techniky dispečingu
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady poskytovania prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
etické aspekty v neodkladnej zdravotnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy organizácie práce záchranných skupín pri bežných a mimoriadnych situáciách a koordinácie so zložkami integrovaného záchranného systému a verejnými inštitúciami
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy pri polohovaní pacienta a transportné polohy
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
rádiokomunikačné prostriedky, rádiofónne spojenia, rádiofónna komunikácia, družicové navigačné systémy
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Používanie technológie 5G sietí
Digitálna komunikácia
IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Online interná a externá komunikácia
3D geocentrické európske a svetové súradnicové systémy s možnosťou vzájomnej transformácie
4
špecifické postupy telefonicky riadenej podpory vitálnych funkcií
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Používanie technológie 5G sietí
Digitalizácia, softverizácia
Online interná a externá komunikácia
4
základné resuscitačné postupy bez pomôcok a s pomôckami
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
telemedicínske technológie a princípy online komunikácie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Používanie technológie 5G sietí
Telehealth a telemedicína
On-line poradenské služby a služby krízovej intervencie
Online interná a externá komunikácia
4
systém lokalizácie osôb
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Používanie technológie 5G sietí
Drony
3D geocentrické európske a svetové súradnicové systémy s možnosťou vzájomnej transformácie
3D mapy ako virtuálna realita
4
záchranné práce pri hrozbe, vzniku alebo po vzniku mimoriadnej udalosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Drony
On-line poradenské služby a služby krízovej intervencie
Efektívny manažment krízového riadenia
4
integrovaný záchranný systém
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
Robotická procesná automatizácia (RPA) - Nevýrobná robotika
4
zásady organizácie a zabezpečovania činnosti koordinačného strediska
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: V zmysle § 16 ods. 1 zákona č. 129/2002 Z. z.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Efektívny manažment krízového riadenia
4
spôsoby zabezpečovania príjmu, vyhodnocovania a realizácie odozvy na tiesňové volanie koordinačnými strediskami a operačnými strediskami tiesňového volania
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: V zmysle § 16 ods. 1 zákona č. 129/2002 Z. z.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Používanie technológie 5G sietí
Dátová analytika (Big Data)
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
4
spôsoby zabezpečovania hlasového a dátového prenosu informácií medzi záchrannými zložkami integrovaného záchranného systému
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: V zmysle § 16 ods. 1 zákona č. 129/2002 Z. z.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Používanie technológie 5G sietí
IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
4
spôsoby riadenia a zásady koordinácie činností záchranných zložiek integrovaného záchranného systému na mieste zásahu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: V zmysle § 16 ods. 1 zákona č. 129/2002 Z. z.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Efektívny manažment krízového riadenia
4
spôsoby využívania automatizovaného systému podpory riadenia a spracúvania informácií koordinačných a operačných stredísk tiesňového volania
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: V zmysle § 16 ods. 1 zákona č. 129/2002 Z. z.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Umelá inteligencia pri automatizácii dopravných prostriedkov, mechanizmov a infraštruktúry
Dátová analytika (Big Data)
Digitalizácia, softverizácia
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
4
spôsoby a postupy riešenia krízových situácií a mimoriadnych udalostí
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
On-line poradenské služby a služby krízovej intervencie
Efektívny manažment krízového riadenia
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
rešpektovanie pravidiel ochrany osobných údajov v súlade s platnou legislatívou
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
sledovanie a vyhodnocovanie informácií od volajúceho o vitálnych funkciách postihnutých osôb
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
analýza vstupných geografických údajov
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Lokalizácia miesta a určovanie polohy za pomoci máp a geografických informačných systémov alebo podľa orientácie v teréne.
Perspektíva: Aktuálna
4
automatizované spracovanie a záznam osobných údajov v informačnom systéme
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
evidencia vybavených hovorov a iných telekomunikačných služieb
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Vedenie dokumentácie o každom volaní a následnom zásahu záchranných zložiek.
Perspektíva: Aktuálna
4
prijímanie a evidencia elektronickej korešpondencie a telefonických hovorov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie dokumentácie civilnej ochrany
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie dokumentácie operačného strediska
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie dokumentácie a evidencie činnosti základných záchranných zložiek
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie psychologickej metódy rozhovoru pri stres manažmente
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
prevzatie, vyhodnotenie tiesňového volania a jeho spracovanie pre pokyn zásahovej skupine
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
telefonicky riadená podpora zabezpečenia vitálnych funkcií
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
informačné a poradenské služby v záchranárstve
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
Telehealth a telemedicína
On-line poradenské služby a služby krízovej intervencie
Online interná a externá komunikácia
4
aktivovanie zložiek integrovaného záchranného systému pri hromadných nešťastiach
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie komunikačných zručností zameraných na oblasť interpersonálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca a súčinnosť so zložkami integrovaného záchranného systému
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
rozpoznanie varovných príznakov ohrozenia životných funkcií pri preberaní tiesňového volania
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
telepresencia vo virtuálnom prostredí - aplikácia vhodných komunikačných techník na efektívne získavanie diagnostických informácií a maximalizáciu terapeutickej atmosféry vo virtuálnom prostredí
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
práca v informačných systémoch
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
Dátová analytika (Big Data)
Digitalizácia, softverizácia
Robotická procesná automatizácia (RPA) - Nevýrobná robotika
Online interná a externá komunikácia
4
orientácia v mobilných technológiách (Mobile GIS) a navigačných systémoch/aplikáciách
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Používanie technológie 5G sietí
3D geocentrické európske a svetové súradnicové systémy s možnosťou vzájomnej transformácie
4
obsluha pobočkových telefónnych ústrední, telefaxov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Používanie technológie 5G sietí
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
4
práca s telekomunikačnou a prevádzkovou technikou dispečingu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Používanie technológie 5G sietí
Digitálna komunikácia
Telehealth a telemedicína
Online interná a externá komunikácia
4
záchrana a vyslobodzovanie osôb, zvierat a majetku pri požiaroch, povodniach, živelných pohromách, dopravných nehodách, priemyselných haváriách, kalamitných situáciách a pod.
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Umelá inteligencia pri automatizácii dopravných prostriedkov, mechanizmov a infraštruktúry
Drony
3D geocentrické európske a svetové súradnicové systémy s možnosťou vzájomnej transformácie
3D mapy ako virtuálna realita
4
organizácia záchranných prác
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
Efektívny manažment krízového riadenia
4
riadenie zásahových skupín rádiokomunikačnými prostriedkami
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Používanie technológie 5G sietí
Drony
4
kooperácia s ostatnými členmi záchranárskeho tímu a zdravotníckymi pracovníkmi
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Používanie technológie 5G sietí
Digitálna komunikácia
IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Online interná a externá komunikácia
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Stroje a zariadenia
Rádiokomunikačná a iná vysielacia technika
Telo ako pracovný prostriedok
Hlas (umelecký hlasový prejav, napr. moderátor, spevák, dabovač)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Mapy

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.