Zváračský praktik

Zváračský praktikZváračský praktik vykonáva priamy dozor nad zváračskými prácami vo výrobe a zabezpečuje korektnú implementáciu predpísanej technológie do výrobného procesu. Zváračský praktik je pracovník so základnými technickými vedomosťami a zručnosťami zvárača podľa EN ISO 9606. Vykonáva najnáročnejšie zváračské operácie. Zabezpečuje dozor nad prípravou zvárania, vykonávaním zvárania a skúšaním zvarov. Podieľa sa na výbere vhodných zváračov na realizáciu zákazky a v prípade potreby navrhuje ich doškolenie. Zváračský praktik môže vykonávať funkciu inštruktora zvárania v zváračskej škole.
Sektorová rada
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Kód/revízia
5487/3
Garant
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Identifikačný preukaz zvárača, resp. zváračského robotníka podľa STN 050705
Certifikát zvárača podľa EN ISO 9606 Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Diplom Medzinárodný zváračský praktik
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
Poznámka: Prax ako zvárač v trvaní 24 mesiacov.
ISCO-08
3115
SK ISCO-08
3115005
ESCO
2183
SK NACE Rev. 2
C25,C28,C29,C30,C33
CPA 2015
C25,C28,C29,C30,C33
Príslušnosť k povolaniu
3115005

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
E
Manuálna zručnosť
V
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy a formy organizovania školení, seminárov a iných vzdelávacích aktivít
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady a postupy konštruovania z kovu
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Zváracie pomôcky, prípravky, stroje a zariadenia na zváranie, spájkovanie a tepelné delenie.
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia zvárania kovov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia zvárania plastov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia spájkovania
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia tepelného spracovania kovov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
normy a smernice vo zváraní
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zváracie stroje a zariadenia
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové trendy v strojárstve
3
technická dokumentácia, návody a schémy v strojárskej výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
strojárstvo
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
kovové materiály a ich vlastnosti
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Vlastnosti kovových materiálov. Stavy, v ktorých sa kovy, resp. zliatiny môžu nachádzať pri rôznych vonkajších podmienkach, rovnovážny binárny diagram Fe-Fe3C. Správanie sa ocelí počas tavného zvárania. Tepelné spracovanie zvarencov. Hliník - jeho vlastnosti a zvariteľnosť.
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy a metódy kontroly kvality v oblasti zvárania
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Druhy a príčiny vzniku trhlín vo zvarových spojoch, deštruktívne a nedeštruktívne skúšky materiálov a zvarových spojov, spôsob kontroly kvality.
Perspektíva: Aktuálna
3
zváracie roboty, poloautomaty a automaty
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
3
základné pravidlá pri navrhovaní zvarových spojov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
chyby zvarových spojov a kritériá prípustnosti
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy nastavovania a optimalizácie procesu zvárania
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby spájania materiálov s nanoštruktúrou
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Nanotechnológie v strojárstve
3
metódy údržby zváracích zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Trvalo udržateľný rozvoj
3
technická norma STN EN ISO 14731
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Koordinácia zvárania. Úlohy a zodpovednosti (ISO 14731: 2019).
Perspektíva: Aktuálna
3
technológie spájania kompozitných materiálov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia laserového 3D zvárania
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Aditívne technológie a 3D tlač v priemyselnej výrobe a strojárstve
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v strojárskych normách a v technickej dokumentácii strojov, prístrojov a zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
orientácia vo výkresovej a technologickej dokumentácii v oblasti zvárania
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
orientácia v technickej dokumentácii, schémach a postupoch v strojárskej výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
voľba postupu práce, zariadení, prípravkov, nástrojov, elektród, prídavných materiálov a pomôcok na zváranie
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vykonávanie priameho dozoru nad zváračskými prácami v procese výroby
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Dozor nad prípravou zvárania, vykonávaním zvárania, skúšaním zvarov.
Perspektíva: Aktuálna
3
hodnotenie zvarového spoja
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
stanovenie vhodnej technológie zvárania
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vedenie technickej dokumentácie v oblasti zvárania plastov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
odborné školenia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vykonávanie odbornej lektorskej činnosti (prednášky, školenia a pod.)
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spájanie materiálov s nanoštruktúrou
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Nanotechnológie v strojárstve
3
laserové 3D zváranie
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Aditívne technológie a 3D tlač v priemyselnej výrobe a strojárstve
3
vykonávanie najnáročnejších zváračských operácií a vykonávanie zástupcu koordinátora zvárania v rozsahu základných požiadaviek podľa STN EN ISO 14731
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové trendy v strojárstve
3
zváranie kovov
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Zváranie vzoriek podľa ISO 9606-1. Posúdenie zvarového spoja a spôsob jeho vyhotovenia a vhodnosti základných a prídavných materiálov na zváranie.
Perspektíva: Aktuálna
3
spájanie kompozitných materiálov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
nastavovanie, ošetrovanie a údržba zváracích zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Posúdenie vhodnosti použitých zváracích a pomocných zariadení a nástrojov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Trvalo udržateľný rozvoj
3
obsluha zváracích robotov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
3
vedenie pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zabezpečovanie korektnej implementácie predpísanej technológie do výrobného procesu
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
participácia na výbere zváračov a zvyšovaní ich odborného rastu
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Stroje a zariadenia
Stacionárne stroje (pásové píly, brúsky, stojanové vŕtačky, stolové rezačky, sústruhy, RTG, CT sken...)
Elektrocentrály (motor generátory, UPS, zváračky...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.