Špecialista sociálnej kurately pre deti

Špecialista sociálnej kurately pre detiŠpecialista sociálnej kurately pre deti vykonáva samostatné ucelené odborné činnosti v oblasti sociálnej kurately pre deti podľa zákona o sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kuratele. Dohliada na dodržiavanie práv dieťaťa a zabezpečenie ochrany dieťaťa, nevyhnutnej pre jeho blaho a rešpektujúcej jeho najlepší záujem. Odporúča, poskytuje alebo zabezpečuje sociálne poradenstvo a pomoc v situáciách, keď sú v rodine dieťaťa problémy. Vykonáva pre dieťa opatrenia sociálnej kurately, ukladá výchovné opatrenia alebo ruší výchovné opatrenia uloženého súdom a predkladá ich zariadeniam, v ktorých sa vykonáva rozhodnutie súdu. Rozhoduje o uložení, zmene a o zrušení výchovných opatrení a o resocializačnom príspevku. Sprostredkúva odbornú pomoc špecializovaných inštitúcií, podáva súdu správy vo veciach maloletých detí, podáva správy orgánom činným v trestnom konaní, vedie spisovú dokumentáciu. Vypracúva a uskutočňuje program supervízie vykonávaných opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a s...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496554/2
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Odporúčaná úroveň vzdelania
R
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
645
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Poznámka: Pri výkone funkcie opatrovníka a kolízneho opatrovníka dieťaťa, pri navrhovaní výchovných opatrení ako aj niektorých ďalších opatrení sa podľa zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele vyžaduje vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa v študijnom odbore sociálna práca, psychológia, právo, sociálne služby a poradenstvo, verejná politika a verejná správa alebo v študijných odboroch pedagogického zamerania.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
2635
SK ISCO-08
2635005
ESCO
1032
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
2635005

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
E
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
riziká sociálno-patologických javov
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Znalosť rizík sociálno-patologických javov u detí a mládeže.
Perspektíva: Aktuálna
6
biologické, psychologické a sociologické aspekty vývinu detí a mládeže
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Základné znalosti detskej psychológie a aspektov vývinu detí a mládeže.
Perspektíva: Aktuálna
6
štatistické metódy spracovania údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Znalosť spracovania a bezpečného uchovávania informácií pre štatistické zisťovania a z oblasti sociálnej kurately.
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy a pojmy v oblasti správneho konania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
sociálne poradenstvo
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Vo veciach sociálnej kurately pre deti.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
On-line poradenské služby a služby krízovej intervencie
Elektronizácia dokumentov
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
6
systém tvorby rozhodnutí v správnom konaní
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Vo veciach sociálnej kurately pre deti.
Perspektíva: Aktuálna
6
Dohovor o ochrane detí
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Znalosť Dohovoru o ochrane detí a o spolupráci pri medzištátnych osvojeniach.
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady, metódy, postupy a organizácia sociálnej starostlivosti o deti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady, metódy, postupy a organizácia sociálnej práce
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy sociálnej práce
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
sociálna problematika detí a mládeže
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Znalosť sociálnej problematiky vo veciach sociálnej kurately pre deti.
Perspektíva: Aktuálna
6
základy komunikácie, komunikačné zručnosti, metódy alternatívnej komunikácie
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
6
legislatívne normy v oblasti sociálnych služieb
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Znalosť zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; znalosť zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine v znení neskorších predpisov; znalosť zákona č. 453/2003 Z.z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niekotrých zákonov v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy zabezpečenia a vedenia sociálnych agend
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Vo veciach sociálnej kurately pre deti.
Perspektíva: Aktuálna
6
teórie, formy a metódy sociálnej práce
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
dokumenty o právach dieťaťa
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy a možnosti smerujúce k obnoveniu rodinného prostredia dieťaťa
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Znalosť postupov a možností smerujúcich k obnoveniu rodinného prostredia dieťaťa tak, aby sa do tohto prostredia mohlo dieťa vrátiť.
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy sociálnej praxe v prospech neplnoletého klienta
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy sociálnej a kuratívnej práce pre deti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
On-line poradenské služby a služby krízovej intervencie
Elektronizácia dokumentov
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
6
metódy sprostredkovania náhradnej rodinnej alebo pestúnskej starostlivosti a systém poskytovania podpory v prípade zverenia dieťaťa do náhradnej alebo pestúnskej starostlivosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie byrokracie a rezortizmu vo verejnej správe
Info etika
Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
On-line poradenské služby a služby krízovej intervencie
Elektronizácia dokumentov
Digitálna transformácia verejnej správy
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
6
zásady etiky
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
uplatňovanie psychologických zásad
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
orientácia v právnych spisoch
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: V oblasti sociálnej kurately pre deti. Najmä využívanie znalostí zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine v znení neskorších predpisov; zákona č. 453/2003 Z.z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niekotrých zákonov v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
návrhy na zmeny legislatívnych procesov v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a kurately
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vyhodnocovanie účinnosti poskytnutej pomoci
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
hodnotenie situácie rodičov detí a podmienkok návratu detí do rodinného prostredia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
uplatňovanie právnych predpisov pri nakladaní s osobnými údajmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zber a spracovávanie štatistických ukazovateľov pre potreby štatistiky
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
poskytovanie sociálno-právneho poradenstva
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
On-line poradenské služby a služby krízovej intervencie
Elektronizácia dokumentov
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
6
poskytovanie špeciálneho poradenstva v oblasti sociálnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
odborná pomoc pre mladistvých páchateľov trestnej činnosti a ich rodiny
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
poskytovanie a zabezpečenie pomoci v nevyhnutných prípadoch v oblasti sociálnej práce a poradenstva
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
sprostredkúvanie náhradnej rodinnej starostlivosti pre dieťa
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sprostredkúva pre dieťa náhradnú rodinnú starostlivosť v prípade, že nie je možné zabezpečiť starostlivosť o dieťa u rodičov a ani v jeho širšej rodine.
Perspektíva: Aktuálna
6
zabezpečovanie náhradného prostredia dieťaťu, ktoré nemôže byť vychovávané vo vlastnej rodine
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
správanie sa v súlade s profesijnou etikou
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spolupráca s klientom pri jeho adaptačnom procese, vrátane nácviku adaptácie, obnovovanie niektorých sociálnych funkcií, schopností a pod.
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vykonávanie opatrení pre deti, ktoré sa dopustili priestupku, trestného činu, užívajú drogy, alebo sa u nich prejavujú poruchy správania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
On-line poradenské služby a služby krízovej intervencie
Elektronizácia dokumentov
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
6
poskytovanie podpory v prípade zverenia dieťaťa do náhradnej osobnej starostlivosti alebo pestúnskej starostlivosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie byrokracie a rezortizmu vo verejnej správe
Info etika
Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
On-line poradenské služby a služby krízovej intervencie
Elektronizácia dokumentov
Digitálna transformácia verejnej správy
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
6
identifikácia porúch správania u detí
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
konštruktívne riešenie krízových situácií a konfliktov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.