Klinický psychológ

Klinický psychológKlinický psychológ vykonáva špecializované pracovné činnosti zamerané na poskytovanie diagnostickej, liečebnej, paliatívnej a preventívnej psychologickej starostlivosti o človeka v zdraví a chorobe.
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Kód/revízia
496721/1
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
S
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
766
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 6 mesiacov.
Poznámka: získanie osvedčenia o príprave na výkon práce v zdravotníctve - 6 mesiacov
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov

Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra

Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
ISCO-08
2634
SK ISCO-08
2634001
ESCO
1017
SK NACE Rev. 2
Q86
CPA 2015
Q86
Príslušnosť k povolaniu
2634001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
klinická psychológia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
neuropsychológia
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Základné poznatky a metódy neuropsychológie.
Perspektíva: Aktuálna
7
vývinová psychológia
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Teoretické základy vývinovej psychológie so zreteľom na špecifickú problematiku jednotlivých životných období v zdraví a chorobe.
Perspektíva: Aktuálna
6
špecifické teoretické vedomosti podľa vybraného psychoterapeutického smeru
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Základy hlavných psychoterapeutických smerov, psychoterapeutických metód a špeciálnych techník psychoterapie, ich indikácie a kontraindikácie so zohľadnením zvláštností psychoterapeutickej práce s deťmi, dospievajúcimi, dospelými a staršími ľuďmi v zdravotníctve a v klinicko-psychologickom poradenstve.
Perspektíva: Aktuálna
5
teórie osobnosti, motivácie, učenia z pohľadu ich aplikácie v klinickej psychológii
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
psychické a sociálne aspekty telesných a zmyslových poškodení
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
duševné zdravie
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Špeciálne otázky duševného zdravia a jeho nedostatkov v detstve, adolescencii, dospelosti a starobe, psychosexuálna problematika, práva dieťaťa, práva osôb so zdravotným postihnutím, identifikácia násilia páchaného na dieťati vo všetkých jeho formách vrátane sexuálneho zneužívania a sexuálneho vykorisťovania dieťaťa, spolupráca s príslušnými štátnymi orgánmi.
Perspektíva: Aktuálna
7
psychodiagnostické metódy na vyšetrenie štruktúry osobnosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Najdôležitejšie psychodiagnostické metódy na vyšetrenie štruktúry osobnosti, zrelosti osobnosti, osobnostných charakteristík, psychických funkcií, schopností na posudzovanie psychomotorického vývinu v norme, a pri poškodeniach alebo porušeniach jednotlivých zložiek osobnosti všetkých vekových kategórií.
Perspektíva: Aktuálna
6
sociálno-psychologická teória malých skupín, rodinnej interakcie a problematiky sociálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Právne predpisy vzťahujúce sa na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
Perspektíva: Aktuálna
5
tanatológia
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Problematika ťažko chorých a umierajúcich, otázky tanatológie, postoj k umierajúcim pacientom, pacienti s chronickými a dlhotrvajúcimi ochoreniami.
Perspektíva: Aktuálna
7
psychológia zdravia a behaviorálna medicína
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Činitele psychologickej, osobnostnej a sociálnej povahy pri upevňovaní zdravia, ale aj pri vzniku porúch a ochorení, prekonávanie stresov, zvládanie náročných životných situácií, psychológia bolesti.
Perspektíva: Aktuálna
7
vybrané klinické medicínske odbory
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Klinické medicínske odbory (napríklad z psychiatrie, detskej psychiatrie, pediatrie, neurológie, klinickej onkológie), ktoré sú dôležité pre účinnú spoluprácu psychológa s lekárom.
Perspektíva: Aktuálna
5
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
zostavenie diagnostického plánu podľa diagnózy, veku a medicínskeho odboru
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia s pacientom v rozsahu svojich kompetencií
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia psychodiagonostických metód a testov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
psychofyziologická diagnostika stresovej odpovede
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
psychodiagnostické vyšetrenie intelektových schopností
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
psychodiagnostické vyšetrenie psychických funkcií
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
psychodiagnostické skúmanie interpersonálnych vzťahov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
psychodiagnostické vyšetrenie špecifických schopností
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
neuropsychodiagnostické vyšetrenie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
psychodiagnostické vyšetrenie pomocou hodnotiacich škál
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kompletné psychodiagnostické vyšetrenie pacientov s rôznymi diagnózami
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
psychoterapeutické výkony v rámci bazálnej psychoterapie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
psychodiagnostické vyšetrenie osobnosti projektívnymi metódami
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zisťovanie psychologickej anamnézy
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
psychologické intervencie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
administrovanie a interpretovanie použitých metód a metodík klinickej psychodiagnostiky
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Administrovanie a interpretovanie použitých metód a metodík klinickej psychodiagnostiky (napríklad rozhovor, pozorovanie, testové metódy - najmä projektívne, psychologická anamnéza) v súlade s etickými zásadami psychodiagnostickej činnosti.
Perspektíva: Aktuálna
6
zostavenie psychoterapeutického plánu
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Zostavenie psychoterapeutického plánu podľa problému pacienta, na úrovni bazálnej psychoterapie identifikovať problém, ujasnenie cieľa, zváženie metódy alebo techniky, postup, odporúčanie inému terapeutovi.
Perspektíva: Aktuálna
6
aplikácia klinickej psychológie
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Aplikácia klinickej psychológie vo vybranom odbore: psychiatria, pedopsychológia, neuropsychológia, psychosomatika, psychoonkológia a tanatológia.
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Zdravotnícke a lekárske pomôcky
Terapeutické pomôcky
Audio, video a filmová technika
Audio technika (profesionálna)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.