Riadiaci pracovník (manažér) pre oblasť odmeňovania a benefitov

Riadiaci pracovník (manažér) pre oblasť odmeňovania a benefitovRiadiaci pracovník (manažér) pre oblasť odmeňovania a benefitov zabezpečuje tvorbu a aktualizáciu interných mzdových predpisov a zásad odmeňovania v organizácii. Podieľa sa na zabezpečení aplikácie zákonných predpisov v oblasti odmeňovania, usmerňuje vypracovávanie pravidiel poskytovania prémií, mzdových zvýhodnení a zabezpečuje proces realizácie mimoriadnych foriem mzdy, odmien a podielov zo zisku spoločnosti. Komplexne zabezpečuje úlohy v oblasti poskytovania zamestnaneckých výhod a benefitov. Metodicky riadi analytickú a plánovaciu činnosť v oblasti starostlivosti o zamestnancov a poskytuje poradenskú činnosť zamestnancom v sociálnej oblasti.
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Kód/revízia
5415/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKMzdový manažér
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
ISCO-08
1212
SK ISCO-08
1212003
ESCO
852
SK NACE Rev. 2
N82
CPA 2015
N82
Príslušnosť k povolaniu
1212003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy vedenia porád
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy hodnotenia pracovného výkonu zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Sebahodnotenie zamestnancov, assessment centrum, hodnotiaci rozhovor a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy normovania práce a pracovného výkonu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manažment pre stredných manažérov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
personálny manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
finančný manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systémy odmeňovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Systémy odmeňovania, zložky systému odmeňovania, mzda a zložky platu v systéme odmeňovania.
Perspektíva: Aktuálna
7
pracovno-právne predpisy a pojmy v oblasti odmeňovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, Zákon č. 663/2007 Z.Z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov, Zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov, Zákon č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku v znení neskorších predpisov, Zákon č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy kolektívneho vyjednávania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady odmeňovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Trhová úspešnosť práce, druh práce, množstvo práce, kvalita práce, namáhavosť práce a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
hodnotiace a motivačné systémy zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kariérny rast zamestnancov, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy plánovania ľudských zdrojov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
druhy benefitov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Sociálne výhody, kapitálové výhody, príspevky na stravovanie, ubytovanie, dopravu, rôzne spoločenské, kultúrne a športové podujatia a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
kategorizácia prác
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formy odmeňovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v oblasti ochrany osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
štatistické metódy spracovania údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
umelá inteligencia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
7
zásady, metódy a postupy práce s databázami
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: V oblasti odmeňovania a benefitov.
Perspektíva: Aktuálna
7
mzda a jej zložky
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Mzdové formy: základná (časová, úkolová, podielová, kombinovaná, zmluvná, osobitná a naturálna) doplnková (odmeny, prémie, osobné ohodnotenie, podiely na výsledkoch hospodárenia a pod.), mzdové zvýhodnenia a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
finančné produkty v oblasti kapitálového trhu
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby využívania dokumentov v elektronickej podobe
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
7
metódy a formy organizovania školení, seminárov a iných vzdelávacích aktivít
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
sledovanie efektívnosti programov odmeňovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Odporúčanie zmien s cieľom zabezpečenia zníženia nákladov a efektívnejšej administratívy.
Perspektíva: Aktuálna
7
sledovanie konkurenčných trendov v odmeňovaní, vrátane vyhodnocovania alternatív a nákladov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie vierohodnosti rôznych informačných zdrojov a kritické hodnotenie získaných informácií
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
7
implementovanie diaľkového dohľadu s využitím umelej inteligencie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
7
aplikácia mzdových zásad a predpisov v podmienkach organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba a kontrola dodržiavania interných mzdových predpisov a zásad
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Tvorba a aktualizácia interných mzdových predpisov a zásad odmeňovania na základe všeobecne platných predpisov a organizačných špecifík.
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia pracovno-právnych predpisov s väzbou na odmeňovanie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Aplikácia pracovno-právnych predpisov s väzbou na odmeňovanie.
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola dodržiavania predpisov v oblasti hygieny, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, používania ochranných pracovných prostriedkov a pomôcok
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava rozpočtov a štatistík v oblasti odmeňovania zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spravovanie sociálneho fondu organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Vrátane tvorby systému flexibilných zamestnaneckých výhod a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza nákladov a konkurenčných trendov v peňažnom odmeňovaní a programoch benefitov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
skúmanie, analýza a vývoj modifikácie programov odmeňovania a benefitov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyvíjanie a riadenie zavádzania programov odmeňovania v organizácii
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Navrhovanie a tvorba systému odmeňovania a benefitov zamestnancov v organizácii (napr. zásady mzdovej politiky, motivačné programy, bonusové systémy, systémy založené na akciách a iné špeciálne systémy odmeňovania pre jednotlivé skupiny zamestnancov).
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie personálnej evidencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Evidencia štruktúry zamestnancov podľa požadovaných hľadísk. Vyplňovanie a vedenie príslušnej dokumentácie, vrátane vedenia personálnej agendy zamestnancov a spracovávanie podkladov na ich odmeňovanie a motivovanie.
Perspektíva: Aktuálna
7
elektronické spracovanie dokumentácie (údajov) spracovaných umelou inteligenciou
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
7
uplatňovanie právnych predpisov pri nakladaní s osobnými údajmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie štatistických prehľadov a správ v oblasti odmeňovania a benefitov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poradenstvo pre zamestnancov v sociálnej oblasti
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava, realizácia a hodnotenie vzdelávacích aktivít
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca s ďalšími útvarmi organizácie v oblasti odmeňovania zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
účasť na vyjednávaní s poisťovňami a finančnými spoločnosťami
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Napr. o podmienkach programov pripoistenia a ďalších finančných produktoch a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie, schvaľovanie a riadenie procesov personálnej politiky organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie tímu špecialistov v oblasti odmeňovania a benefitov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia prepojenia hodnotenia výkonnosti zamestnancov na systém odmeňovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia procesu zavádzania a riadenia systému odmeňovania zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Dohľad nad objektívnosťou hodnotenia pracovných miest, tvorbou systému bonusov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
metodické riadenie analytickej a plánovacej činnosti v oblasti starostlivosti o zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Rutinné kancelárske práce ?
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu v administratíve (napr. oddelenia, referátu, koordinácia projektu a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.