Tlmočník artikulačný

Tlmočník artikulačnýTlmočník vykonáva špecializovanú odbornú činnosť za podmienok ustanovených zákonom č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Artikulačný tlmočník využívaním svojich špecifických schopností, zručností a skúseností umožňuje za upravených podmienok jednosmernú alebo obojsmernú komunikáciu pre sluchovo postihnutú osobu, ktorá neovláda posunkovú reč a nepočuje hovorenú reč.
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Kód/revízia
496738/1
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
M ?
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Poznámka: Ak máme naplniť NŠZ v oblasti sociálnych služieb, podmienky tlmočníka artikulačného upravuje zákon o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z.. To znamená nie je to len tlmočník, ktorý je zapísaný najmä pre účely súdov a štátnych orgánov, ale vykonáva tlmočnícku činnosť podľa § 44, najmä ods. 3 písm. b) zákona č. 448/2008 Z. z..
Podľa § 84 ods. 10 platia kvalifikačné predpoklady pre artikulačného tlmočníka - v zmysle zákona č. 382/2004 o tlmočníkoch...
Podľa § 84 ods. 11 platia pre výkon artikulačného tlmočníka nasledovné kvalifikačné predpoklady:
Fyzická osoba, ktorá nie je tlmočníkom posunkovej reči, artikulačným tlmočníkom a tlmočníkom pre hluchoslepé osoby podľa osobitného predpisu,47) môže podľa tohto zákona vykonávať
a)
artikulačné tlmočenie, ak má najmenej stredné odborné vzdelanie a absolvovala akreditovaný kurz artikulačného tlmočenia najmenej v rozsahu 100 hodín, z toho 80 hodín praktického nácviku tejto komunikácie,
b)
tlmočenie v posunkovej reči, ak má najmenej úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a absolvovala akreditovaný kurz tlmočenia v posunkovej reči najmenej v rozsahu 350 hodín, z toho 280 hodín praktického nácviku tejto komunikácie,
c)
taktilné tlmočenie, ak má najmenej úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a absolvovala akreditovaný kurz taktilného tlmočenia najmenej v rozsahu 450 hodín, z toho 350 hodín praktického nácviku tejto komunikácie,
d)
príslušnú formu tlmočenia podľa písmen a) až c), ak má vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo druhého stupňa v študijnom odbore špeciálna pedagogika zameranom na surdopédiu a absolvovala akreditovaný kurz v príslušnej forme tlmočenia v rozsahu praktického nácviku komunikácie podľa písmen a) až c) pre príslušnú formu tlmočenia.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Preukaz tlmočníka podľa zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 10 ods. 2)
Poznámka: úspešné ukončenie osobitného vzdelávania o spôsobe výkonu činnosti podľa zákona 382/2004 Z.z. "odborné minimum", zloženie skúšky, zloženie sľubu

Preukaz prekladateľa podľa zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 10 ods. 2)
Poznámka: Podrobnosti o odbornej skúške tlmočníka alebo prekladateľa upravujú ustanovenia § 5 , § 7 a § 8 vyhlášky č. 228/2018 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch​ (ďalej len „vyhláška č. 228/2018 Z. z.“).

Osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 377/2012 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely (§ 22 ods. 4)
Poznámka: Osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou – úspešné absolvovanie školenia a skúšky zo vzdelávania tlmočníkov posunkového jazyka nepočujúcich a odborníkov zabezpečujúcich špecifickú starostlivosť o osoby so sluchovým postihnutím

Preukaz znalca podľa zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 10 ods. 2)
Poznámka: Osvedčenie o absolvovaní odbornej skúšky podľa § 7 odseku 5 Vyhlášky MS SR č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v jazyku: slovenský jazyk – posunková reč

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 60 mesiacov.
Poznámka: Zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch §5 ods. 1 písm. d)
ISCO-08
2643
SK ISCO-08
2643004
ESCO
1087
SK NACE Rev. 2
M74,Q88,S96
CPA 2015
M74,Q88,S96
Príslušnosť k povolaniu
2643004

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Podnikavosť
P
Analytické myslenie
E
Kritické myslenie
P
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy a techniky tlmočenia
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
jazyková kultúra
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
znaky posunkovej reči
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
znalosť spisovného slovenského jazyka
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
3
multikultúrne prvky správania a komunikácie
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby a techniky neverbálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy v oblasti ochrany osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metodika prípravy koncepcií v oblasti sociálnych služieb, sociálnej inklúzie ohrozených a marginalizovaných skupín, vrátane koncepcie sociálnej inklúzie občanov so zdravotným postihnutím a starších ľudí, koncepcie v oblasti sociálne vylúčených spoločenstiev, koncepcie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a koncepcie štátnej rodinnej politiky
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
princípy, metódy a postupy klinickej logopédie
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Pre tlmočenie artikuláciou je nutné správne vyslovovať, artikulovať tlmočené informácie
Perspektíva: Aktuálna
2
princípy, metódy a postupy klinicko-logopedickej diagnostiky
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy, metódy a postupy klinicko-logopedickej terapie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady etiky
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
aplikovanie pravidiel etikety
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
rešpektovanie pravidiel ochrany osobných údajov v súlade s platnou legislatívou
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie a kontrola dodržiavania pracovno-právnych predpisov a interných predpisov organizácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2
vedenie príslušnej dokumentácie v oblasti logopédie
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poradenstvo pri uplatňovaní spisovného jazyka v praxi
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
tlmočenie poskytovaných informácií
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Popis:
- pozná vonkajšie a vnútorné podmienky odzerania, vie ich aplikovať pri artikulačnom
tlmočení,
- využíva základné informácie o artikulačnom tlmočení a využíva ich pri tlmočení s osobami so
sluchovým postihnutím,
- ovláda konzekutívne artikulačné tlmočenie,
- ovláda simultánne artikulačné tlmočenie,
- dodržiava etické princípy práce artikulačného tlmočníka.
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytovanie odborného poradenstva v oblasti logopédie
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
ovládanie posunkovej reči
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Pri artikulačnom tlmočení je spravidla používaná aj posunková reč.
Perspektíva: Aktuálna
3
indikácia, interpretácia a aplikácia klinicko-logopedických terapeutických metód a postupov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Hlas (umelecký hlasový prejav, napr. moderátor, spevák, dabovač)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.