Metodik v oblasti biologickej ochrany letiska

Metodik v oblasti biologickej ochrany letiskaMetodik v oblasti biologickej ochrany letiska vykonáva činnosti za účelom ochrany života a zdravia osôb, ochrany majetku a objektov, bezpečnosti leteckej prevádzky v zmysle platných legislatívnych predpisov a nariadení pre výkon biologickej ochrany letiska. Pracovník dohliada na riadne zabezpečenie ochrany lietadiel pred stretmi so živočíchmi v areáli letiska, vo vzdušnom priestore letiska, ako i v jeho bezprostrednom okolí v zmysle platných právnych predpisov a nariadení v súlade s letovým plánom a podľa požiadaviek prevádzkovateľa letiska a Letiskovej riadiacej veže Letových prevádzkových služieb SR š.p.. Predkladá návrhy a realizuje preventívne opatrenia, ktoré podmieňujú výskyt a pohyb živočíchov v areáli letiska. Vykonáva kontrolu a ochranu hraníc/oplotenia/fyzickej prekážky vyhradeného bezpečnostného priestoru letiska.
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Kód/revízia
500135/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKPracovník biologickej ochrany letiska
SKŠpecialista v oblasti biologickej ochrany letiska
Odporúčaná úroveň vzdelania
L
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
454
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o absolvovaní osobitnej odbornej prípravy podľa vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 2015/1998, ktorým sa stanovujú podrobné opatrenia na vykonávanie spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany letectva
Sokoliarska skúška podľa zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 60 ods. 4)
Zbrojná licencia skupiny C (nákup, predaj alebo preprava zbraní a streliva) podľa zákona č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 29)
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel podskupiny B1 podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Poľovnícka skúška podľa zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 50)
Poznámka: Držiteľ poľovného lístka v súlade s § 51 zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve v znení neskorších predpisov.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
2133
SK ISCO-08
2133007
ESCO
404
SK NACE Rev. 2
H51
CPA 2015
H51
Príslušnosť k povolaniu
2133007

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Kritické myslenie
P
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
V
Talent
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
právne predpisy súvisiace s poskytovaním veterinárnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy v oblasti strelných zbraní a streliva
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne aspekty sokoliarstva
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy biologickej ochrany
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Metódy a postupy biologickej ochrany letiska.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy výcviku sokoliarskeho psa
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pyrotechnika
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: Používanie pri plašení zvery.
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci s výbušninami
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a pojmy v oblasti lesného hospodárstva, poľovníctva a ochrany prírody
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Odporúčané so zameraním na oblasť poľovníctva.
Perspektíva: Aktuálna
4
poznatky o výstroji dravca a sokoliara
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
bezpečnostná ochrana v civilnom letectve
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
všeobecne záväzné a vnútroorganizačné predpisy upravujúce vykonávanie jednotlivých činností prevádzkových zložiek letiska
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy v oblasti civilného letectva
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: V oblasti Nariadenia Komisie (EÚ) č. 139/2014 z 12. februára 2014, ktorým sa stanovujú požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa letísk podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Easy Access Rules for Aerodromes (Regulation (EU) No 139/2014).
Perspektíva: Aktuálna
4
mimoriadne bezpečnostné situácie v letectve
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zariadenia a systémy používané pri riadení letovej prevádzky
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Z pohľadu rozoznania rizika poškodenia stavby leteckého pozemného zariadenia.
Perspektíva: Aktuálna
4
informácie o letiskách, plochách letísk a okolitých prekážkach
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia a dodržiavanie právnych predpisov súvisiacich s poskytovaním veterinárnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
dodržiavanie režimových opatrení v určených bezpečnostných zónach letiska
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
4
výroba sokoliarskej výstroje
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
používanie, čistenie, skladovanie strelnej zbrane a manipulácia so strelnou zbraňou
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
výcvik psov v súlade s cieľom využitia psa
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
dodržiavanie zásad pri manipulácii, nosení a používaní zbrane
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Zbrane a strelivo
Strelné zbrane a strelivo
Pyrotechnika
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?
Práce v oblasti verejnej ochrany a bezpečnostných služieb ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.