Odborný pracovník v oblasti sociálnej starostlivosti o staršie osoby

Odborný pracovník v oblasti sociálnej starostlivosti o staršie osobyOdborný pracovník v oblasti sociálnej starostlivosti o staršie osoby vykonáva odborné činnosti pri poskytovaní sociálnych služieb zameraných na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku alebo pre ťažké zdravotné postihnutie, prípadne nepriaznivý zdravotný stav. Odborné činnosti vykonáva s využívaním metód, techník a postupov sociálnej práce s cieľovou skupinou, úzko spolupracuje s rodinou, obcou, komunitou, rešpektuje osobné ciele, potreby, schopnosti a zdravotný stav seniora, utvára podmienky pre návrat prijímateľa sociálnej služby poskytovanej v zariadení s celoročnou pobytovou formou do prirodzeného rodinného alebo komunitného prostredia s prednostným poskytovaním sociálnej služby terénnou formou, ambulantnou formou alebo týždennou pobytovou formou. Pri poskytovaní pobytovej a ambulantnej sociálnej služby aktivizuje prijímateľa sociálnej služby podľa jeho schopností a možností, zabezpečuje program sociálnej rehabilitácie a indivi...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Kód/revízia
496758/1
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
3412
SK ISCO-08
3412002
ESCO
1686
SK NACE Rev. 2
Q87,Q88
CPA 2015
Q87,Q88
Príslušnosť k povolaniu
3412002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
E
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
právne predpisy z oblasti ochrany osobných údajov v informačných systémoch
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sociálne zabezpečenie a jeho systém
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Znalosť sociálneho zabezpečenia, najmä: systému dôchodkového poistenia (inštitucionálne členenie, druhy dôchodkových dávok, všeobecné podmienky nárokov), štátnej sociálnej podpory, sociálnej pomoci (kompetencie príslušných orgánov, kompenzácie pre ťažko zdravotne postihnutých, pomoc v hmotnej núdzi, sociálne služby).
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy, metódy a postupy ošetrovateľskej starostlivosti o seniorov
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Znalosti v oblasti poskytovania a zabezpečovania opatrovateľských a ošetrovateľských služieb v pobytových zariadeniach sociálnych služieb (kompetencie, ošetrovateľské úkony uplatňované zo zdravotného poistenia, ADOS, lekársky dohľad).
Perspektíva: Aktuálna
7
sociálna problematika starnutia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
fyziológia starnutia psychických funkcií
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
starnutie organizmu (biologický proces)
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
prevencia duševných porúch vo vyššom veku
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zmeny prebiehajúce v starnúcom mozgu
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sociálna starostlivosť o seniorov a dlhodobo chorých
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Starnutie a špecifiká biologických procesov spojených so životom a ontogenetickým vývojom človeka (biologické, psychické a sociálne starnutie, geriatrická diagnostika, funkčné poruchy v starobe, psychické a sociálne reakcie dlhodobo ležiaceho človeka), formálna a neformálna starostlivosť o seniora (starostlivosť v domácnosti, ošetrovateľská starostlivosť, pobytová sociálna starostlivosť), špecifiká sociálnej práce so seniorom (perspektívy rozvoja v starostlivosti o seniorov, význam rodiny, adaptácia na život v inštitucionalizovanom prostredí, aktivizácia seniorov, špecifiká komunikácie s osobami s rôznym ochorením a gerontologickými klientmi, s rodinnými príslušníkmi, sociálna práca v starostlivosti o umierajúcich), ochrana ľudských práv a dôstojnosť seniora (práva seniorov, základné medzinárodné etické dokumenty, informovaný súhlas, opatrovníctvo).
Perspektíva: Aktuálna
7
základy komunikácie, komunikačné zručnosti, metódy alternatívnej komunikácie
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Verbálna a neverbálna komunikácia, interpersonálna komunikácia, špecifiká komunikácie so seniormi a dlhodobo chorými ľuďmi, špecifiká komunikácie s ľuďmi s psychickými poruchami, zmyslovým postihnutím.
Perspektíva: Aktuálna
7
teórie, formy a metódy sociálnej práce
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Predmet sociálnej práce, rozvojové oblasti sociálnej práce, klasifikácia aplikovaných a základných teórií sociálnej práce, prehľad prístupov v sociálnej práci; metodológia a metodika sociálnej práce, metódy a techniky sociálnej práce, charakteristiky základných metód, aplikácia v praxi, teoretické východiská riešenia individuálnej sociálnej práce v kontexte biologických, sociologických, filozofických, psychologických a etických teórií a etáp sociálnej práce, metodický postup riešenia prípadu, vybrané metodiky individuálnej práce, sociálnej práce s komunitou, rodinou, skupinou, techniky sociálnej práce s klientom; supervízia v sociálnej práci, manažment v sociálnej práci, projektovanie a administrácia v sociálnej práci.
Perspektíva: Aktuálna
7
užívateľská znalosť všetkých aplikácií národného informačného systému sociálnych služieb
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Vedenie podrobnej evidencie v Informačnom systéme sociálnych služieb (najmä evidencia prijímateľov sociálnej služby, údaje o poskytovaní sociálnej služby - začatí a ukončení sociálnej služby, úhradách za poskytovanú sociálnu službu, o telesných a netelesných obmedzeniach prijímateľov sociálnej služby).
Perspektíva: Aktuálna
7
sociálne služby
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Znalosť zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov s osobitným dôrazom na ustanovenia, ktorým sa vykonáva poskytovanie sociálnych služieb na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku.
Perspektíva: Aktuálna
7
kvalita sociálnych služieb
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Uplatňovanie podmienok kvality poskytovaných sociálnych služieb v pobytových, ambulantných a terénnych sociálnych službách, kde cieľovou skupinou sú seniori (najmä oblasti dodržiavania základných ľudských práv a slobôd, oblasti procedurálnych podmienok, personálnych podmienok - celoživotného vzdelávania, supervízie a oblasti prevádzkových podmienok - sprístupňovania (materiálneho fyzického a informačného).
Perspektíva: Aktuálna
7
užívateľská znalosť informačných systémov
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Užívateľská znalosť špecifických systémov pre evidenciu sociálnych služieb v zariadení sociálnych služieb (programy sociálnych služieb), znalosť všeobecných informačných systémov Microsoft Office, excel, powerpoint, programy na mailovú a online komunikáciu a i.
Perspektíva: Aktuálna
7
profesijná etika v sociálnej práci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
využívanie IT zručností na používanie dostupných informačných systémov a národných informačných systémov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
uplatňovanie právneho rámca kompenzačnej pomoci a sociálnych služieb
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sledovanie legislatívnych predpisov a ich zmien týkajúcich sa poskytovania sociálnych služieb v SR
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v informačných systémoch sociálnych služieb
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikovanie ustanovení zákona o sociálnych službách v oblasti sprostredkovania sociálnych služieb
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
plánovanie a realizácia vlastného profesijného rozvoja
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Celoživotné vzdelávanie a supervízia.
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovanie plánu sociálnej intervencie, vrátane rozsahu, druhu a potreby sociálnych opatrení
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhodnocovanie účinnosti poskytnutej pomoci
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza problémov a možností v rôznych oblastiach sociálnej sféry
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sociálne diagnostikovanie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza podporných kapacít rodiny a podporného kruhu fyzickej osoby
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
identifikácia dilem a paradoxov vlastnej práce
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
uplatňovanie právnych predpisov pri nakladaní s osobnými údajmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie sociálnej dokumentácie klientov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
práca s databázou poskytovateľov sociálnych služieb
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
navrhovanie foriem sociálnej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poskytovanie pomoci a podpory v oblasti inklúzie klientov, ktorí takúto pomoc potrebujú v dôsledku rôznych faktorov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poskytovanie krízovej intervencie, sociálneho poradenstva a podpory zameranej na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
profesionálna prezentácia vlastných stanovísk
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
porozumenie a interpretácia analýz údajov vznikajúcich pri poskytovaní sociálnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zastupovanie klienta v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vytváranie podpornej siete klienta, sieťovanie a koordinovanie činnosti multidisciplinárneho tímu odborníkov a podpornej siete klienta
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
dodržiavanie etických princípov sociálnej práce
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie sociálnej prevencie, vrátane depistážnej činnosti, zameranej na cielené a včasné vyhľadávanie jedincov, ktorí sa môžu ocitnúť alebo sa už ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
realizácia sociálnych intervencií
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
konštruktívne riešenie krízových situácií a konfliktov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca s manažérmi a špecialistami z iných odvetví
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.