Riadiaci pracovník (manažér) výskumu, vývoja a technického rozvoja v energetike a plynárenstve

Riadiaci pracovník (manažér) výskumu, vývoja a technického rozvoja v energetike a plynárenstveRiadiaci pracovník (manažér) výskumu, vývoja a technického rozvoja v energetike a plynárenstve zodpovedá za vývoj a výskum v oblasti energetiky a plynárenstva. Zodpovedá za efektívnu implementáciu nových technológií, zariadení, produktov a riešení v oblasti energetiky a plynárenstva a za dodržiavanie bezpečnostných predpisov, noriem a štandardov v týchto oblastiach. Sleduje v nich nové trendy rozvoja a inovácií, je schopný riadiť špecifické výskumné a vývojové projekty a ich implementáciu do prevádzky. Riadi tím pracovníkov špecialistov vo výskume a vývoji.
Sektorová rada
Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu
Kód/revízia
500139/1
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
ENResearch, development and technical manager in energy and gas industry
Odporúčaná úroveň vzdelania
V
SKKR
Úroveň 8
EKR
Úroveň 8
ISCED 2011
864
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1 a § 21)
Osvedčenie zo systému manažérstva kvality podľa noriem EN ISO 9001:2015 Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
ISCO-08
1321,1321,1321
SK ISCO-08
1321015,1321016,1321017
ESCO
253
SK NACE Rev. 2
D35
CPA 2015
D35
Príslušnosť k povolaniu
1321015,1321016,1321017

Kompetencie

Mediálna gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Zdravotná gramotnosť
7
Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
8
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
8
Matematická gramotnosť
8
Digitálna gramotnosť
8
Environmentálna gramotnosť
8
Ekonomická a finančná gramotnosť
8
Technická gramotnosť
8
Sociálne kompetencie
8
Osobnostné a emocionálne kompetencie
8
Schopnosť učiť sa
8

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
postupy a metódy vedenia porád
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
metódy a postupy hodnotenia pracovného výkonu zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
manažment pre stredných manažérov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
elektromagnetické prechodné javy a elektromagnetická kompatibilita
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
studený vzduch - chlad
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
stlačený vzduch
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
prístupy a možnosti uplatňovania IoT - Internet vecí/priemyselný internet
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Využitie umelej inteligencie pre predikciu stavov v elektrizačnej sústave
Aplikácia umelej inteligencie v obchodovaní s elektrinou
Aplikácia umelej inteligencie a internetu pre riadenie OZE (slnečná a veterná energia)
7
metódy a nástroje virtuálnej reality a rozšírenej reality
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Využitie technológie AR pri pracovných a bezpečnostných aplikáciách v energetike
Využitie technológie VR pri vzdelávacích a tréningových aplikáciách v energetike
7
informačné systémy
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Informačné a riadiace systémy v energetike a plynárenstve.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využitie technológie blockchain pre využívanie batériového úložiska v elektromobiloch
Dátová analytika (Big Data)
7
technológia blockchain na zápis, overovanie a ukladanie dát
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Využitie technológie blockchain pre využívanie batériového úložiska v elektromobiloch
Blockchain
7
ekonomika podnikateľského subjektu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti a návratnosti investícií a projektov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
elektrotechnické materiály, vodiče a káble
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technické kreslenie v elektrotechnike
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy merania elektrických veličín
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
8
metódy merania prevádzkových veličín
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
meracia a regulačná technika
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
8
elektrické siete
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Navrhovanie energetických sietí prostredníctvom LIM
8
elektrické stroje a prístroje
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
normy elektrických obvodov a inštalácií
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
elektronické meracie prístroje a systémy
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
testovacie a diagnostické prístroje
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Diagnostika a profylaktika vonkajších vysokonapäťových vedení pomocou dronov
8
vysielacie, telekomunikačné, rádiokomunikačné a ďalšie spojovacie zariadenia a systémy
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
počítačom riadená výroba
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Aplikácia umelej inteligencie a internetu pre riadenie OZE (slnečná a veterná energia)
7
metódy merania základných elektrických a neelektrických veličín
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
softvér a hardvér testovacích zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
druhy energie, ich prenos, využívanie, straty a účinnosť
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
systémy, normy a štandardy kvality v elektrotechnike
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a usmernenia z oblasti bezpečnosti technických zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
metrológia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
výskumné metódy v oblasti elektrotechniky
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
špecifické požiadavky pri výrobe a distribúcii vodíka napĺňané automatizačnými, regulačnými a riadiacimi technológiami
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využitie vodíka v energetike - výroba
Využitie vodíka v energetike - skladovanie
7
aplikačné vedomosti z oblasti smart technológií
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
8
energetické možnosti veľkokapacitných batérií a ich vplyv na stabilitu siete
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Batériové systémy veľkej kapacity
8
formy smart meteringu
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
8
metódy tvorby technickej dokumentácie v energetike a plynárenstve
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Vývoj a implementácia energetických a plynárenských zariadení predpokladá vysoký stupeň technickej prípravy - vypracovanie technickej dokumentácie. Na vypracovanie technickej dokumentácie sú kladené požiadavky, medzi ktoré patria správnosť, presnosť, podrobnosť a vecnosť.
Perspektíva: Aktuálna
8
technické problémy prevádzky elektrizačných sústav v rámci ENTSO-E
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
elektrizačná sústava
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Stavba inteligentných sietí distribučnej sústavy
8
stabilita elektrizačnej siete
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
vlnové procesy na elektrických vedeniach
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
problémy racionalizácie spotreby elektrickej energie a plynu
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
informačné a riadiace systémy v energetike a plynárenstve
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
liberalizácia trhu s elektrinou
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
postupy riadenia plynárenskej sústavy, prepravy a distribúcie plynu
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pravidlá regulácie v plynárenstve a liberalizácie trhu s plynom
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technické výkresy a schémy energetických a plynárenských zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
predpisy a technické normy v plynárenstve
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
možnosti implementácie nových vodíkových technológií do súčasných energetických sústav
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využitie vodíka v energetike - výroba
Využitie vodíka v energetike - skladovanie
Preprava a distribúcia vodíka plynárenskými potrubnými systémami
8
vedecký výskum v príslušnom špecializačnom odbore
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v technických výkresoch a schémach plynárenských zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca na príprave návrhov na výstavbu, údržbu a využitie infraštruktúry pre výskum, vývoj a inovácie a návrhov na vytváranie efektívnych riešiteľských a realizačných zoskupení hospodárskej a výskumnej sféry v rámci Slovenskej republiky a s medzinárodnými subjektmi
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
navrhovanie aplikácie dosiahnutých výsledkov výskumu a vedecko-technických poznatkov do prevádzkovej praxe
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
zostavovanie prognóz vývoja ekonomických ukazovateľov a pod.
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovanie podkladov a syntéz údajov pre prípravu ekonomických analýz a krátkodobých predikcií
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
stanovovanie technického rozvoja riadiacich technologických systémov a nastavovanie parametrov ich optimálnej prevádzky
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
spracovanie koncepcie spolupráce s inými útvarmi v rámci riadenia a vývoja informačných systémov v súlade s potrebami organizácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
zostavovanie plánov a rozpočtov na nákup majetku, prevádzku, správu a údržbu zvereného majetku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
stanovovanie technických, ekonomických a organizačných podmienok na pripájanie z elektrických sietí
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Navrhovanie energetických sietí prostredníctvom LIM
8
príprava pracovných postupov na vykonávanie dohľadu nad prevádzkou systémov v plynárenstve
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie efektívneho usporiadania pracovných procesov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
analýza a hodnotenie stavu a úrovne technologických procesov operácií, vrátane analýzy anomálií, identifikácie príčin a návrhu opatrení na elimináciu alebo odstránenie zistených nedostatkov v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Diagnostika a profylaktika vonkajších vysokonapäťových vedení pomocou dronov
8
autorský dozor, kontrola a pripomienkovanie projektov, legislatívy a koncepcií rozvoja v oblasti energetiky a plynárenstva
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
posudzovanie bezpečnosti návrhov, výstavby a prevádzkovania vodíkových technológií, uskladňovania vodíka
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využitie vodíka v energetike - výroba
Využitie vodíka v energetike - skladovanie
Preprava a distribúcia vodíka plynárenskými potrubnými systémami
7
meranie elektrických a neelektrických veličín a parametrov, vrátane vyhodnocovania nameraných hodnôt
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
8
meranie technických veličín a parametrov pri inštalácii, údržbe a opravách elektronických a telekomunikačných zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
meranie a vyhodnocovanie elektrických veličín a parametrov meracích a regulačných zariadení v elektrotechnike
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
meranie parametrov fyzikálnych a nefyzikálnych veličín s použitím meracích prístrojov a systémov
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
vykonávanie technických skúšok technológií v elektrotechnickej výrobe
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
aplikácia dosiahnutých výsledkov výskumu a vedecko-technických poznatkov do prevádzkovej praxe
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
príprava rozborov a analýz na tvorbu technických projektov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
sledovanie taktiky budúcich súperov a ich analýza
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza vývoja a implementácie nových vodíkových technológií
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
8
využívanie aplikačných a inovatívnych prístupov pri uplatňovaní IoT - Internet vecí/priemyselný internet
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Využitie umelej inteligencie pre predikciu stavov v elektrizačnej sústave
Aplikácia umelej inteligencie v obchodovaní s elektrinou
Aplikácia umelej inteligencie a internetu pre riadenie OZE (slnečná a veterná energia)
7
riešenie výskumných a vývojových úloh v elektrotechnickej výrobe
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
vedenie a archivácia príslušnej dokumentácie v oblasti vývoja, výskumu a projektovania v oblasti telekomunikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie výsledkov jednotlivých výskumov v elektrotechnike
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
inštalovanie veľkokapacitných batérií a ich pripájanie do distribučných sústav
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Stavba inteligentných sietí distribučnej sústavy
Batériové systémy veľkej kapacity
8
implementácia a využívanie systémov založených na princípoch smart metering a smart grid
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
8
riadenie spotreby energií v reálnom čase na báze smart meteringu vzhľadom na jej optimalizáciu a efektívnosť využívania
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
8
využívanie rozšírenej/virtuálnej reality
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Využitie technológie AR pri pracovných a bezpečnostných aplikáciách v energetike
Využitie technológie VR pri vzdelávacích a tréningových aplikáciách v energetike
7
využívanie technológie blockchain v automatizovanej výrobe
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Využitie technológie blockchain pre využívanie batériového úložiska v elektromobiloch
Blockchain
7
riadenie pracovníkov a prostriedkov interného/externého projektu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
riadenie časového priebehu interného/externého projektu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
riadenie nákladov a financovania interného/externého projektu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
kontrola a rozhodovanie o úpravách komplexného interného/externého projektu v záujme splnenia jeho cieľov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
koordinácia úloh a činností podriadených zamestnancov a útvarov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
riadenie kontrol technických parametrov telekomunikačných systémov, telekomunikačných zariadení a telekomunikačnej prevádzky
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie podriadených zamestnancov na zverenom úseku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
riadenie tvorby dokumentácie podľa požiadaviek ISO
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia manažmentu kvality, normalizácie a skúšobníctva v organizácii
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
medzinárodná spolupráca pri riešení výskumných a vývojových úloh v elektrotechnickej výrobe
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie porád
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
8

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Laboratórne pomôcky, prístroje a materiály
Základné laboratórne prístroje (mikroskopy, váhy, pipety, autoklávy, homogenizátory, odparky, termostaty a inkubátory, pH metre)
Analytické prístroje (na chromatografiu, spektrofotometriu, elektromigračné a elektroanalytické techniky, termické a mechanické)
Audio, video a filmová technika
Fotografická a video technika
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Riadiace práce ?
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.