Riaditeľ zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Riaditeľ zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kuratelyRiaditeľ zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately riadi, organizuje a kontroluje vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení. Zabezpečuje ochranu práv a právom chránených záujmov dieťaťa, ochranu jeho života, zdravia a priaznivého psychického a fyzického vývinu dieťaťa. Vykonávanie opatrení zabezpečuje pobytovou, ambulantnou alebo terénnou formou, prípadne kombinovanou formou a to najmä poskytovaním starostlivosti pri uspokojovaní nevyhnutných potrieb detí, ako aj posilňovaním rodičovských zručností vykonávaním sociálnej práce, psychologickej pomoci a starostlivosti, výchovy, špeciálno-pedagogickej starostlivosti, liečebno-výchovnej starostlivosti, diagnostiky a ďalších odborných činností zodpovedajúcich účelu zariadenia. Zodpovedá za vypracovanie programu zariadenia s opisom odborných metód práce s dieťaťom, jeho rodinou alebo plnoletou fyzickou osobou, najmä v pobytovom zariadení utvára podmienky na vhodnú formu realizáci...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Kód/revízia
496694/1
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKRiaditeľ centra pre deti a rodinu
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
ISCED rozšírenie
766
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 103/2018 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
Poznámka: Odporúča sa minimálna dĺžka praxe 3 roky v oblasti odborných činností (sociálna práca, psychológia, špeciálna pedagogika, liečebná pedagogika, sociálna pedagogika, andragogika). Výhodou sú skúsenosti z riadenia organizácie alebo z riadiacich kompetencií v oblasti sociálnych vecí a rodiny.
ISCO-08
1344
SK ISCO-08
1344001
ESCO
1687
SK NACE Rev. 2
Q87
CPA 2015
Q87
Príslušnosť k povolaniu
1344001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady morálneho kódexu a mlčanlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Hodnoty a princípy profesijného správania, dodržiavanie spoločenských noriem a zásad organizácie
Perspektíva: Aktuálna
7
sociálna politika a verejná správa
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Znalosť systému verejnej správy, pôsobnosť orgánov verejnej správy v oblasti sociálneho zabezpečenia, kompetencie v oblasti opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately; znalosť opatrení a nástrojov sociálnej politiky a národných stratégií v sociálnej oblasti so zameraním na deti a rodinu
Perspektíva: Aktuálna
7
manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy hodnotenia výkonnosti organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
školská sústava, vzdelávacie úrovne, odbory vzdelávania, sústava KOV
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vytvára podmienky na individuálne vzdelávanie dieťaťa alebo na zriadenie školy na účely plnenia povinnej školskej dochádzky a prípravy na povolanie, ak to vyžaduje zdravotný stav dieťaťa, pre ktoré zariadenie vykonáva opatrenia pobytovou formou, alebo je to potrebné z dôvodu, pre ktorý sú opatrenia pre dieťa vykonávané pobytovou formou.
Perspektíva: Aktuálna
5
hodnotiace a motivačné systémy zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pracovné právo, pracovno-právne vzťahy, sociálne zabezpečenie, zákon o službách zamestnanosti
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej, vrátane ošetrovateľskej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení, podmienky jej poskytovania, rozsah a podmienky úhrady ošetrovateľskej starostlivosti zariadeniu a uzatváranie zmlúv o poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení.
Napr.: zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
5
legislatíva rozpočtových pravidiel a správy majetku vzťahujúca sa na zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
informačné systémy na vizualizáciu dát a výsledkov analýz
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Užívateľská znalosť MS Office a ďalších SW nástrojov (napr. PowerBI, Tableau, Qlikview).
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
7
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Metódy evidencie odborných úsekov organizácie.
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy a základné pojmy v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Ochrana práv a právom chránených záujmov dieťaťa, ochrana jeho života, zdravia a priaznivého psychického a fyzického vývinu dieťaťa.
Perspektíva: Aktuálna
6
verejné obstarávanie, hospodárska súťaž
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5
dokumenty o právach dieťaťa
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Dohovor o právach dieťaťa, Opčné protokoly k Dohovoru o právach dieťaťa, Európske štandardy kvality pre pomoc deťom žijúcim mimo vlastnej rodiny; národné stratégie: Koncepcia zabezpečenia výkonu súdnych rozhodnutí v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, Plán transformácie a deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti ai.
Perspektíva: Aktuálna
7
odborná terminológia v oblasti výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Znalosť princípov ochrany detí, predchádzania, zabraňovania príčinám vzniku a prehlbovania negatívnych javov a procesov v spoločnosti v závislosti od konkrétneho opatrenia, znalosť využívania odborných metód a techník práce s dieťaťom a rodinou, ako základného predpokladu pre riadenie zariadenia a prezentovanie odbornej činnosti navonok.
Perspektíva: Aktuálna
7
užívateľská znalosť informačných systémov
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Napr.: evidenčné systémy výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, vyhodnocovanie, analýzy
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
aplikovanie pravidiel etikety
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Prijímanie etických a morálnych zásad v činnosti organizácie, uplatňovanie profesijných etických pravidiel pri výkone profesií zamestnancov zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (etický kódex pracovníka vo verejnom záujme, etický kódex sociálneho pracovníka, etický kódex odborného pracovníka zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately)
Perspektíva: Aktuálna
7
sledovanie a aplikácia všeobecne záväzných právnych predpisov a noriem v oblasti personalistiky
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zabezpečenie výkonu odborných činností v odbornom tíme v ustanovenom počte a profesijnej štruktúre, profesionálny rozvoj pracovníkov zariadenia prostredníctvom programu celoživotného vzdelávania a programu supervízie, odmeňovanie, personálne zabezpečenie prierezových a obslužných činností.
Perspektíva: Aktuálna
7
sledovanie platnej legislatívy a kontrola jej uplatňovania v súlade s internými predpismi organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie IT zručností na používanie dostupných informačných systémov a národných informačných systémov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v dokumentácii dieťaťa, v metódach sociálnej práce, v psychologickej pomoci a starostlivosti, výchove, liečebno-výchovnej starostlivosti, diagnostike, špeciálno-výchovnej starostlivosti, ošetrovateľskej a rehabilitačnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
podnecovanie efektívnych zmien v oblasti sociálnej politiky na úrovni inštitucionálnej, lokálnej, regionálnej a celoštátnej
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vyhodnocovanie účinnosti poskytnutej pomoci
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
uplatňovanie právnych predpisov pri nakladaní s osobnými údajmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Využívanie a nakladanie s osobnými údajmi pracovníkov zariadenia, detí a rodín, u ktorých sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie požadovanej prevádzkovej dokumentácie, agend, evidencie, štatistík a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
porozumenie a interpretácia analýz údajov vznikajúcich pri poskytovaní sociálnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
7
prešetrovanie a vybavovanie sťažností, pripomienok a podnetov zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie súčinností pre inštitúcie výkonnej moci, štátnej a verejnej správy a samosprávy
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Spolupráca so zástupcami orgánov štátnej správy v oblasti starostlivosti o rodinu a deti, orgánmi kontroly, políciou, akreditovanými subjektmi, vyššími územnými celkami, samosprávou a ďalšími dotknutými subjektami verejnej správy.
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia právnych predpisov v procesoch riadenia, spravovania a zastupovania zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Napr.: štatutárne kompetencie, zastupovanie zariadenia navonok aj dovnútra organizácie, spravovanie finančných prostriedkov a majetku, manažovanie BOZP a PO, verejného obstarávania a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
motivovanie a hodnotenie zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie organizačných útvarov a odborných tímov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
uplatňovanie právnych predpisov, národných stratégií a interných noriem z oblasti výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a ochrany práv dieťaťa
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Zabezpečenie a usmerňovanie vykonávania odborných činností, ochrany práv a právom chránených záujmov dieťaťa, jeho priaznivého vývinu. Tvorba programu zariadenia odborných metód práce s dieťaťom, jeho rodinou alebo plnoletou fyzickou osobou. Realizácia národnej stratégie deinštitucionalizácie zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vrcholové vedenie organizácie ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.