Opatrovateľ detí v zariadeniach

Opatrovateľ detí v zariadeniachOpatrovateľ detí v zariadení poskytuje starostlivosť deťom do troch rokov veku alebo do šiestich rokov veku, ak ide dieťa / detí s nepriaznivým zdravotným stavom v zariadeniach dočasnej starostlivosti o deti, alebo v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, s cieľom rozvíjať schopnosti dieťaťa, osobnosť dieťaťa, osvojovanie návykov a jeho socializáciu.
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Kód/revízia
496763/1
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
M ?
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Certifikát o absolvovaní akreditovaného kurzu opatrovania detí najmenej v rozsahu 220 hodín podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (§ 84 ods. 9 písm. b a c)
Poznámka: Absolvovanie 220 hodinového akreditovaného kurzu opatrovania detí do troch rokov alebo do šiestich rokov dieťaťa, ak je dieťaťom s nepriaznivým zdravotným stavom sa požaduje (v zmysle § 84 ods. 9 zákona č. 448/2008 Z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov) od opatrovateľa detí, ktorý má ukončený stupeň vzdelania, ktorým je úplné stredné všeobecné stredoškolské vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie, ktoré nemá odborné zameranie na oblasť starostlivosti o dieťa (napr. gymnázium).

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
5311
SK ISCO-08
5311001
ESCO
2043
SK NACE Rev. 2
Q88
CPA 2015
Q88
Príslušnosť k povolaniu
5311001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
P
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
pedagogika zameraná na rozvoj a výchovu dieťaťa do troch rokov veku dieťaťa, resp. šiestich rokov veku dieťaťa, ak je dieťaťom s nepriaznivým zdravotným stavom
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Metódy a formy výchovnej činnosti a ich uplatňovanie s ohľadom na vek dieťaťa, výchovné zamestnávanie detí, hra ako nástroj rozvoja osobnosti, rozvoj schopností dieťaťa, motorika dieťaťa.
Perspektíva: Aktuálna
4
biologické, psychologické a sociologické aspekty vývinu detí a mládeže
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Základy psychológie dieťaťa, vývojové etapy a socializácia detí; rozvoj hrubej a jemnej motoriky; detská psychopatológia, pedagogicko-psychologické hľadiská.
Perspektíva: Aktuálna
4
zdravotnícke a hygienické požiadavky súvisiace so starostlivosťou o dieťa
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Zásady bezpečnosti a prevencie úrazov; zásady poskytovania prvej pomoci pri úrazoch a poraneniach dieťaťa; prevádzkové a hygienické požiadavky na prácu s deťmi.
Perspektíva: Aktuálna
4
úlohy a práca opatrovateľa detí
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Úlohy a práca opatrovateľa detí v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa; v domácnosti rodiča dieťaťa, v domácnosti opatrovateľky/opatrovateľa detí; v účelových priestoroch zamestnávateľa rodiča vyčlenených na starostlivosť o dieťa.
Perspektíva: Aktuálna
4
mravné hodnoty a etika opatrovateľa detí
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Zásady spoločenského správania a vedenia dieťaťa k mravným hodnotám; dodržiavanie etických princípov pri práci opatrovateľa detí; vhodný odev opatrovateľa ako vzor pre dieťa.
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy starostlivosti o dieťa do troch rokov veku dieťaťa, resp. šiestich rokov veku dieťaťa, ak je dieťaťom s nepriaznivým zdravotným stavom
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Hygiena dieťaťa; stravovanie a dodržiavanie pitného režimu dieťaťa; vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva dieťaťa; obliekanie a vyzliekanie dieťaťa; mobilita a motorika dieťaťa; dodržiavanie liečebného režimu dieťaťa; úkony starostlivosti o domácnosť, v ktorej žije dieťa.
Perspektíva: Aktuálna
4
dokumenty o právach dieťaťa
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Právne úpravy zamerané na starostlivosť o deti - Dohovor o právach dieťaťa; Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím; zákon č. 448/2008 Z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov; Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež, orientácia v pracovnoprávnych vzťahoch a obdobných vzťahoch, obchodnoprávnych vzťahoch a občianskoprávnych vzťahoch uplatniteľných v možnom profesijnom živote opatrovateľky/opatrovateľa detí; Základy rodinného práva (zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov); Sociálnoprávne minimum, schopnosť rozpoznávať potenciálne porušovanie práv dieťaťa a práv osôb so zdravotným postihnutím a v tomto smere iniciovať príslušné orgány sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie požadovanej prevádzkovej dokumentácie, agend, evidencie, štatistík a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
rozvíjanie základných sebaobslužných a hygienických návykov
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Pestovanie hygienických návykov detí.
Perspektíva: Aktuálna
4
rozvíjanie jemnej a hrubej motoriky dieťaťa
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
utváranie morálnych hodnôt u dieťaťa
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
uplatňovanie primeraných metód a foriem výchovnej činnosti so zreteľom na vek dieťaťa
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
dodržiavanie zásad prevencie úrazov a bezpečnosti detí
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie starostlivosti, starostlivosť o deti
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Správna manipulácia s dieťaťom, kúpanie dieťaťa, masáž dieťaťa, ošetrovanie pokožky, prebaľovanie, obliekanie, zavinovanie, kŕmenie.
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia nácviku denných činností
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Nácvik aktivít denných činností u dieťaťa.
Perspektíva: Aktuálna
4
dodržiavanie etických princípov práce opatrovateľky/opatrovateľa detí
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
dodržiavanie a aplikácia zásad správneho životného štýlu podľa veku dieťaťa
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytovanie prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Poskytovanie prvej pomoci pri úrazoch a poraneniach dieťaťa.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Kancelárske prostriedky
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)

Profil práce

Charakter činností
Práce v oblasti výchovy a vzdelávania ?

Postup práce
Bližšie neurčený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.