Verejný zdravotník špecialista v hygiene detí a mládeže

Verejný zdravotník špecialista v hygiene detí a mládežeVerejný zdravotník špecialista v hygiene detí a mládeže plní úlohy verejného zdravotníctva v oblasti ochrany, podpory a rozvoja zdravia detí a mládeže, vrátane vysokoškolákov. Sleduje a vyhodnocuje ich zdravie a vývin vo vzťahu k determinantom zdravia. Vychádza z poznatkov o zdravotnom stave, prostredí, životnom štýle a o vekových zvláštnostiach jednotlivých etáp vývinu mladej generácie, podmienených morfologickými, fyziologickými a psychologickými osobitosťami detského a dospievajúceho organizmu. Stanovuje preventívne opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia ochorení a iných porúch zdravia detí a mládeže, ako aj opatrenia zamerané na vylúčenie, prípadne zníženie rizika výskytu ochorení a iných porúch zdravia prostredníctvom starostlivosti o zdravé životné a pracovné podmienky, podpory správneho životného štýlu detí a mládeže a výkonu štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín. Vyhodnocuje a monitoruje zdravotný stav detí a mládeže, faktory životného a pracovného p...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Kód/revízia
496713/1
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
ISCED rozšírenie
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 74/2019 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra
Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom
Poznámka: Na výkon povolania verejný zdravotník špecialista v hygiene detí a mládeže sa vyžaduje odborná prax v rozsahu potrebnom na získanie diplomu o špecializácii špecializačným štúdiom v špecializačnom odbore hygiena detí a mládeže, ktorým sa preukazuje odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 33 ods. 4) a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 2 ods. 8).
Podľa nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov: Špecializačné štúdium v jednotlivých zdravotníckych povolaniach sa uskutočňuje v špecializačných odboroch s minimálnou dĺžkou trvania uvedenou v prílohe č. 3. Špecializačné štúdium sa uskutočňuje v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času; pri kratšom ako ustanovenom týždennom pracovnom čase sa dĺžka špecializačného štúdia primerane predlžuje (§ 72 ods. 1 a 2). Počas prípravy na špecializáciu sa prax absolvuje na príslušných pracoviskách úradov verejného zdravotníctva, dôležitý je rozsah praxe - výkon odborných pracovných činností pri ochrane a podpore verejného zdravia, vrátane štátneho zdravotného dozoru , výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore.
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov

Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra

Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
ISCO-08
2263
SK ISCO-08
2263003
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
Q86
CPA 2015
Q86
Príslušnosť k povolaniu
2263003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
V
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
E
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
úlohy v zdravotno - výchovných aktivitách
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy zabezpečenia odbornej prípravy na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém spolupráce s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, školskými zariadeniami, štátnou správou a samosprávou, s ostatnými odbormi verejného zdravotníctva, médiami a ďalšími inštitúciami
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
legislatíva k používaniu telekomunikačných zariadení v medicíne
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: bezpečnosť komunikácie, princípy kybernetickej bezpečnosti
Perspektíva: Budúca
7
právne predpisy v oblasti ochrany osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v oblasti hygieny detí a mládeže, v oblasti zdravotníctva a správneho práva a ich uplatnenie v praxi
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby a postupy odoberania vzoriek
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
informačné systémy
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a zásady monitorovania a vyhodnotenia stravovacích návykov vybraných vekových kategórií detí a mládeže, výživa v jednotlivých vekových kategóriách, vrátane stravovacích prevádzok – pestrosť stravy, pitný režim, výživové odporúčané dávky
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
užívateľská vedomosť všetkých aplikácií národného systému "ezdravie"
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Techniky efektívnej komunikácie vo verejnom zdravotníctve a jej špecifiká, asertívne správanie, zvládanie záťažových situácií.
Perspektíva: Aktuálna
7
telemedicínske technológie a princípy online komunikácie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Budúca
7
zdravie a zdravý životný štýl
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: stanovenie zdravotných kritérií pre prostredie a životný štýl detí a mládeže na národnej a regionálnej úrovni
Perspektíva: Aktuálna
7
metodológia v epidemiológii
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Epidemiologické metódy – deskriptívne, analytické, intervenčné metódy.
Perspektíva: Aktuálna
7
hygiena detí a mládeže
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Programy, projekty a úlohy v odbore hygiena detí a mládeže.
Perspektíva: Aktuálna
7
epidemiologicky rizikové potraviny
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
projekt digitalizácie verejného zdravotníctva
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Digitalizácia verejného zdravotníctva je zameraná na zlepšenie procesov verejného zdravotníctva a nové elektronické služby verejného zdravotníctva - umožní sa: komunikácia s NCZI, zdravotnými poisťovňami, poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti; zjednotenie odborných postupov pri výkone štátneho zdravotného dozoru, osnov pre vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti; zlepšenie efektivity monitoringu, informačné systémy; zvýšenie dostupnosti poskytovaných údajov; elektronizácia výstupných dokumentov (rozhodnutia, povolenia, výsledky kontrol...); kompletná elektronizácia celého procesu dozoru.
Perspektíva: Aktuálna
7
metodický postup pri výkone štátneho zdravotného dozoru a ukladaní opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone štátneho zdravotného dozoru
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Postupy pri výkone štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín.
Perspektíva: Aktuálna
7
zdravotnícka štatistika a informatika
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pohybová aktivita a jej vplyv na zdravie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy identifikácie zdravotných rizík a navrhovania riešení v oblasti ochrany, podpory a rozvíjania zdravia detí a mládeže
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsob posudzovania rizikových faktorov vyplývajúcich z činnosti detí a mládeže
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Napr. statická záťaž, neuropsychická záťaž, prestávkový režim, vyučovací proces, učebné osnovy, integrácia postihnutých a zdravých detí, školská záťaž, netradičné formy vyučovania...
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsob posudzovania rizikových faktorov v životnom štýle a v správaní sa
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Napr. režim práce a oddychu, osobná hygiena, pohybová aktivita, stravovacie návyky, drogová závislosť, poruchy správania sa, agresivita, detská prostitúcia, predčasné tehotenstvo, nechránený sex...
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsob posudzovania rizikových faktorov vyplývajúcich zo sociálneho prostredia
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Napr. kriminalita, nezamestnanosť, zanedbávané, zneužívané, týrané deti, príslušnosť k etniku, oslabenie rodinných väzieb, citová deprivácia, detská pornografia, nedostatky v komunikácii...
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy hodnotenia rastu a vývinu detí a mládeže, vývinové charakteristiky jednotlivých období
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
infekčné ochorenia - očkovanie, preventívne prehliadky
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
požiadavky na výstavbu a prevádzku zariadení pre deti a mládež
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
výskum v podpore a ochrane zdravia detí a mládeže, nové pohľady a inovačné riešenia zdravotných problémov a problémov súvisiacich so zdravím mladej generácie
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: vzdelávanie populácie v oblasti zdravia detí a mládeže , podpora individuálnej snahy a snahy obyvateľov o zlepšenie zdravia a detí
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a postupy posudkovej činnosti pri príprave a spracovaní záväzných stanovísk a rozhodnutí orgánov verejného zdravotníctva
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy poradenstva v rámci poradenského centra ochrany a podpory zdravia detí a mládeže
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
rizikové faktory životného a pracovného prostredia a ich možný vplyv na zdravie človeka
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Spôsoby posudzovania rizíkových faktorov v podmienkach životného a pracovného prostredia. Napr. expozícia chemickým, fyzikálnym, biologickým faktorom, mikroklimatické podmienky v zariadeniach, riziká zo stavebných materiálov, riziká v pitnej vode, potravinách.
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy pri špecializovaných úlohách verejného zdravotníctva a úlohách pri ohrození verejného zdravia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
rešpektovanie pravidiel ochrany osobných údajov v súlade s platnou legislatívou
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
práca s legislatívou, jej znalosť a správne využívanie pri práci verejného zdravotníka špecialistu
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Pri svojej práci je potrebné poznať a vedieť využívať veľký rozsah právnych predpisov a sledovať ich zmeny - okrem zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a jeho vykonávacích predpisov (vyhlášky, nariadenia vlády, odborné usmernenia) je to najmä európska legislatíva, zákon o správnom konaní, školské zákony, o zdravotnej starostlivosti a podobne
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba výchovno-vzdelávacích programov v práci s mládežou na základe analýzy potrieb a stanovených cieľov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
plánovanie, príprava a realizácia epidemiologických štúdií
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zostavenie preventívnych opatrení na predchádzanie vzniku a šírenia ochorení a iných porúch zdravia detí a mládeže
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudková činnosť, príprava a spracovanie záväzných stanovísk a rozhodnutí orgánov verejného zdravotníctva
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie rizikových faktorov v podmienkach životného a pracovného prostredia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie rizikových faktorov vyplývajúcich z činnosti detí a mládeže
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie rizikových faktorov v životnom štýle a v správaní sa
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie rizikových faktorov vyplývajúcich zo sociálneho prostredia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sledovanie príčin zmien zdravotného stavu mladej populácie epidemiologickými metódami práce a metódami zdravotnej výchovy
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zber štatistických a demografických údajov, spracovanie a analýza podkladov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
monitorovanie a hodnotenie telesného rastu a vývinu detí a mládeže z hľadiska poznatkov o zdravotnom stave, prostredí, životnom štýle a o vekových zvláštnostiach jednotlivých etáp vývinu mladej generácie podmienených morfologickými a fyziologickými zmenami
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovanie a vyhodnotenie výsledkov a zistení štátneho zdravotného dozoru, vrátane návrhov opatrení
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhodnotenie laboratórnych výsledkov a laboratórnych ukazovateľov odberov vzoriek a odberov biologického materiálu
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
identifikácia zdravotných rizík a navrhovanie riešení v oblasti ochrany, podpory a rozvíjania zdravia detí a mládeže (odhad zdravotných rizík, ich interpretácia a riadenie)
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sledovanie a hodnotenie pozitívnych a negatívnych vplyvov prostredia a životného štýlu na vývin organizmu a jeho zdravotný stav so zvláštnym zameraním na rizikové faktory vybraných chorôb a porúch
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Napr. geneticky podmienené ochorenia, vrodené chyby, nezrelé deti, funkčný, pohybový a psychický vývin, telesná zdatnosť, odolnosť, stres, nadváha, chybné držanie tela, kumulácia ťažkých kovov v organizme, rizikové faktory srdcovo-cievnych ochorení, incidencia vybraných akútnych ochorení – dýchacích ciest, zažívacieho traktu, úrazy, prevalencia vybraných chronických ochorení – onkologické ochorenia, dýchacích ciest, neuropsychické, alergie, obezita, cukrovka, pohybové a podobne.
Perspektíva: Aktuálna
7
monitorovanie a vyhodnotenie stravovacích zvyklostí vybraných vekových kategórií detí a mládeže
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovanie a hodnotenie laboratórnych výsledkov odobratých vzoriek a odobratého biologického materiálu a výsledkov meraní fyzikálnych, chemických faktorov v zariadeniach pre deti a mládež
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Hodnotí výsledky odobratých hotových pokrmov, pitných vôd, vzoriek piesku, sterov z plôch a predmetov, meria prach, hluk, chemické faktory v prostredí a podobne.
Perspektíva: Aktuálna
7
uskutočňovanie výskumu v podpore a ochrane zdravia detí a mládeže, nové pohľady a inovačné riešenia zdravotných problémov a problémov súvisiacich so zdravím mladej generácie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
stanovenie zdravotných kritérií pre prostredie a životný štýl detí a mládeže na národnej a regionálnej úrovni
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využitie digitalizácie verejného zdravotníctva
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metodická, konzultačná a expertízna činnosť
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie poradenskej činnosti v rámci poradenského centra ochrany a podpory zdravia detí a mládeže
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečenie odbornej prípravy na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia s verejnosťou, spolupráca s médiami v oblasti verejného zdravia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a inými inštitúciami
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: spolupráca so školskými zariadeniami, samosprávou a štátnou správou, inými rezortmi, médiami, verejnosťou a podobne
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie programov, úloh a projektov verejného zdravotníctva zameraných na ozdravenie životných a pracovných podmienok detí a mládeže, zmenu spôsobu života a postoja k vlastnému zdraviu
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
realizovanie úloh zdravotno-výchovných aktivít
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: výchova k zdravému životnému štýlu, pozitívne ovplyvňuje rizikové faktory ako sú nezdravá výživa, fajčenie, nedostatok pohybovej aktivity, obezita, a podobne
Perspektíva: Aktuálna
7
informovanie a vzdelávanie populácie v oblasti zdravia detí a mládeže, podpora individuálnej snahy a snahy obyvateľov o zlepšenie zdravia a detí
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
používanie online telekomunikačných technológií a mobilných lekárenských zariadení pri lekárenskej starostlivosti, dokumentácii a liečbe ochorení
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Budúca
7
poskytovanie epidemiologických metód v praxi
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
transport biologického materiálu do príslušných laboratórií
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
práca v informačných systémoch
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie IT zručností na používanie aplikácií národného systému "ezdravie" v manažmente pacienta
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Audio, video a filmová technika
Fotografická a video technika
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Práce v oblasti verejnej ochrany a bezpečnostných služieb ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.