Odborný pracovník v oblasti zdravotnej dokumentácie a informácií

Odborný pracovník v oblasti zdravotnej dokumentácie a informáciíOdborný pracovník v oblasti zdravotnej dokumentácie a informácií je poverený spracovaním zdravotnej dokumentácie pacientov v písomnej a elektronickej forme. Evidencia chorobopisov, indexovanie chorobopisov/pôrodopisov počítačovou technikou, archivovanie a vyraďovanie zdravotnej dokumentácie, vydávanie kópií a výpisov zo zdravotnej dokumentácie, práca s ambulantnými a nemocničnými informačnými systémami.
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Kód/revízia
496753/1
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
L
Legislatívny rozsah úrovní vzdelania
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
454
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 74/2019 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vedení zdravotnej dokumentácie č. 07594/2009 – OZS
Poznámka: Pre výkon povolania Odborný pracovník v oblasti zdravotnej dokumentácie a informácií sa vyžaduje vzdelanie v zdravotníckom povolaní. Kvalifikačné požiadavky na výkon zdravotníckych povolaní určuje nar. vl. č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v platnom znení.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
3252
SK ISCO-08
3252001
ESCO
1426
SK NACE Rev. 2
Q86
CPA 2015
Q86
Príslušnosť k povolaniu
3252001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej, vrátane ošetrovateľskej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zavedenie informačného softvérového systému v danom zariadení
4
informačné systémy na vizualizáciu dát a výsledkov analýz
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zavedenie informačného softvérového systému v danom zariadení
4
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zdravotnícka štatistika a bioštatistika
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zdravotnícka a ošetrovateľská dokumentácia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
užívateľská vedomosť všetkých aplikácií národného systému "ezdravie"
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digital health technology
4
epidemiológia chorôb
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
klinické disciplíny
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady a techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zdravotnícka etika
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zdravotnícke poisťovníctvo
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: zdravotnícke poisťovníctvo a výkazníctvo
Perspektíva: Aktuálna
4
telemedicínske technológie a princípy online komunikácie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Telehealth a telemedicína
3
kľúčové princípy DRG klasifikačného systému
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
rešpektovanie pravidiel ochrany osobných údajov v súlade s platnou legislatívou
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vyhľadávanie a poskytovanie dokumentácie uloženej v registratúre podľa stanovených postupov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
interpretácia dát z klasifikačného systému DRG
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
4
preberanie a archivácia zdravotnej dokumentácie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie zdravotnej dokumentácie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie IT zručností na používanie aplikácií národného systému "ezdravie" v manažmente pacienta
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digital health technology
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Audio, video a filmová technika
Audio technika (profesionálna)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Rutinné kancelárske práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.