Špecialista na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí

Špecialista na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detíŠpecialista na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí vykonáva samostatné ucelené špecializované činnosti v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a metodických usmernení v tejto oblasti. Zabezpečuje sústavnú ochranu života, zdravia a priaznivého vývinu dieťaťa, podáva návrhy na súd na vydanie predbežných opatrení. Rozhoduje o uložení, zmene a o zrušení výchovných opatrení. Vykonáva funkciu kolízneho opatrovníka, funkciu opatrovníka podľa zákona o rodine, funkciu poručníka maloletému bez sprievodu, realizuje potrebné opatrenia na návrat a premiestnenie dieťaťa z cudziny. Zabezpečuje určenie alebo zapretie otcovstva, nariadenie alebo zrušenie ústavnej starostlivosti, zmenu zariadenia na výkon rozhodnutia súdu, uloženie alebo zrušenie výchovného opatrenia uloženého súdom. Sprostredkúva odbornú pomoc špecializovaných inštitúcií a účasť na programoch organizovaných obcou, vyšším územným celkom alebo akreditovaným subjektom. Pripravuje podklady spojené so zabezpečením návratu alebo pr...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496555/2
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Odporúčaná úroveň vzdelania
R ?
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
645
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Poznámka: Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele pri výkone niektorých špecializovaných opatrení vyžaduje vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa v študijnom odbore sociálna práca, psychológia, právo, sociálne služby a poradenstvo, verejná politika a verejná správa alebo v študijných odboroch pedagogického zamerania.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
2635
SK ISCO-08
2635003
ESCO
1032
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
2635003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy a postupy riešenia výchovných problémov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
riziká sociálno-patologických javov
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Znalosť rizík sociálno-patologických javov u detí a mládeže.
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
štatistické metódy spracovania údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Znalosť spracovania a bezpečného uchovávania informácií pre štatistické zisťovania a z oblasti sociálnej kurately.
Perspektíva: Aktuálna
6
pravidlá evidovania korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Evidencia došlej a odoslanej pošty v informačnom systéme DMS, znalosť náležitostí rozhodnutia v zmysle správneho poriadku, znalosť náležitostí formálneho listu.
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy a základné pojmy v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
sociálne poradenstvo
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Poradenstvo vo veciach sociálnoprávnej ochrany detí.
Perspektíva: Aktuálna
6
Dohovor o ochrane detí
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady, metódy, postupy a organizácia sociálnej starostlivosti o deti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie byrokracie a rezortizmu vo verejnej správe
Digitálna bezpečnosť
Info etika
On-line poradenské služby a služby krízovej intervencie
Elektronizácia dokumentov
Digitálna transformácia verejnej správy
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
6
zásady, metódy, postupy a organizácia sociálnej práce
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
On-line poradenské služby a služby krízovej intervencie
Elektronizácia dokumentov
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
6
metódy sociálnej práce
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
sociálna problematika detí a mládeže
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základy komunikácie, komunikačné zručnosti, metódy alternatívnej komunikácie
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy organizácie sociálnoprávnej ochrany
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
integračné stratégie a plány
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
poradenstvo, možnosti a postupy pomoci pre občanov v nepriaznivej alebo krízovej sociálnej situácii
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
legislatívne normy v oblasti sociálnych služieb
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Zákon č. 305/2005 Z.z., zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine, nariadenie rady ES 2201/2003, nariadenie rady ES 1206/2001, zákon č. 219/2001 Z.z., 453/2003 Z.z..
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy zabezpečenia a vedenia sociálnych agend
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy tvorby odborných stanovísk a vyjadrení vo veciach sociálnoprávnej ochrany detí
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy vorby rozhodnutí v správnom konaní vo veci starostlivosti o maloleté deti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
sociálna práca s rodinou
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady etiky
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
návrhy na zmeny legislatívnych procesov v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a kurately
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vypracovanie plánu sociálnej intervencie, vrátane rozsahu, druhu a potreby sociálnych opatrení
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vyhodnocovanie účinnosti poskytnutej pomoci
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
uplatňovanie právnych predpisov pri nakladaní s osobnými údajmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zber a spracovávanie štatistických ukazovateľov pre potreby štatistiky
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Spracovávanie a bezpečné uchovávanie informácií pre štatistické zisťovania a administratívne zdroje z oblasti sociálnej kurately a sociálno právnej ochrany detí.
Perspektíva: Aktuálna
6
vypracovanie rozhodnutí v správnom konaní vo veciach sociálnoprávnej ochrany detí
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spolupráca a komunikácia s ďalšími štátnymi orgánmi
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
6
poskytovanie a zabezpečenie pomoci v nevyhnutných prípadoch v oblasti sociálnej práce a poradenstva
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
On-line poradenské služby a služby krízovej intervencie
Elektronizácia dokumentov
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
6
zabezpečovanie riešenia sociálnoprávnych problémov pacientov (klientov sociálnej pomoci)
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
On-line poradenské služby a služby krízovej intervencie
Elektronizácia dokumentov
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
6
zastupovanie detí v súdnych konaniach, v ktorých nemôžu byť z dôvodu konfliktu záujmov zastúpené svojimi rodičmi
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Orgány sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately zastupujú deti v súdnych konaniach, v ktorých nemôžu byť z dôvodu konfliktu záujmov zastúpené svojimi rodičmi.
Perspektíva: Aktuálna
6
aplikácia právnych predpisov v procesoch riadenia, spravovania a zastupovania zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
plnenie preventívnych úloh v rodine
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Preventívne úlohy v rodine najmä v situáciách, keď sa rodičia dieťaťa rozvádzajú, alebo keď nie sú schopní riešiť problémy či konflikty v rodine.
Perspektíva: Aktuálna
6
vykonávanie opatrení pre deti, ktoré sa dopustili priestupku, trestného činu, užívajú drogy, alebo sa u nich prejavujú poruchy správania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie byrokracie a rezortizmu vo verejnej správe
Digitálna bezpečnosť
Info etika
On-line poradenské služby a služby krízovej intervencie
Elektronizácia dokumentov
Digitálna transformácia verejnej správy
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
6
koordinácia a metodické usmerňovanie sociálo-právnej ochrany detí alebo detskej práce
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zabezpečovanie úloh a organizácia činností sociálno-právnej ochrany detí
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
konštruktívne riešenie krízových situácií a konfliktov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
rozhodovanie o uložení, zmene a o zrušení výchovných opatrení
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.