Tlmočník posunkovej reči

Tlmočník posunkovej rečiTlmočník vykonáva tlmočnícku činnosť využívaním svojho jazykového vzdelania a ďalšieho odborného vzdelania, špecifických schopností, zručností, jazykových prostriedkov, technických prostriedkov a pomôcok, pričom výsledkom tejto činnosti sprostredkovanie informácie prostredníctvom posunkov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Kód/revízia
496737/1
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
J ?
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
344
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 228/2018 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Preukaz tlmočníka podľa zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 10 ods. 2)
Poznámka: úspešné skončenie osobitného vzdelávania o spôsobe výkonu činnosti podľa zákona č. 382/2004 Z.z. - ďalej len odborné minimum

Certifikát o absolvovaní akreditovaného kurzu opatrovania detí najmenej v rozsahu 220 hodín podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (§ 84 ods. 9 písm. b a c)
Poznámka: Ak máme naplniť NŠZ v oblasti sociálnych služieb, podmienky tlmočníka artikulačného upravuje zákon o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z.. To znamená nie je to len tlmočník, ktorý je zapísaný najmä pre účely súdov a štátnych orgánov, ale vykonáva tlmočnícku činnosť podľa § 44, najmä ods. 3 písm. b) zákona č. 448/2008 Z. z..
Podľa § 84 ods. 10 platia kvalifikačné predpoklady pre artikulačného tlmočníka - v zmysle zákona č. 382/2004 o tlmočníkoch...
Podľa § 84 ods. 11 platia pre výkon artikulačného tlmočníka nasledovné kvalifikačné predpoklady:
Fyzická osoba, ktorá nie je tlmočníkom posunkovej reči, artikulačným tlmočníkom a tlmočníkom pre hluchoslepé osoby podľa osobitného predpisu,47) môže podľa tohto zákona vykonávať
b)
tlmočenie v posunkovej reči, ak má najmenej úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a absolvovala akreditovaný kurz tlmočenia v posunkovej reči najmenej v rozsahu 350 hodín, z toho 280 hodín praktického nácviku tejto komunikácie,
d)
príslušnú formu tlmočenia podľa písmen a) až c), ak má vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo druhého stupňa v študijnom odbore špeciálna pedagogika zameranom na surdopédiu a absolvovala akreditovaný kurz v príslušnej forme tlmočenia v rozsahu praktického nácviku komunikácie podľa písmen a) až c) pre príslušnú formu tlmočenia.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
2643
SK ISCO-08
2643003
ESCO
1086
SK NACE Rev. 2
P85,Q88,S96
CPA 2015
P85,Q88,S96
Príslušnosť k povolaniu
2643003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Podnikavosť
P
Analytické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
jazyková kultúra
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
znaky posunkovej reči
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Posunková reč je prirodzený dorozumievací prostriedok nepočujúcich v styku s inými nepočujúcimi aj počujúcimi, ktorý má podobu účelových pohybov jednej alebo obidvoch rúk, sprevádzaných nápadným výrazom tváre.
V slovenskom práve (zákon č. 149/1995) sa používa termín posunková reč
Popis (v zmysle akreditovaného kurzu):
Posunková reč, jej roviny a základné charakteristiky.
Gramatická rovina posunkovej reči.
Lexikálna rovina posunkovej reči.
Pragmatická rovina posunkovej reči; pozná rozdiely medzi jednotlivými formami
posunkovej komunikácie (posunková reč, posunkovaná slovenčina, medzinárodné
posunkovanie).
Prstové znaky, ich základná charakteristika, rozdelenie.
Jednoručná a dvojručná prstová abeceda – použitie v posunkovej komunikácii.
Modifikácia tlmočníckeho úkonu na základe individuálnych a skupinových potrieb.
Rozdiely v tlmočení pre rozličné cieľové skupiny osôb využívajúce posunkovú reč
a posunkovú komunikáciu (duálne zmyslové postihnutie, mentálne postihnutie).
Posunková komunikácia v školskom prostredí.
Špecifiká online tlmočenia.
Perspektíva: Aktuálna
4
znalosť spisovného slovenského jazyka
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Pre tlmočenie sa vyžaduje znalosť spisovného slovenského jazyka, aby tlmočník mohol správne prostredníctvom posunkov tlmočiť informácie
Perspektíva: Aktuálna
4
príslušná dokumentácia v odbore a príklady jej použitia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
etické a profesijné pravidlá, zásady spoločenského správania a vystupovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy informačných systémov evidencie zamestnancov organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby a techniky neverbálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
informačné potreby a bariéry
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
metodika prípravy koncepcií v oblasti sociálnych služieb, sociálnej inklúzie ohrozených a marginalizovaných skupín, vrátane koncepcie sociálnej inklúzie občanov so zdravotným postihnutím a starších ľudí, koncepcie v oblasti sociálne vylúčených spoločenstiev, koncepcie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a koncepcie štátnej rodinnej politiky
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady etiky
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
aplikovanie pravidiel etikety
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
uplatňovanie právnych predpisov pri nakladaní s osobnými údajmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poradenstvo pri uplatňovaní spisovného jazyka v praxi
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie posunkovej reči
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: - simultánne tlmočenie rozličných textov,
- simultánny preklad z hovoreného do posunkovej reči vzhľadom na rozličné skupiny osôb,
- preklad z posunkovej reči do hovoreného jazyka vzhľadom na špecifická formy komunikácie,
- mimojazykové prostriedky v posunkovej reči (mimika, pohľad očí, posturika...) ,
- simultánne tlmočenie z hovoreného jazyka do posunkovej reči v rozličných oblastiach,
- posunková reč prostredníctvom rozličných médií (online tlmočenie, tlmočenie v televízii...).
Perspektíva: Aktuálna
4
práca s informačnou technikou
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Hlas (umelecký hlasový prejav, napr. moderátor, spevák, dabovač)
Telo ako celok (fyzická zdatnosť, športová zdatnosť, umelecký pohybový prejav a pod., napr. profesionálny športovec...)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.