Autoelektrikár

AutoelektrikárAutoelektrikár vykonáva inštaláciu, kontrolu, údržbu, opravy, výmenu, diagnostiku a nastavovanie elektrických a elektronických systémov automobilov. Realizuje technické kontroly na elektrických zariadeniach motorového vozidla. Do motorových vozidiel montuje elektrické príslušenstvo. Autoelektrikár pracuje v mechanickej dielni autoservisu, pri výrobe nových vozidiel na konci montážnej linky a v špecializovaných servisoch zameraných na montáže a opravy elektronického autopríslušenstva. Kontroluje, opravuje a vykonáva výmenu elektrických komponentov motorového vozidla. Diagnostikuje poruchy, ktoré súvisia s elektronickými zariadeniami, vykonáva aktualizácie softvéru riadiacich jednotiek. Pri výrobe nových motorových vozidiel vykonáva montáž a zapojenie elektronickej výbavy, aktualizáciu softvéru riadiacich jednotiek a ich konfiguráciu a vykonáva opravy elektrických zariadení a elektroinštalácie pri výstupnej kontrole vozidiel. V špecializovaných servisoch vykonáva montáž elektrického p...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Kód/revízia
5614/3
Garant
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Alternatívne názvy
SKAutoopravár
SKAutoopravár - elektrikár
SKElektrikár motorových vozidiel
SKElektromechanik motorových vozidiel
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v prípade, ak sa zamestnanie vykonáva na základe živnostenského oprávnenia
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Poznámka: V prípade, že zamestnanec vykonáva činnosť v servise iných ako osobných motorových vozidiel, je potrebné vodičské oprávnenie príslušnej skupiny.

Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1 a § 21)
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
Poznámka: Akceptuje sa aj absolvovaná odborná prax počas štúdia v autorizovanom alebo nezávislom autoserviese alebo u výrobcu motorových vozidiel.
ISCO-08
7412
SK ISCO-08
7412002
ESCO
2375
SK NACE Rev. 2
G45
CPA 2015
G45
Príslušnosť k povolaniu
7412002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
V
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
elektrotechnika
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Zameranie na obvody jednosmerného prúdu, aktívne a pasívne elektrotechnické súčiastky, elektronické a číslicové obvody.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Autonómne riadenie
Elektromobilita a alternatívne palivá
3
elektrotechnické materiály, vodiče a káble
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technické kreslenie v elektrotechnike
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Elektrotechnické schémy a výkresy využívané v motorovom vozidle.
Perspektíva: Aktuálna
3
testovacie a diagnostické prístroje
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Diagnostické prístroje využívané v autoopravárenstve, princíp fungovania.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart technológie v automobilovom priemysle a strojárstve
3
riadiaca technika
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Riadiace jednotky v motorovom vozidle, štruktúra riadiacej jednotky, úloha, prvky regulačného obvodu.
Perspektíva: Aktuálna
3
autoelektronika
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Základy elektroniky v motorovom vozidle. Polovodičové súčiastky, procesory, integrované obvody, klopné obvody.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Autonómne riadenie
Elektromobilita a alternatívne palivá
3
metódy merania základných elektrických a neelektrických veličín
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
konštrukcia, funkcie a časti motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy ošetrovania a údržby motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia opráv motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové trendy v strojárstve
3
právne predpisy o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technická dokumentácia osobných motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Trvalo udržateľný rozvoj
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia vo vlastnostiach elektrotechnických materiálov, ich súčastí a posudzovanie vhodnosti ich použitia
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektromobilita a alternatívne palivá
Nové trendy v strojárstve
3
orientácia v dokumentácii a normách elektrotechnických a elektronických zapojení, rozvodov a zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Autonómne riadenie
Elektromobilita a alternatívne palivá
3
orientácia v normách a v technickej dokumentácii motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Vyhľadáva príslušnú normu/predpis. Vyhľadáva postup montáže v manuáloch výrobcu k danému príslušenstvu a v manuáloch výrobcu motorového vozidla. V prípade potreby vyhľadáva v manuáloch výrobcu aj požadované náradie, pomôcky a meradlá. Manuály môžu byť v anglickom a nemeckom jazyku.
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
stanovenie postupu práce, voľba náradia, pomôcok a meradiel pri vyhľadávaní a určení porúch na elektrických a elektronických systémoch motorových vozidiel a ich agregátoch
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
meranie elektrických a neelektrických veličín a parametrov, vrátane vyhodnocovania nameraných hodnôt
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Využitím meracích a diagnostických zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
3
spracovanie a editovanie výsledkov testu technického stavu elektrických a elektronických systémov cestných motorových vozidiel a ich jednotlivých agregátov
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Porovnáva namerané hodnoty s parametrami určenými výrobcom. Určuje chybné diely a zdôvodňuje ich výmeny/opravy. Porovnáva hodnoty použitím výpočtovej techniky. Vedie dokumentáciu o vykonaných prácach.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Autonómne riadenie
Elektromobilita a alternatívne palivá
Smart technológie v automobilovom priemysle a strojárstve
3
diagnostikovanie porúch elektrických a elektronických systémov cestných motorových vozidiel a ich jednotlivých agregátov
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Pomocou diagnostického prístroja vykonáva základnú diagnostiku a určuje ďalší postup diagnostiky. Vykonáva kompletnú diagnostiku, meranie, demontáž, opravu, výmenu príčinného dielu na odstránenie poruchy v súlade s postupmi výrobcu motorového vozidla.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart technológie v automobilovom priemysle a strojárstve
3
kontrola a vykonávanie funkčných skúšok elektrických a elektronických systémov cestných motorových vozidiel a ich jednotlivých agregátov
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Napríklad meranie a kontrola dobíjania, kontrola odberu elektronickej sústavy motorového vozidla, kontrola správnej funkčnosti elektronicky riadenej ventilácie, audiosústavy, vyhrievania, elektricky ovládaných dverí, skiel, spätných zrkadiel a podobne.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Autonómne riadenie
Elektromobilita a alternatívne palivá
3
diagnostika batérií a elektrických súčastí hybridných a elektrických vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektromobilita a alternatívne palivá
Smart technológie v automobilovom priemysle a strojárstve
3
ručné obrábanie a spracovávanie kovových materiálov a plastov
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Potrebné najmä na vykonanie montáže autopríslušenstva.
Perspektíva: Aktuálna
3
práca s ručným náradím v autoservise
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
montáž a demontáž elektrických a elektronických systémov cestných motorových vozidiel a ich jednotlivých agregátov, výmeny jednotlivých prvkov a skupín
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Vykonáva výmenu celkov, ako napríklad výmenu kompletnej kabeláže v motorovej časti vozidla, montáž kabeláže pre ťažné zariadenie od kufra až k prístrojovej doske a iného autopríslušenstva (napríklad autoalarm, handsfree audio sada a pod.). Vykonáva aj demontáž, montáž ostatných (neelektrických) celkov motorového vozidla.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Autonómne riadenie
Elektromobilita a alternatívne palivá
3
nastavovanie a opravy elektrických a elektronických systémov motorových a prípojných vozidiel a ich jednotlivých agregátov
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Konfigurácia riadiacich jednotiek použitím diagnostického prístroja. Oprava jednoduchých elektrických celkov.
Perspektíva: Aktuálna
3
vykonávanie záručných opráv a prehliadok motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: V prípade potreby vykonáva bežnú pravidelnú údržbu motorového vozidla.
Perspektíva: Aktuálna
3
nakladanie s odpadom v oblasti strojárstva
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Trvalo udržateľný rozvoj
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Remeselná živnosť

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Kancelárske prostriedky
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Iná kancelárska technika inde neuvedená
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Pneumatické nástroje (pištole, uťahováky, brúsky, klincovačky, kliešte...)
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)

Profil práce

Charakter činností
Montážne práce a obsluha strojov ?
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.