Stenotypistka, zapisovateľka

Stenotypistka, zapisovateľkaStenotypistka, zapisovateľka ovláda a používa rýchlopis, metódu zapisovania súvislých jazykových prejavov (hovoreného alebo písaného slova) zjednodušeným písmom na veľmi rýchly, ľahší a úspornejší zápis informácií. Tento stenografický záznam zároveň aj prepisuje do elektronickej textovej formy na počítači v podobe normalizovaných obchodných alebo úradných písomností.
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Kód/revízia
6267/3
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKStenograf
SKZapisovateľ
Odporúčaná úroveň vzdelania
M
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
ISCED rozšírenie
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Doklad o absolvovaní štátnej skúšky z písania na počítači a korešpondencie
Poznámka: Vysvedčenie o štátnej skúške z kancelárskeho písania na počítači a korešpondencie vydáva Štátny stenografický ústav v Bratislave.

Doklad o absolvovaní štátnej skúšky z majstrovského písania na počítači a korešpondencie
Poznámka: Vysvedčenie o štátnej skúške z majstrovského písania na počítači vydáva Štátny stenografický ústav v Bratislave.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
4131
SK ISCO-08
4131001
ESCO
1795
SK NACE Rev. 2
N82
CPA 2015
N82
Príslušnosť k povolaniu
4131001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Strategické a koncepčné myslenie
E
Talent
E
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
cudzí jazyk
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
4
systémy automatizácie procesov v prekladateľstve a tlmočníctve
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
4
digitálne technológie a aplikácie na preklad hovoreného slova do textu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Budovanie technických zručností
4
pravidlá písania a úpravy písomností
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Pravidlá písania a úpravy písomností (interpunkčné znamienka; skratky; značky; písanie číslic, čísel a čísloviek; úprava číselných zostáv; úprava textového stĺpca písomností; členenie textu; zvýrazňovanie dôležitých častí textu a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy a metódy vedenia porád
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
4
štylistika
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
4
stenografia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
4
hospodárska korešpondencia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pravidlá gramatiky a pravopisu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
4
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy evidencie a archivácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
4
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby využívania dokumentov v elektronickej podobe
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy počítačového spracovania obrazových a textových podkladov
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Budovanie technických zručností
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie zásad mlčanlivosti a ochrany osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
elektronické spracovanie dokumentácie (údajov) spracovaných umelou inteligenciou
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
4
vedenie príslušnej evidencie v administratíve
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie evidencie zapísaných záznamov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie databázových/textových súborov, vytváranie tabuliek, grafov a pod.
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
evidencia a ukladanie dokumentácie v súlade s registratúrnym poriadkom
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
získavanie, aplikácia a odosielanie dokumentov v elektronickej podobe
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
4
využívanie vhodných metód a techník pri prekladoch textov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
4
písanie (zapisovanie) slovenských i cudzojazyčných textov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zapisovanie priebehu porád a rokovaní
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
korektúra zapísaného textu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Úprava gramatiky, pravopisu, štylistiky, grafického dizajnu zapísaného textu.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
4
spracovanie písomností podľa diktátu s využitím textových editorov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Budovanie technických zručností
4
používanie stenografie (rýchlopisu)
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie databázových súborov a tabuľkových procesorov, vrátane vytvárania tabuliek, grafov a rôznych počítačových úprav textov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Budovanie technických zručností
4
prepisovanie textov podľa predlôh a pokynov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
korektúra prepísaného textu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
prepisovanie a úprava slovenských, alebo cudzojazyčných textov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Budovanie technických zručností
Robotická procesná automatizácia (RPA) - Nevýrobná robotika
4
dodržiavanie normalizovanej úpravy a jazykovej kultúry úradnej korenšpondencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie desaťprstovej hmatovej techniky písania na počítači
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Budovanie technických zručností
4
ústna a písomná komunikácia v cudzom jazyku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
4
uplatňovanie systémov automatizácie v prekladateľstve a tlmočníctve
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Budovanie technických zručností
4
obsluha kancelárskej, výpočtovej a komunikačnej techniky
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Budovanie technických zručností
4
obsluha výpočtovej a kancelárskej techniky
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Budovanie technických zručností
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Iná kancelárska technika inde neuvedená
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Rutinné kancelárske práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.