Metodik v oblasti sociálnej pomoci

Metodik v oblasti sociálnej pomociMetodik v oblasti sociálnej pomoci vykonáva metodické usmerňovanie a odborné sprevádzanie pracovníkov pôsobiacich v oblasti sociálnej pomoci, najmä v sociálnych službách, alebo pri realizácii opatrení sociálnoprávnej ochrany detí organizovaním preventívnych programov zameraných na predchádzanie sociálnopatologickým javom, programov na pomoc deťom, plnoletým osobám a rodinám ohrozeným sociálnym vylúčením. Podľa oblasti metodického pôsobenia sa špecializuje na konkrétnu cieľovú skupinu, druh, formu a využíva metódy sociálnej práce. Spolupracuje na príprave metodík a programov na prehlbovanie odborných vedomostí, získavaní odborných skúseností a zručností, zefektívnení pracovných postupov a podáva návrhy na odborný rozvoj pracovníkov. Okrem odbornej metodickej podpory poskytuje podporu pri plánovaní, projektovaní a získavaní zdrojov na financovanie sociálnej pomoci. Využíva a sleduje legislatívu sociálnej pomoci, národné a medzinárodné strategické dokumenty a nové trendy v metódach ...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Kód/revízia
496732/1
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
2635
SK ISCO-08
2635008
ESCO
1054
SK NACE Rev. 2
Q88
CPA 2015
Q88
Príslušnosť k povolaniu
2635008

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Podnikavosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy identifikácie nových cieľových skupín
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
charakteristiky základných cieľových skupín
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy z oblasti ochrany osobných údajov v informačných systémoch
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
informačné systémy na vizualizáciu dát a výsledkov analýz
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
systém sociálneho zabezpečenia - sociálne poistenie, štátna sociálna podpora a sociálna pomoc
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
verejná správa a regionálny rozvoj (európske rozvojové programy)
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
etické a profesionálne normy
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základy komunikácie, komunikačné zručnosti, metódy alternatívnej komunikácie
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
supervízia v sociálnej práci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
teórie, formy a metódy sociálnej práce
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sociálne služby
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kvalita sociálnych služieb
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
užívateľská znalosť informačných systémov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
grantové a fundraisingové možnosti pri financovaní sociálnej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
formy vedenia odborných pracovníkov v oblasti sociálnej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
využívanie IT zručností na používanie dostupných informačných systémov a národných informačných systémov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sledovanie legislatívnych predpisov a ich zmien týkajúcich sa poskytovania sociálnych služieb v SR
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikovanie ustanovení zákona o sociálnych službách v oblasti sprostredkovania sociálnych služieb
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
plánovanie a realizácia vlastného profesijného rozvoja
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
podnecovanie efektívnych zmien v oblasti sociálnej politiky na úrovni inštitucionálnej, lokálnej, regionálnej a celoštátnej
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovanie plánu sociálnej intervencie, vrátane rozsahu, druhu a potreby sociálnych opatrení
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
plánovanie a projektovanie v oblasti sociálnej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
navrhovanie opatrení v oblasti sociálnej pomoci na zefektívnenie pracovných postupov a pracovných výsledkov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie návrhov opatrení na aplikáciu poznatkov v oblasti poskytovania sociálnej pomoci pri vzdelávaní a rozvoji odborných pracovníkov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba odborných podkladov na prácu s cieľovou skupinou v oblasti sociálnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhodnocovanie účinnosti poskytnutej pomoci
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza problémov a možností v rôznych oblastiach sociálnej sféry
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
identifikácia dilem a paradoxov vlastnej práce
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
uplatňovanie právnych predpisov pri nakladaní s osobnými údajmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie požadovanej prevádzkovej dokumentácie, agend, evidencie, štatistík a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
navrhovanie foriem sociálnej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
profesionálna prezentácia vlastných stanovísk
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
porozumenie a interpretácia analýz údajov vznikajúcich pri poskytovaní sociálnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metodické poradenstvo a usmerňovanie pri odborných postupoch v oblasti poskytovania sociálnej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
dodržiavanie etických princípov sociálnej práce
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie odborných tímov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
realizácia sociálnych intervencií
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
konštruktívne riešenie krízových situácií a konfliktov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca s manažérmi a špecialistami z iných odvetví
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu v administratíve (napr. oddelenia, referátu, koordinácia projektu a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.